Executive Director – Business Development / Cyfarwyddwr Gweithredol – Datblygu Busnes

WJEC CBAC

Cardiff / Caerdydd

Grade 22 (£91,752 - £95,283)


Executive
0252-GT-WJEC

WJEC is a leading awarding organisation with over 70 years' experience in delivering qualifications, and are seeking to appoint an Executive Director - Business Development. Mae CBAC sy'n un o'r prif gyrff dyfarnu, gyda phrofiad o dros 70 mlynedd o ddarparu cymwysterau, yn chwilio am Gyfarwyddwr Gweithredol - Datblygu Busnes.


As a member of the Executive Leadership Team (ELT), the Executive Director - Business Development will help engender an inclusive, cohesive and high-performance culture in which all members of the ELT understand their respective technical and corporate areas responsibilities and accountabilities.

WJEC is a leading awarding organisation which has its origins in the former Welsh Joint Education Committee, established in 1948. With over 70 years' experience in delivering qualifications, WJEC is the largest provider of general and vocational qualifications in Wales and a leading provider in England and Northern Ireland. The organisation has a turnover of over £48m and employs approximately 400 staff, the majority of whom are located in modern offices on the edge of the city of Cardiff. As an innovative and dynamic organisation, WJEC is committed to the adoption of hybrid working, providing flexibility to the workforce, whilst also ensuring business priorities are continued to be delivered to the highest standard.

Role Specification


Supporting the CEO and working with ELT members you will provide leadership, expert counsel and be accountable for the development of the organisation's commercial strategy that delivers against core income targets as well as against agreed new commercial opportunities and is aligned to support the delivery of the long-term strategic ambitions and medium-term business transformation plans.

You will work with the CEO to identify new revenue opportunities that could and should be delivered through partnership, federation or acquisition. You will be accountable for the commercial success of such activities.

You will be accountable for the conversion from opportunity to revenue within the business pipeline leading a business development team to deliver core and non-core revenue targets, overseeing new customer engagement and ensuring a visible and viable commercial pipeline from initial contact to contract negotiation and implementation.

You will define and develop a proactive contract management approach to established WJEC customers and in partnership with the Director of Operations and the Director of Qualifications and Assessment, develop and deliver a customer excellence programme around innovation, quality and customer centricity.

You will define and develop a strategic sales strategy to WJEC key clients in order to achieve revenue growth targets as well as defining a risk programme against strategically important clients, agreeing a retention plan with key ELT stakeholders.

You will identify and advise on profitable business partnerships to develop strategic relationships to create opportunities, improve performance and solve business problems.

Person Specification


Significant experience of working with and influencing Board members with excellent skills in shaping a narrative and making and presenting a compelling case for investments.

In depth proven experience, acumen and skills in negotiations, high-level influencing and the ability to communicate and determine outcomes effectively, with both internal and external stakeholders.

Significant experience of and proven excellence in developing a clear vision and strategy for the development of commercial activity aligned to long term strategic and business plans.

Proven knowledge and highly skilled application of commercial rigour and excellence in leading and directing commercial processes, systems and methodologies, leading the development of business cases and enhancing the commercial function / department.

In depth applicable experience of appreciating cultural and political issues to achieve successful outcomes.

Proven experience and ability to drive growth of diverse commercial activities across the organisation and building excellence in the customer experience.

Proven demonstrable business acumen re: financial/budgeting skills at a lead functional level and across the organisation for business planning.

Demonstrable project management capabilities, including transition from business development to programme and operational delivery.

Significant knowledge and skills in leading and directing successful handling of legal processes associated with deal progression, key contracts and customer services.

How to Apply

This is a permanent appointment. The main terms are set out below:

  • Location: Cardiff, at WJEC offices.
  • Remuneration: Grade 22 (£91,752 - £95,283)
  • Annual leave: 25 days paid leave plus 16 statutory/additional days.
  • Pension scheme: WJEC offers 2 contributory pension schemes, the Local Government Pension Scheme and the Teachers' Pension Scheme. Admission is in accordance with scheme rules.

