Director of Business Development / Cyfarwyddwr Datblygu Busnes

Amgueddfa Cymru – National Museum Wales 

Director of Business Development


Amgueddfa Cymru – National Museum Wales is looking to employ a Director of Business Development. Wales’ much loved and award-winning organisation is on an exciting journey of transformational change.


A Welsh Government Sponsored Body and a registered charity which has 8 sites across Wales, Amgueddfa Cymru’s work is based on the principle that culture is created by people and communities. Its collections and other resources come from the society it is a part of and are continually renewed through its work with the public. The Museum is accountable for its use of these resources to Wales.


This is a significant and exciting opportunity for a Board-level, dynamic, strategic business development professional with substantial experience of delivering broad remits within a comparable complex organisation. You will play a central role as a member of the Senior Executive Team to help achieve a robust financial position, successfully deliver major projects and sector-leading people strategies.Amgueddfa Cymru – National Museum Wales 

Cyfarwyddwr Datblygu Busnes


Mae Amgueddfa Cymru – National Museum Wales yn dymuno cyflogi Cyfarwyddwr Datblygu Busnes. Mae sefydliad hoff ac arobryn Cymru ar daith gyffrous o newid trawsffurfiol.


Mae Amgueddfa Cymru yn Gorff a Noddir gan Lywodraeth Cymru ac elusen gofrestredig sydd ag 8 safle ledled Cymru, ac mae ei gwaith wedi’i seilio ar yr egwyddor bod diwylliant yn cael ei greu gan bobl a chymunedau. Mae ei chasgliadau a’i hadnoddau eraill yn dod o’r gymdeithas y mae’n rhan ohoni ac yn cael eu hadnewyddu’n barhaus trwy ei gwaith gyda’r cyhoedd. Mae’r Amgueddfa’n atebol i Gymru am ei defnydd o’r adnoddau hyn.


Dyma gyfle arwyddocaol a chyffrous i weithiwr datblygu busnes proffesiynol dynamig, strategol ar lefel Bwrdd sydd â chryn brofiad o gyflawni cylchoedd gorchwyl eang o fewn sefydliad cymhleth tebyg. Byddwch yn chwarae rôl ganolog fel aelod o’r Uwch Dîm Gweithredol i helpu i gyflawni sefyllfa ariannol gadarn, a chyflenwi prosiectau mawr a strategaethau pobl sy’n arwain y sector yn llwyddiannus.

We’re here to help shape the future of your organisation by providing insight and connecting you with the right people.

Get in touch
Whether you are looking for support as a business, or would like to discuss your own career progression, please do contact us. We would love to hear from you.