Our team is made up of detail-oriented talent experts

At Goodson Thomas, every team member is flexible, hands-on and dedicated to providing a highly professional service.

Director of Resources and Transformation / Cyfarwyddwr Adnoddau a Thrawsnewid

Cymru / Wales

£68,454 per annum, with incremental progression to £75,354 per annum / £68,454 y flwyddyn, gan godi’n gynyddrannol i £75,354 y flwyddyn


Career Choices Dewis Gyrfa Ltd (CCDG) was established in 2013 and is a wholly owned subsidiary of the Welsh Government. Trading as Careers Wales, we provide an all age impartial careers information, advice and guidance service for Wales, delivering a remit set by the Welsh Government’s Minister for Economy and Transport that supports the strategic objectives as identified in the Programme for Government and related policies. We also deliver services that support the development of the nation’s skills base to meet the demands of the current and future labour market, thereby contributing to the economic and social well-being of Wales.

 

Our ambition is for Careers Wales to be a world-class organisation, sector leading and truly outstanding, in particular renowned for quality of service and customer care. We focus on raising aspirations, broadening horizons and preparing young people and adults for a fast changing and uncertain world of work. We are constantly looking at innovative and inspirational ways of working with all our customers through a blended service delivery model i.e. face to face and digital.

 

The Director of Resources and Transformation is a newly created role within the Senior Leadership Team. You will be leading on driving forward the transformation of Careers Wales and overseeing change projects, specifically continuing the digital transformation journey of the company.

 

 

Sefydlwyd Career Choices Dewis Gyrfa Ltd (CCDG) yn 2013 ac mae’n is-gwmni ym mherchnogaeth lwyr Llywodraeth Cymru. Gan fasnachu fel Gyrfa Cymru, rydym yn darparu gwasanaeth gwybodaeth, cyngor a chyfarwyddyd diduedd am yrfaoedd i bobl o bob oed ledled Cymru, gan gyflawni cylch gorchwyl a osodwyd gan Weinidog Economi a Thrafnidiaeth Llywodraeth Cymru sy’n cefnogi’r amcanion strategol a amlygwyd yn y Rhaglen Lywodraethu a pholisïau cysylltiedig. Rydym hefyd yn darparu gwasanaethau sy’n helpu i ddatblygu sylfaen sgiliau’r genedl i fodloni gofynion y farchnad lafur yn awr ac yn y dyfodol, gan felly gyfrannu at les economaidd a chymdeithasol Cymru.

 

Ein huchelgais yw i Gyrfa Cymru fod yn sefydliad o’r radd flaenaf, sy’n arwain y sector ac yn wirioneddol ragorol, gydag enw da am ansawdd ei wasanaethau a gofal cwsmeriaid yn arbennig. Rydym yn canolbwyntio ar godi dyheadau, ehangu gorwelion a pharatoi pobl ifanc ac oedolion ar gyfer byd gwaith ansicr sy’n newid yn gyflym. Rydym yn archwilio ffyrdd arloesol ac ysbrydoledig o weithio gyda’n holl gwsmeriaid drwy’r amser trwy fodel darparu gwasanaeth cyfunol h.y. wyneb yn wyneb a digidol.

 

Rôl newydd yw’r Cyfarwyddwr Adnoddau a Thrawsnewid a grëwyd yn yr Uwch Dîm Arweinyddiaeth. Byddwch yn arwain wrth sbarduno trawsnewidiad Gyrfa Cymru a goruchwylio prosiectau newid, gan barhau â thaith trawsnewidiad digidol y cwmni yn benodol.