12 noon 16th November 2021: Deadline for applications
w/c 29th November 2021: Goodson Thomas interviews
January 2022: Final panel interviews

For an informal discussion and a copy of the Candidate Pack, please contact the Goodson Thomas team on 029 2167 4422 or info@goodsonthomas.com

To apply please submit your CV and Covering letter via the 'Apply now' button below

All applications will be acknowledged.Fel aelod o'r Tîm Arwain Gweithredol (TAG), bydd y Cyfarwyddwr Gweithredol - Datblygu Busnes yn helpu i feithrin diwylliant sy'n gynhwysol, yn gydlynol ac yn uchel ei berfformiad. Drwy hynny, dylai pob aelod o'r TAG ddeall yr hyn y mae'n gyfrifol ac yn atebol amdano, boed hynny'n faterion technegol neu'n faterion sy'n ymwneud â meysydd corfforaethol penodol.

Mae CBAC yn gorff dyfarnu blaenllaw a ddatblygodd o'r Cyd-bwyllgor Addysg Cymru gynt, a sefydlwyd yn 1948. Gyda phrofiad o dros 70 mlynedd o ddarparu cymwysterau, CBAC yw'r darparwr mwyaf o gymwysterau cyffredinol a galwedigaethol yng Nghymru ac un o brif ddarparwyr Lloegr a Gogledd Iwerddon. Mae trosiant y corff yn fwy na £48m a chyflogir tua 400 o staff ganddo. Mae mwyafrif y staff wedi'u lleoli mewn swyddfeydd modern ar gyrion dinas Caerdydd. Yn gorff arloesol a dynamig, mae CBAC wedi ymrwymo i fabwysiadu trefn o weithio hybrid. Drwy wneud hynny, bydd ei weithlu'n un hyblyg sydd hefyd yn gallu sicrhau bod modd parhau i gyflawni blaenoriaethau'r busnes i'r safon uchaf.

Manyleb y Rôl


Gan gefnogi'r Prif Weithredwr a chydweithio ag aelodau'r TAG byddwch chi'n cynnig arweiniad a chyngor arbenigol ac yn atebol am ddatblygu strategaeth fasnachol y corff. Bydd hon yn strategaeth sy'n cyflawni yn erbyn targedau incwm craidd yn ogystal ag yn erbyn cyfleoedd masnachol newydd a gytunwyd. Ar yr un pryd byddwch yn cefnogi cyflawniad y dyheadau strategol tymor hir a chynlluniau trawsffurfio'r busnes yn y tymor canolig.

Byddwch chi'n cydweithio â'r Prif Weithredwr i adnabod cyfleoedd am refeniw newydd a allai ac y dylid eu cyflawni drwy bartneriaeth, ffedereiddio neu gaffael. Byddwch chi'n atebol am lwyddiant masnachol gweithgareddau o'r fath.
Byddwch chi'n atebol am newid cyfle yn refeniw yn llif y busnes gan arwain tîm datblygu busnes i gyflawni targedau refeniw craidd ac anghraidd, goruchwylio'r drefn o ymgysylltu â chwsmeriaid newydd a sicrhau bod llif masnachol gweladwy a hyfyw ar gael o'r cyswllt cychwynnol i'r broses o negodi contractau a'u rhoi ar waith.

Byddwch chi'n diffinio ac yn datblygu dull rheoli contractau rhagweithiol i gwsmeriaid CBAC sefydledig ac mewn partneriaeth â'r Cyfarwyddwr Gweithrediadau a'r Cyfarwyddwr Cymwysterau ac Asesu yn datblygu ac yn cyflawni rhaglen rhagoriaeth cwsmeriaid ar sail arloesedd ac ansawdd y mae'r cwsmer yn ganolog iddi.

