top of page

Yn saernïo llwyddiant, un arweinydd ar y tro

Ein gwaith

I Gyflogwyr

Rydym yn ymrwymo i ddod o hyd i'r ymgeisydd gorau ar gyfer eich busnes chi, rhywun fydd nid yn unig yn dod â sgiliau a gwybodaeth hanfodol ond hefyd yn ysgogi twf a llwyddiant.

 

Mae ein dull yn drylwyr ac wedi'i deilwra ar eich cyfer chi.  Rydym yn sicrhau ein bod yn deall eich anghenion a'ch diwylliant unigryw chi er mwyn eich paru â gweithiwr proffesiynol fydd yn rhagori yn ei swydd ond hefyd yn integreiddio'n esmwyth i'ch tîm ac yn cyfrannu at eich gweledigaeth ar gyfer yr hirdymor.

Gwasanaethau

Mae ein gwasanaethau, a gynigir yn y Gymraeg a'r Saesneg, wedi'u teilwra i ateb eich anghenion busnes chi. Rydym yn canolbwyntio ar roi'r arweinwyr iawn mewn swyddi lefel uchel a rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf i chi am dueddiadau'r farchnad a mewnwelediadau sector.

Chwiliad Gweithredol

Mae sefydliadau arweiniol angen haen uchaf y swyddogion gweithredol i gyd-fynd, cynnal a gwthio eich amcanion busnes yn eu blaenau. Yn Goodson Thomas, rydym yn chwilio'r farchnad yn drylwyr i ddod o hyd i’r ymgeiswyr gorau, gan ddefnyddio ein harbenigedd helaeth a'n sgiliau mireinio i sicrhau ein bod yn dod o hyd i'r unigolyn delfrydol ar gyfer pob rôl. Awn tu hwnt i sgiliau a phrofiad; rydym yn ystyried diwylliant a gweledigaeth unigryw eich sefydliad chi er mwyn sicrhau ffit berffaith sy’n meithrin llwyddiant a thwf hirdymor.

Gweithredol

Chwiliad

Chwiliad Cyfarwyddwyr 

Cyfarwyddwyr Anweithredol ac Ymddiriedolwyr

Chwiliad

Daw cyfarwyddwyr anweithredol â phrofiad amhrisiadwy a mewnwelediad synhwyrol, ac mae nhw'n chwarae rhan hanfodol wrth lywio busnes i gyfeiriad llwyddiannus. Yn Goodson Thomas, rydym yn cydnabod effaith unigryw’r swyddi hyn ar sefydliad. Mae ein proses chwilio gweithredol yn golygu adnabod arweinwyr a all roi cyfeiriad strategol, rheolaeth a safbwyntiau arloesol.

Ein hymroddiad, ein harbenigedd a'n gwybodaeth mewn un lle. Mwynhewch erthyglau gan ein cyfarwyddwyr ac arweinwyr agweddau allweddol, wedi eu cynllunio yng ngoleuni’r tueddiadau, y newyddion a'r dadansoddiadau diweddaraf.

Mewnwelediad o bwys

Chwilio lefel Canolig-Uwch

Ganolig-Uwch

Chwiliad

Mae swydd lefel ganolig-uwch yn un ganolog sy'n arwain timau tuag at gyflawni targedau a chadw llygad ar lwyddiant hirdymor ar yr un pryd. Yn Goodson Thomas, rydym yn deall natur hanfodol y swyddi hyn. Mae ein proses yn drylwyr ac yn graff – rydym yn archwilio, yn darganfod a dadansoddi darpar ymgeiswyr yn ofalus i sicrhau bod ganddynt y sgiliau a'r profiad priodol ond i sicrhau hefyd eu bod yn cyd-fynd â gweledigaeth a gwerthoedd eich cwmni.

Cefnogi Sefydliadau Cymreig

Rydym yn cynnig gwasanaeth cwbl gynhwysfawr, dwyieithog i sefydliadau blaenllaw yng Nghymru. Fel cwmni chwilio gweithredol yng Nghymru, rydym yn deall pwysigrwydd darparu gwasanaeth lefel uchel yn y Gymraeg a'r Saesneg. Rydym yn cydnabod doniau a photensial unigryw pob unigolyn, gan helpu cwmni i gyrraedd ei lawn botensial.

Mewnwelediad Corfforaethol

Corfforaethol

Mewnwelediad

Mae ein gwasanaethau meincnodi cyflogau a chynllunio olyniaeth yn rhoi cyd-destun arbenigol y farchnad i strwythurau cyflog sefydliad. Mae hyn yn helpu i lywio penderfyniadau yn y dyfodol mewn perthynas â lefelau cyflog, sy'n arwain at osod sylfaen ar gyfer llwyddiant y dyfodol trwy sicrhau bod y dalent orau’n cael ei denu a’i chadw.

bottom of page