top of page

Cyflwyno'ch CV

Rydyn ni'n gwybod beth ydych chi'n werth

Upload

Cwblhewch y ffurflen hon i'n helpu ni a'n cleient i fonitro amrywiaeth ein hymgeiswyr. Rydym yn annog datgeliad llawn, fodd bynnag rydym yn cydnabod y gallai fod yn well gan rai pobl beidio â datgelu’r cyfan neu rywfaint o’u data personol - ac os felly, mae croeso i chi ddewis “Gwell gennyf beidio â dweud”.

Bydd y manylion a roddwch yn cael eu trin gennym ni a'n cleient fel rhai dienw, preifat & gwybodaeth gyfrinachol.

Bydd y data hwn yn cael ei agregu ac yn cael ei ddefnyddio'n llym at ddibenion monitro ac adrodd ar gyfle cyfartal yn unig.

Mae rhai o'r cwestiynau a'r categorïau a ddefnyddir yn cynnwys y rhai a argymhellir gan y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol, cyfrifiad y DU a'r HESA, fel arfer gorau.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu gwestiynau am y ffurflen hon, yna os gwelwch yn ddacysylltwch â ni. 

Monitro Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant

Upload

Mae Goodson Thomas am sicrhau bod pob ymgeisydd yn cael ei drin yn gyfartal beth bynnag fo'i hil, lliw neu darddiad ethnig. I wneud hyn mae angen i ni wybod am darddiad ethnig pobl sy'n gwneud cais i ymuno â ni. Pa grŵp ydych chi'n uniaethu fwyaf ag ef?

Ydych chi'n ystyried bod gennych anabledd? Diffinnir person anabl o dan Ddeddf Cydraddoldeb 2010 fel rhywun â 'nam corfforol neu feddyliol sy'n cael effaith andwyol sylweddol a hirdymor ar allu'r person hwnnw i gyflawni gweithgareddau arferol o ddydd i ddydd'.

Mae Goodson Thomas am sicrhau bod pob ymgeisydd yn cael ei drin yn gyfartal beth bynnag fo'i hil, lliw neu darddiad ethnig. I wneud hyn mae angen i ni wybod am darddiad ethnig pobl sy'n gwneud cais i ymuno â ni. Pa grŵp ydych chi'n uniaethu fwyaf ag ef?

Ein hymroddiad, ein harbenigedd a'n gwybodaeth mewn un lle. Mwynhewch erthyglau gan ein cyfarwyddwyr ac arweinwyr agweddau allweddol, wedi eu cynllunio yng ngoleuni’r tueddiadau, y newyddion a'r dadansoddiadau diweddaraf.

Mewnwelediad o bwys

bottom of page