Chair

Careers Wales

Virtual with occasional attendance in Careers Wales sites, most often Newport

Remunerated


Non Executive
0324-GT-CW

Career Choices Dewis Gyrfa Ltd (CCDG) is a wholly owned subsidiary of the Welsh Government which was formed on 1 April 2013. Trading as Gyrfa Cymru Careers Wales, they deliver a 'blended' service that integrates the use of digital technologies alongside more traditional, face-to-face channels of delivery. They provide an all age, impartial, bilingual, careers information, guidance and coaching service for Wales.

The Chair is accountable to the Minister for Economy and may also be held to account by the Senedd. The Chair is responsible for ensuring the Board's policies and actions support the Minister's wider strategic policies, and the Company's affairs are conducted with probity.

The Chair has particular leadership responsibilities for:

 • Formulating the Board's strategies.
 • Demonstrating high standards of corporate governance at all times.
 • Ensuring the Board reaches decisions, takes proper account of statutory and financial management requirements and all relevant guidance including guidance provided by Welsh Ministers.
 • Promoting the economic, efficient and effective use of staff and other resources.
 • Ensuring high standards of regularity, propriety and governance.
 • Representing the views of the Board to the public.

The Chair must also:

 • Ensure all Board members are briefed fully on the terms of their appointment and on their duties, rights and responsibilities.
 • Ensure Board members receive appropriate training, including on the financial management and reporting requirements of public sector bodies and on the differences which might exist between private and public sector practice.
 • Assess the performance of individual Board members in accordance with the arrangements agreed with the partnership team.
 • Ensure a Code of Conduct for Board members is in place.

CCDG is seeking a new chair for the Board with a range of expertise, across a broad range of economic sectors, professions and social groups.

To be considered, you must be able to demonstrate that you have the qualities, skills and experience to meet all the essential criteria for appointment.

Essential Criteria

 • A proven track record of achievement in the private / public / community / voluntary sector, demonstrating an ability to make sound and strategic judgements.
 • Understanding of the dynamic inter-relationship between government policies and delivery of careers provision at grassroots level.
 • Knowledge and understanding of learning and work issues at community, local and regional or national levels.
 • A sound understanding of finance and corporate governance.
 • A proven track record in building relationships with a range of stakeholders and excellent communication skills, with the ability to clearly and succinctly explain complex issues, while demonstrating respect for the views of others.
 • Strong interpersonal, influencing and negotiating skills, with an ability to constructively challenge and make sound judgements in strategic decision making.
 • A demonstrated understanding of and commitment to the principles of human rights, equality and promoting the use of the Welsh language.

For an informal discussion, please contact the Goodson Thomas team on 029 2167 4422 or info@goodsonthomas.com

Closing date - 4pm, 20th September 2021
Interviews - 15th and 16th November 2021Mae Career Choices Dewis Gyrfa Ltd (CCDG) yn is-gwmni dan berchnogaeth lwyr Llywodraeth Cymru a ffurfiwyd ar 1 Ebrill 2013. Enw masnachol y cwmni yw Gyrfa Cymru, ac mae'n darparu gwasanaethau amrywiol sy'n integreiddio'r defnydd o dechnolegau digidol ochr yn ochr â chyfryngau wyneb yn wyneb mwy traddodiadol. Mae'r cwmni'n darparu gwasanaeth gwybodaeth, cyngor ac arweiniad am yrfaoedd, sy'n ddiduedd ac yn ddwyieithog, i bobl o bob oed yng Nghymru.

Mae'r Cadeirydd yn atebol i Weinidog yr Economi a gall Senedd Cymru hefyd ei dwyn i gyfrif. Mae'r Cadeirydd yn gyfrifol am sicrhau bod polisïau a chamau gweithredu'r Bwrdd yn cefnogi polisïau strategol ehangach y Gweinidog, a bod materion y Cwmni yn cael eu cynnal gydag uniondeb.

Mae gan y Cadeirydd gyfrifoldebau arwain penodol dros:

 • Lunio strategaethau'r Bwrdd.
 • Dangos safonau uchel o lywodraethu corfforaethol bob amser.
 • Sicrhau bod y Bwrdd yn gwneud penderfyniadau, yn rhoi ystyriaeth briodol i ofynion rheoli statudol ac ariannol a'r holl ganllawiau perthnasol gan gynnwys canllawiau a ddarperir gan Weinidogion Cymru.
 • Hyrwyddo'r defnydd economaidd, effeithlon ac effeithiol o staff ac adnoddau eraill.
 • Sicrhau safonau uchel o reoleidd-dra, priodoldeb a llywodraethu.
 • Cynrychioli barn y Bwrdd i'r cyhoedd.

Rhaid i'r Cadeirydd hefyd:

 • Sicrhau bod holl aelodau'r Bwrdd yn cael eu briffio'n llawn ar delerau eu penodiad ac ar eu dyletswyddau, eu hawliau a'u cyfrifoldebau.
 • Sicrhau bod aelodau'r Bwrdd yn cael hyfforddiant priodol, gan gynnwys ar ofynion rheoli ariannol ac adrodd cyrff y sector cyhoeddus ac ar y gwahaniaethau a allai fodoli rhwng arferion y sector preifat a'r sector cyhoeddus.
 • Asesu perfformiad aelodau unigol o'r Bwrdd yn unol â'r trefniadau y cytunwyd arnynt gyda'r tîm partneriaeth.
 • Sicrhau bod Cod Ymddygiad ar waith ar gyfer aelodau'r Bwrdd.

Mae CCDG yn chwilio am Gadeirydd newydd i'r Bwrdd sydd ag amrywiaeth o arbenigedd, ar draws amrediad o sectorau economaidd, proffesiynau a grwpiau cymdeithasol.

Er mwyn cael eich ystyried, rhaid ichi allu dangos bod gennych y rhinweddau, y sgiliau a'r profiad i fodloni pob un o'r meini prawf hanfodol ar gyfer penodi.


Meini prawf hanfodol

 • Hanes profedig o gyflawniad yn y sector preifat / cyhoeddus / cymunedol / gwirfoddol, gyda'r gallu i lunio barn gadarn a strategol.
 • Dealltwriaeth o'r berthynas ddeinamig rhwng polisïau'r llywodraeth a darparu darpariaeth gyrfaoedd ar lawr gwlad.
 • Gwybodaeth a dealltwriaeth o faterion yn ymwneud â dysgu a gwaith ar lefel gymunedol, lleol, rhanbarthol neu genedlaethol.
 • Dealltwriaeth gadarn o gyllid a llywodraethu corfforaethol.
 • Hanes profedig o feithrin cydberthnasau ag amrywiaeth o randdeiliaid a sgiliau cyfathrebu rhagorol, gyda'r gallu i egluro materion cymhleth yn glir ac yn gryno, tra'n dangos parch at farn pobl eraill.
 • Sgiliau rhyngbersonol, dylanwadol a negodi cryf, gyda'r gallu i herio a llunio barn gadarn yn adeiladol wrth wneud penderfyniadau strategol.
 • Dealltwriaeth a ddangoswyd o egwyddorion hawliau dynol, cydraddoldeb a hyrwyddo'r defnydd o'r Gymraeg, ac ymrwymiad iddynt.

I drafod yn anffurfiol, cysylltwch â thîm Goodson Thomas ar 029 2167 4422.

Dyddiad cau: 4 o'r gloch, 20 Medi 2021
Cyfweliadau: 15eg a 16eg Tachwedd 2021


Back to List Apply now