 

Director of Finance, Strategy and Corporate Services / Cyfarwyddwr Cyllid, Strategaeth a Gwasanaethau Corfforaethol

Cardiff / Caerdydd
£75,734

Social Care Wales has a responsibility to protect, promote and maintain the safety and well-being of the public in Wales. An integral part of the Welsh public service and a sponsored body of Welsh Government with a budget of c.£20m and a workforce of 125, its approach is focused on good outcomes for people, and the social care and early years workforce. To achieve this, it focuses on 3 strategic aims: providing public assurance, developing the workforce, and leading and supporting improvement. It is seeking a Director of Finance, Strategy and Corporate Services to join its Executive Management Team and play a key strategic role in the planning and delivery of the organisation’s work during a crucial time of growth and development.


Mae gan Gofal Cymdeithasol Cymru gyfrifoldeb i ddiogelu, hyrwyddo a chynnal diogelwch a lles y cyhoedd yng Nghymru. Yn rhan annatod o wasanaeth cyhoeddus Cymru ac yn gorff a noddir gan Lywodraeth Cymru sydd â chyllideb o c. £ 20m a gweithlu o 125, mae ei dull gweithredu yn canolbwyntio ar ganlyniadau da i bobl, a gweithlu'r blynyddoedd cynnar a gofal cymdeithasol. Er mwyn cyflawni hyn, mae'n canolbwyntio ar 3 Nod strategol: rhoi sicrwydd i'r cyhoedd, datblygu'r gweithlu, ac arwain a chefnogi gwelliant. Mae'n chwilio am Gyfarwyddwr Cyllid, Strategaeth a Gwasanaethau Corfforaethol i ymuno â'i dîm rheoli gweithredol a chwarae rôl strategol allweddol wrth gynllunio a chyflawni gwaith y sefydliad yn ystod cyfnod hanfodol o dwf a datblygiad.

Senior HR Business Partner - Operational

WJEC is a leading, high performing and hugely respected awarding organisation that provides internationally recognised GCSEs, AS, A level and vocational qualifications to schools and colleges in the UK. It employs c.400 employees with a turnover of c.£48m. Currently embarked upon an exciting journey of transformation, it is seeking a strong and experienced Senior HRBP - Operations to support the Head of HR and colleagues in developing WJEC into an agile, innovative and high-performing body. This is an excellent opportunity for a successful generalist HR professional to contribute to the strategic direction and delivery of consumer-focused HR.

 

Mae CBAC yn un o'r prif sefydliadau dyfarnu, sy'n hynod uchel ei gyflawniad a'i barch. Cynigir cymwysterau TGAU, UG, Safon Uwch a galwedigaethol a gydnabyddir yn rhyngwladol ganddo i ysgolion a cholegau yn y DU. Cyflogir tua 400 o bobl ganddo ac mae ei drosiant tua £48m. Gan ei fod newydd gychwyn ar gyfnod cyffrous o drawsffurfio, hoffai benodi Uwch Bartner Busnes AD cryf a phrofiadol i gefnogi'r Pennaeth AD a chydweithwyr i ddatblygu CBAC yn gorff hyblyg, arloesol ac uchel ei berfformiad. Dyma gyfle gwych i swyddog proffesiynol AD cyffredinol llwyddiannus gyfrannu at gyfeiriad strategol a darpariaeth AD sy'n canolbwyntio ar y defnyddiwr.

Head of Regulatory Reporting & Statistics / Pennaeth Adrodd Rheoleiddiol ac Ystadegau

Competitive Salary / Cyflog Cystadleuol Addas
Cardiff / Caerdydd

WJEC is a leading, high performing and respected awarding organisation that provides internationally recognised GCSEs, AS, A level and vocational qualifications to schools and colleges in the UK. Its turnover is c.£48m and it employs c.400 staff.

Mae CBAC yn brif sefydliad dyfarnu, sy'n uchel ei gyflawniad a'i barch. Cynigir cymwysterau TGAU, UG, Safon Uwch a galwedigaethol a gydnabyddir yn rhyngwladol ganddo i ysgolion a cholegau yn y DU. Trosiant y sefydliad yw tua £48m ac mae'n cyflogi tua 400 o staff.