Byddwch chi'n diffinio ac yn datblygu strategaeth gwerthiant strategol ar gyfer cleientiaid allweddol CBAC er mwyn cyrraedd targedau twf refeniw yn ogystal â diffinio rhaglen risg yn erbyn cleientiaid strategol bwysig, gan gytuno cynllun cadw gyda rhanddeiliaid TAG allweddol.

Byddwch chi'n adnabod ac yn cynghori am bartneriaethau busnes buddiol i feithrin perthnasoedd strategol er mwyn creu cyfleoedd, gwella perfformiad a datrys problemau busnes.

Manyleb Person


Profiad helaeth o gydweithio ag aelodau Bwrdd a chael dylanwad arnynt ynghyd â sgiliau rhagorol i lunio naratif a'r gallu i gymell wrth wneud a chyflwyno achosion buddsoddi.

Tystiolaeth o brofiad, craffter a sgiliau trafod cynhwysfawr, y gallu i ddylanwadu ar lefel uchel a'r gallu i gyfathrebu a phenderfynu canlyniadau'n effeithiol, gan ymwneud â rhanddeiliaid yn fewnol ac allanol.

Tystiolaeth o brofiad sylweddol a rhagorol o ddatblygu gweledigaeth a strategaeth glir i ddatblygu gweithgarwch masnachol sy'n cyfateb i gynlluniau strategol a busnes tymor hir.

Tystiolaeth o wybodaeth a'r gallu i gymhwyso'n hynod fedrus fanwl gywirdeb a rhagoriaeth masnachol wrth arwain a chyfarwyddo prosesau, systemau a methodolegau masnachol, gan arwain ar ddatblygiad achosion busnes a gwella'r swyddogaeth / adran fasnachol.

Profiad cymwys a manwl o werthfawrogi materion diwylliannol a gwleidyddol i allu llwyddo o ran canlyniadau.

Tystiolaeth o brofiad a'r gallu i ysgogi twf gweithgareddau masnachol amrywiol ar draws y corff gan wneud rhagoriaeth yn rhan greiddiol o brofiad y cwsmer.
Prawf o graffter busnes amlwg parthed: sgiliau ariannol/cyllidebol ar lefel weithredol arweiniol ac ar draws y corff o ran cynllunio busnes.

Tystiolaeth o'r gallu i reoli projectau, gan gynnwys pontio o ddatblygu busnes i lunio rhaglen a chyflwyno'n weithredol.

Gwybodaeth a sgiliau sylweddol o ran arwain a chyfarwyddo'r ymdriniaeth lwyddiannus â'r prosesau cyfreithiol sy'n gysylltiedig â chynnydd bargen, contractau allweddol a gwasanaethau cwsmeriaid.

Sut i YmgeisioPenodiad parhaol yw hwn. Nodir y prif delerau isod:

  • Lleoliad: Caerdydd, yn swyddfeydd CBAC.
  • Cydnabyddiaeth: Gradd 22 (£91,752 - £95,283)
  • Gwyliau blynyddol: 25 diwrnod o wyliau â chyflog ynghyd ag 16 diwrnod statudol/ychwanegol.
  • Cynllun Pensiwn: Mae CBAC yn cynnig 2 gynllun pensiwn cyfrannol, y Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol a'r Cynllun Pensiwn Athrawon. Gellir ymuno yn ôl rheolau'r cynllun.

Hanner dydd 16 Tachwedd 2021: *Terfyn amser cyflwyno ceisiadau*
w/c 29 Tachwedd 2021: cyfweliadau Goodson Thomas
Ionawr 2022: Cyfweliadau Panel Terfynol


I drafod yn anffurfiol ac i gael copi o friff yr ymgeisydd, cysylltwch â thîm Goodson Thomas ar 029 2167 4422.

I wneud cais, cyflwynwch eich CV a'ch llythyr eglurhaol trwy'r botwm 'Gwneud Cais nawr' isod

Cydnabyddir pob cais.


Back to List Apply now