top of page

Mae adroddiadau busnes chwilio gweithredol Cymru yn cofnodi twf

Mae Goodson Thomas, cwmni chwilio gweithredol dwyieithog a sefydlwyd yng Nghymru yn dathlu ei flwyddyn orau hyd yma. Ar ddiwedd mis Mawrth 2023, gwelodd y cwmni sydd wedi bod yn rhedeg ers wyth mlynedd, dwf refeniw o 60% flwyddyn ar ôl blwyddyn.

Mae’r tîm bach o benaethiaid ac ymchwilwyr yn Goodson Thomas yn gweithio ar draws sectorau lluosog a meysydd swyddogaethol yn y meysydd cyhoeddus, preifat a dielw yng Nghymru ac yn ymgysylltu â marchnadoedd y DU a rhyngwladol.Er gwaethaf yr ansicrwydd economaidd sy’n parhau i herio busnesau ledled y DU, fe wnaeth Goodson Thomas, a enillodd le ar Fframwaith Gwasanaethau Masnachol y Goron ym mis Medi 2022, ymgymryd ag 82% yn fwy o aseiniadau dros y 12 mis diwethaf o gymharu â’r flwyddyn flaenorol a gweithio gyda nhw. 23 o gleientiaid newydd."Rydym yn ymfalchïo mewn gweithio fel partner dibynadwy i'n cleientiaid, nid contractwyr yn unig," meddai Sian Goodson, Sylfaenydd a Rheolwr Gyfarwyddwr Goodson Thomas.“Dros y flwyddyn ddiwethaf rydym wedi gweithio gyda nifer cynyddol o bartneriaid sy'n ymgysylltu â ni i'w helpu i ddod o hyd i weithwyr sy'n cyd-fynd â'u diwylliant a'u ffordd o weithio, ateb y gallwch chi ddod o hyd iddo dim ond trwy sgyrsiau manwl ag unigolion .“Rydym yn canfod bod yr ehangder o sefydliadau rydym yn gweithio gyda nhw yn ymwybodol o fanteision gweithio gyda thimau chwilio gweithredol fel ein un ni. Trwy weithio gyda ni, mae ein partneriaid yn gwneud buddsoddiad strategol i osgoi mynd i gostau sylweddol yn y tymor hir."Mewn ymateb i gynnydd amlwg yn y galw am ei wasanaethau, mae Goodson Thomas wedi penodi dau unigolyn newydd i'r tîm; y ddau yn cychwyn yn yr haf, ac yn buddsoddi ymhellach yn ei allu technolegol.Parhaodd Sian: “Er mwyn sicrhau llwyddiant parhaus Goodson Thomas, gwyddom pa mor bwysig yw hi i ymgyfarwyddo a mabwysiadu polisïau Cymreig allweddol megis Deddf yr Iaith Gymraeg a Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol. Ein cleientiaid. blaenoriaethau hefyd yw ein blaenoriaethau."Deall ymgeiswyr' mae disgwyliadau yr un mor bwysig i Goodson Thomas â'u cleientiaid. briffiau. Mae Cyfarwyddwr y Cwmni, Ross O'Keefe, awdur ei Bapur Gwyn cyntaf yn honni bod y farchnad yn parhau i fod yn farchnad ymgeiswyr, cyngor sydd wedi dylanwadu ar sefydliadau. penderfyniadau wrth recriwtio:"Er bod ymgeiswyr am gael eu talu yn unol â'r farchnad, nid cyflog yw'r prif ffactor sy'n ysgogi ymgeiswyr ar hyn o bryd," meddai."Mae eu penderfyniad i symud rolau yn cynnwys pwrpas sefydliadol, gwerthoedd a diwylliant cwmni. Gofynnir i ni’n gyson am weithio hyblyg a hybrid neu’r opsiwn i gyddwyso neu leihau nifer y diwrnodau yn yr wythnos waith. Mae ymgeiswyr yn ceisio gweithio mewn diwylliant sy'n canolbwyntio ar allbwn fel y gallant hefyd dreulio amser i ffwrdd o'r gwaith i ailosod ac adfer."Yn ogystal â chwilio, mae Goodson Thomas wedi bod yn gweithio gyda chleientiaid ar feincnodi cyflogau. Mae'r cwmni'n cynnig gwasanaeth lle mae'n cymharu strwythurau cyflog â chyfartaledd y diwydiant i sicrhau bod cynnig y sefydliad i staff presennol a gweithwyr newydd yn parhau'n gystadleuol.

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page