 

Statistician / Ystadegydd

Competitive Salary / Cyflog Cystadleuol Addas
Suitable for homeworking / ar gyfer gweithio o gartref


WJEC is a leading, high performing and respected awarding organisation that provides internationally recognised GCSEs, AS, A level and vocational qualifications to schools and colleges in the UK. WJEC is a leading, high performing and respected awarding organisation that provides internationally recognised GCSEs, AS, A level and vocational qualifications to schools and colleges in the UK. Its turnover is c.£48m and it employs c.400 staff.

Mae CBAC yn brif sefydliad dyfarnu, sy'n uchel ei gyflawniad a'i barch. Cynigir cymwysterau TGAU, UG, Safon Uwch a galwedigaethol a gydnabyddir yn rhyngwladol ganddo i ysgolion a cholegau yn y DU. Mae CBAC yn un o'r prif sefydliadau dyfarnu, sy'n uchel ei gyflawniad a'i barch. Cynigir cymwysterau TGAU, UG, Safon Uwch a galwedigaethol a gydnabyddir yn rhyngwladol ganddo i ysgolion a cholegau yn y DU. Trosiant y sefydliad yw tua £48m ac mae'n cyflogi tua 400 o staff.

Director of Corporate Resources / Cyfarwyddwr Adnoddau Corfforaethol

If you would like information about this vacancy in an alternative format or require support with the application process, please contact Goodson Thomas on 029 2167 4422 or info@goodsonthomas.com

£65,653.28 - £76,986.69
Cardiff

We welcome applications from a diverse range of people, from all backgrounds and with many different skills, experience and perspectives. We particularly encourage applications from disabled people and people from Black, Asian and Minority Ethnic backgrounds, who are currently under-represented in our workforce.  To find out more about how we champion diversity and inclusion in the workplace, visit: https://museum.wales/about/policy/equality-diversity/

 

Amgueddfa Cymru – National Museum Wales is looking to employ a Director of Corporate Resources. Wales’ much loved and award-winning organisation is on an exciting journey of transformational change.

 

A Welsh Government Sponsored Body and a registered charity which has 8 sites across Wales, Amgueddfa Cymru’s work is based on the principle that culture is created by people and communities. Its collections and other resources come from the society it is a part of and are continually renewed through its work with the public. The Museum is accountable for its use of these resources to Wales.

 

Cultural democracy underpins the work of Amgueddfa Cymru. This was recognised nationally in 2019 when St Fagans National Museum of History was awarded the prestigious Art Fund Museum of the Year prize for demonstrating exceptional innovation, imagination and achievement, and was described as ‘a monument to modern museum democracy’.

 

Amgueddfa Cymru’s Vision is ‘Inspiring People, Changing Lives’. It is strongly committed to widening opportunities for everyone in Wales. As the home of Wales’s national collections, the Museum is creating a national memory and record of the lived experiences of everyone in Wales.  We are building upon a new model of community involvement and participation through the services it offers and the learning and creativity that it inspires.

 

This is a significant and exciting opportunity for a Board-level, dynamic, strategic Finance or HR professional with substantial experience of delivering broad remits within a comparable complex organisation. You will play a central role as a member of the Senior Executive Team to help achieve a robust financial position, successfully deliver major projects and sector-leading people strategies.

Os hoffech wybodaeth am y swydd hon mewn fformat gwahanol, neu os oes angen cymorth arnoch gyda’r broses ymgeisio, cysylltwch â Goodson Thomas ar 029 2167 4422 neu info@goodsonthomas.com.

