top of page

Mae Grŵp Cynefin, un o gymdeithasau tai mwyaf blaenllaw gogledd Cymru, yn chwilio am Brif Weithredwr newydd i’w arwain i’w gyfnod nesaf o dwf a datblygiad. Mae gan y sefydliad sylfaen gref o ddarparu tai o safon, diogel a fforddiadwy i dros 8,000 o bobl ar draws y chwe sir, gan gefnogi cymunedau cynaliadwy a hyrwyddo’r iaith Gymraeg a diwylliant Cymreig.

Mae Grŵp Cynefin yn chwilio am arweinydd sydd nid yn unig yn deall tirwedd gymdeithasol, economaidd a gwleidyddol Cymru ond rhywun sydd â hanes o drawsnewid gwasanaethau tai craidd, gan gynnwys y defnydd o dechnoleg. Bydd y Prif Weithredwr newydd yn chwarae rhan ganolog wrth ysgogi cynllunio strategol, goruchwylio newid trawsnewidiol, a gwireddu potensial y sefydliad.

Mae rhuglder yn y Gymraeg yn hanfodol, gan bwysleisio ymrwymiad y sefydliad i ddarparu gwasanaeth cwbl ddwyieithog i’w denantiaid a’i gwsmeriaid.

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn…

  • Darparu arweiniad ysbrydoledig i adeiladu a chynnal diwylliant cadarnhaol yn y gweithle yn unol â gweledigaeth, gwerthoedd a blaenoriaethau Grŵp Cynefin;
  • Cydweithio'n effeithiol gyda'r Cadeirydd, aelodau'r Bwrdd, ac is-gwmnïau i sicrhau llywodraethu effeithiol, polisïau ac atebolrwydd rhanddeiliaid;
  • Sicrhau bod anghenion cwsmeriaid yn ganolog i'r sefydliad, gan ysgogi arloesedd mewn gwasanaethau cyfoes o ansawdd uchel a werthfawrogir gan gwsmeriaid a chymunedau.


*Mae gan Grŵp Cynefin ddwy brif swyddfa, ym Mhenygroes (Gwynedd), a Dinbych. Bydd gofyn i'r ymgeisydd llwyddiannus dreulio amser yn y ddwy swyddfa.


I drafod yn anffurfiol ac i gael copi o friff yr ymgeisydd, cysylltwch â thîm Goodson Thomas ar 029 2167 4422 neu gwybodaeth@goodsonthomas.com.

I wneud cais, cyflwynwch eich CV a llythyr eglurhaol trwy ‘Ymgeisiwch Nawr' isod.

Dyddiad cau: Canol dydd, 5 Ebrill 2024
Dyddiad y cyfweliad: Ebrill, TBC


Cydnabyddir pob cais.
 

Gweithredol

£130,721 - £130,721

Hybrid*

Grŵp Cynefin

Prif Weithredwr

Cwblhewch y ffurflen hon i'n helpu ni a'n cleient i fonitro amrywiaeth ein hymgeiswyr. Rydym yn annog datgeliad llawn, fodd bynnag rydym yn cydnabod y gallai fod yn well gan rai pobl beidio â datgelu’r cyfan neu rywfaint o’u data personol - ac os felly, mae croeso i chi ddewis “Gwell gennyf beidio â dweud”.

Bydd y manylion a roddwch yn cael eu trin gennym ni a'n cleient fel rhai dienw, preifat & gwybodaeth gyfrinachol.

Bydd y data hwn yn cael ei agregu ac yn cael ei ddefnyddio'n llym at ddibenion monitro ac adrodd ar gyfle cyfartal yn unig.

Mae rhai o'r cwestiynau a'r categorïau a ddefnyddir yn cynnwys y rhai a argymhellir gan y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol, cyfrifiad y DU a'r HESA, fel arfer gorau.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu gwestiynau am y ffurflen hon, yna os gwelwch yn ddacysylltwch â ni.

Monitro Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant

Llwytho i fyny
Llwytho i fyny

Mae Goodson Thomas am sicrhau bod pob ymgeisydd yn cael ei drin yn gyfartal beth bynnag fo'i hil, lliw neu darddiad ethnig. I wneud hyn mae angen i ni wybod am darddiad ethnig pobl sy'n gwneud cais i ymuno â ni. Pa grŵp ydych chi'n uniaethu fwyaf ag ef?

Ydych chi'n ystyried bod gennych anabledd? Diffinnir person anabl o dan Ddeddf Cydraddoldeb 2010 fel rhywun â 'nam corfforol neu feddyliol sy'n cael effaith andwyol sylweddol a hirdymor ar allu'r person hwnnw i gyflawni gweithgareddau arferol o ddydd i ddydd'.

Mae Goodson Thomas am sicrhau bod pob ymgeisydd yn cael ei drin yn gyfartal beth bynnag fo'i hil, lliw neu darddiad ethnig. I wneud hyn mae angen i ni wybod am darddiad ethnig pobl sy'n gwneud cais i ymuno â ni. Pa grŵp ydych chi'n uniaethu fwyaf ag ef?

Ymgeisiwch Nawr

bottom of page