top of page

Mae gwaith Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri yn cwmpasu ystod eang o faterion yn Eryri, gan gynnwys gwella a gwarchod tirwedd unigryw, adfer natur, ymateb i newid hinsawdd, darparu cyfleon i fwynhau gwerthoedd arbennig Eryri a rheoli effeithiau ymwelwyr, ac maen nhw nawr yn chwilio am Brif Weithredwr newydd.

Mae Parc Cenedlaethol Eryri, sy’n gartref i dros 26,000 o drigolion ac yn denu bron i 4 miliwn o ymwelwyr unigryw y flwyddyn, yn enwog am ei harddwch naturiol syfrdanol, gan gynnwys copaon uchel, dyffrynnoedd tawel, arfordir eang a chyfleoedd hamdden helaeth.

Bydd y Prif Weithredwr newydd yn darparu arweinyddiaeth ysbrydoledig, cyfeiriad strategol, a chyngor arfer gorau i sicrhau bod swyddogaethau statudol yn cael eu cyflawni’n effeithiol o fewn fframwaith o bartneriaeth rhanddeiliaid, trylwyredd deddfwriaethol, rheoli perfformiad, a chraffu gwleidyddol. Fel Pennaeth y Gwasanaeth Cyflogedig, bydd y Prif Weithredwr yn sicrhau’r defnydd gorau posibl o adnoddau dynol ac ariannol i gyflawni nodau ac amcanion yr Awdurdod.

Bydd y cyfrifoldebau allweddol yn cynnwys gweithredu fel y prif gynghorydd polisi, gan ddatblygu polisïau statudol a sefydliadol o ansawdd uchel sy’n cyd-fynd â phwrpasau yr Awdurdod a gofynion rhanddeiliaid.
​​​​​​​
Mae’r Awdurdod yn chwilio am arweinydd a fydd yn chwarae rhan hollbwysig wrth weithredu tri chynllun statudol sef y Cynllun Rheolaeth (Cynllun Eryri), y Cynllun Datblygu Lleol a’r Datganiad Llesiant, sydd gyda’i gilydd yn amlinellu gweledigaeth a blaenoriaethau canolig a hirdymor yr Awdurdod. Mae'r cynlluniau hyn yn cael eu datblygu drwy ymgynghoriadau helaeth sydd yn pwysleisio cyfranogiad partneriaeth a chymunedol i gyflawni ein nodau strategol.

Mae rhuglder yn y Gymraeg yn ofyniad hanfodol ar gyfer y rôl hon.

I drafod yn anffurfiol ac i gael copi o Becyn yr Ymgeisydd, cysylltwch â thîm Goodson Thomas ar 029 2167 4422 neu gwybodaeth@goodsonthomas.com.

I wneud cais, cyflwynwch ffurflen gais Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri wedi’i chwblhau, gan ychwanegu’r ffurflen at yr adran CV drwy wefan Goodson Thomas, os gwelwch yn dda.

Dyddiad cau: Canol dydd, 30 Gorffennaf 2024
Sgyrsiau pellach rhwng Goodson Thomas a'r ymgeiswyr sydd wedi eu gosod ar y rhestr hir: 15 Awst 2024 – 22 Awst 2024
Dyddiad y cyfweliad: 2 Hydref 2024


Cydnabyddir pob cais.

Gweithredol

£87,717 - £101,775

Penrhyndeudraeth, Gwynedd

Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri

Prif Weithredwr

Cwblhewch y ffurflen hon i'n helpu ni a'n cleient i fonitro amrywiaeth ein hymgeiswyr. Rydym yn annog datgeliad llawn, fodd bynnag rydym yn cydnabod y gallai fod yn well gan rai pobl beidio â datgelu’r cyfan neu rywfaint o’u data personol - ac os felly, mae croeso i chi ddewis “Gwell gennyf beidio â dweud”.

Bydd y manylion a roddwch yn cael eu trin gennym ni a'n cleient fel rhai dienw, preifat & gwybodaeth gyfrinachol.

Bydd y data hwn yn cael ei agregu ac yn cael ei ddefnyddio'n llym at ddibenion monitro ac adrodd ar gyfle cyfartal yn unig.

Mae rhai o'r cwestiynau a'r categorïau a ddefnyddir yn cynnwys y rhai a argymhellir gan y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol, cyfrifiad y DU a'r HESA, fel arfer gorau.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu gwestiynau am y ffurflen hon, yna os gwelwch yn ddacysylltwch â ni.

Monitro Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant

Llwytho i fyny
Llwytho i fyny

Mae Goodson Thomas am sicrhau bod pob ymgeisydd yn cael ei drin yn gyfartal beth bynnag fo'i hil, lliw neu darddiad ethnig. I wneud hyn mae angen i ni wybod am darddiad ethnig pobl sy'n gwneud cais i ymuno â ni. Pa grŵp ydych chi'n uniaethu fwyaf ag ef?

Ydych chi'n ystyried bod gennych anabledd? Diffinnir person anabl o dan Ddeddf Cydraddoldeb 2010 fel rhywun â 'nam corfforol neu feddyliol sy'n cael effaith andwyol sylweddol a hirdymor ar allu'r person hwnnw i gyflawni gweithgareddau arferol o ddydd i ddydd'.

Mae Goodson Thomas am sicrhau bod pob ymgeisydd yn cael ei drin yn gyfartal beth bynnag fo'i hil, lliw neu darddiad ethnig. I wneud hyn mae angen i ni wybod am darddiad ethnig pobl sy'n gwneud cais i ymuno â ni. Pa grŵp ydych chi'n uniaethu fwyaf ag ef?

Ymgeisiwch Nawr

bottom of page