Cyfarwyddwr Adnoddau Corfforaethol
Amgueddfa Cymru – National Museum Wales

£65,653.28 - £76,986.69
Caerdydd

Rydym yn croesawu ceisiadau gan ystod amrywiol o bobl, o bob cefndir a chyda llawer o sgiliau, profiadau a safbwyntiau gwahanol. Rydym yn arbennig o awyddus i annog pobl anabl a phobl o gefndiroedd Du, Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig i ymgeisio, oherwydd nad oes cynrychiolaeth ddigonol o'r grwpiau hyn yn ein gweithlu ar hyn o bryd.
I gael gwybod mwy am y modd yr hyrwyddwn amrywiaeth a chynhwysiant yn y gweithle, ewch i: https://amgueddfa.cymru/amdano/polisi/cydraddoldeb-ac-amrywiaeth/

 

Mae Amgueddfa Cymru – National Museum Wales yn dymuno penodi Cyfarwyddwr Adnoddau Corfforaethol. Mae sefydliad hoff ac arobryn Cymru ar daith gyffrous o newid trawsffurfiol.

 

Mae Amgueddfa Cymru yn Gorff a Noddir gan Lywodraeth Cymru ac yn elusen gofrestredig sydd ag 8 safle ledled Cymru, ac mae ei gwaith wedi’i seilio ar yr egwyddor bod diwylliant yn cael ei greu gan bobl a chymunedau. Mae ei chasgliadau a’i hadnoddau eraill yn dod o’r gymdeithas y mae’n rhan ohoni ac yn cael eu hadnewyddu’n barhaus trwy ei gwaith gyda’r cyhoedd. Mae’r Amgueddfa’n atebol am ei defnydd o’r adnoddau hyn i Gymru.

 

Mae democratiaeth ddiwylliannol wrth wraidd gwaith Amgueddfa Cymru. Cydnabuwyd hyn yn genedlaethol yn 2019 pan ddyfarnwyd gwobr fawreddog Amgueddfa’r Flwyddyn y Gronfa Gelf i Amgueddfa Werin Sain Ffagan am ddangos arloesedd, dychymyg a chyflawniad eithriadol, ac fe’i disgrifiwyd fel ‘esiampl o ddemocratiaeth amgueddfa fodern’.

 

Gweledigaeth Amgueddfa Cymru yw ‘Ysbrydoli Pobl, Newid Bywydau’. Mae wedi ymrwymo’n gryf i ehangu cyfleoedd i bawb yng Nghymru. A hithau’n gartref i gasgliadau cenedlaethol Cymru, mae’r Amgueddfa’n creu cof a chofnod cenedlaethol o brofiadau bywyd pawb yng Nghymru.  Rydym yn adeiladu ar fodel newydd o ymglymiad a chyfranogiad cymunedol trwy’r gwasanaethau y mae’n eu cynnig a’r dysgu a’r creadigrwydd y mae’n eu hysbrydoli.

 

Dyma gyfle arwyddocaol a chyffrous i weithiwr proffesiynol dynamig, strategol ar lefel Bwrdd ym maes Adnoddau Dynol neu Gyllid, sydd â chryn brofiad o gyflawni cylchoedd gorchwyl eang o fewn sefydliad cymhleth tebyg. Byddwch yn chwarae rôl ganolog fel aelod o’r Uwch Dîm Gweithredol i helpu i gyflawni sefyllfa ariannol gadarn, a chyflenwi prosiectau mawr a strategaethau pobl sy’n arwain y sector yn llwyddiannus.

Finance Director

Competitive Package


Cardiff City Transport Services Limited (Cardiff Bus) is a private company limited by shares and is wholly owned by Cardiff Council. Constituted as a municipal (Public Transport) company within the meaning of Section 72 of the Transport Act 1985, the main purpose of the Company is to carry out the business of a public transport company. Its turnover is £32 million, it has 700 employees and a fleet of 230 vehicles making c.22m passenger journeys per annum. Over the course of the next 5 years, the company is focusing on continually improving its financial standing, business processes, customer engagement, and the development of its workforce.

The Company is seeking to appoint an experienced strong, innovative and transformational finance leader to join its Senior Leadership Team as Finance Director.

We’re here to help shape the future of your organisation by providing insight and connecting you with the right people.

Get in touch
Whether you are looking for support as a business, or would like to discuss your own career progression, please do contact us. We would love to hear from you.