Uwch Bennaeth Cynhyrchu Cynnwys / Senior Head of Content Production

Uwch Bennaeth Cynhyrchu Cynnwys, BBC Radio Cymru a Cymru Fyw

Cyflog - Cystadleuol

 

Oes ganddoch chi’r gallu i danio dychymyg cenedl? Mae hon yn rôl arweinyddiaeth greadigol uwch ar draws llwyfannau sain, fideo ac ar-lein, ac yn cynnwys y gwaith o arwain BBC Radio Cymru a Cymru Fyw, gan gomisiynu amrywiaeth o raglenni a chynnwys difyr fel rhan o’r ddarpariaeth gwasanaethau unigryw a phoblogaidd i gynulleidfaoedd ledled Cymru.

 

Senior Head of Content Production, BBC Radio Cymru and Cymru Fyw

Salary - Competitive

 

Can you fire the imagination of a nation? This is a senior creative leadership role across audio, video and online platforms, and will include leading BBC Radio Cymru and Cymru Fyw, commissioning a range of engaging programming and content designed to deliver much-loved and distinctive services to audiences right across Wales.

Chief Executive / Prif Weithredwr

Job Title: Chief Executive

Contract: Permanent

Hours: Full Time

Salary: c. £100,000 per annum (plus benefits)

Organisation: Business in Focus

Location: Pencoed, Bridgend

 

Business in Focus is a pioneering social enterprise that has played a unique role within the Welsh Economy for many years, however as the organisation adjusts their offering to tackle a business landscape re-moulded by factors such as Brexit and a global pandemic, that role is more vital than ever.

 

In September 2021, Katy Chamberlain is retiring from her role as Chief Executive of Business in Focus, after a ground-breaking nine-year tenure that has seen the organisation double in size and become the leading providers of business support services in Wales, and so they are seeking a dynamic, inclusive and customer focused candidate to be their next Chief Executive and to lead the organisation into its next phase.

 

Teitl y Swydd: Prif Weithredwr

Contract: Parhaol

Oriau: Amser Llawn

Cyflog: tua £100,000 y flwyddyn (yn ogystal â buddion)

Sefydliad: Busnes mewn Ffocws

Lleoliad: Pencoed, Pen-y-bont ar Ogwr

 

 

Menter gymdeithasol arloesol yw Busnes mewn Ffocws sydd wedi cyflawni rôl unigryw yn economi Cymru ers blynyddoedd lawer. Fodd bynnag, wrth i’r sefydliad addasu ei gynnig i fynd i’r afael â chyd-destun busnes sydd wedi’i ailffurfio gan ffactorau fel Brexit a phandemig byd-eang, mae’r rôl honno’n bwysicach nag erioed.

 

Ym mis Medi 2021, bydd Katy Chamberlain yn ymddeol o’i rôl fel Prif Weithredwr Busnes mewn Ffocws, ar ôl deiliadaeth naw mlynedd sydd wedi torri tir newydd. Yn ystod y cyfnod hwnnw, mae’r sefydliad wedi dyblu o ran maint a dod yn brif ddarparwr gwasanaethau cymorth busnes yng Nghymru. Felly, mae’r sefydliad yn ceisio ymgeisydd dynamig, cynhwysol sy’n canolbwyntio ar gwsmeriaid i fod yn Brif Weithredwr newydd ac arwain y sefydliad i’w gam nesaf.

Senior HR Business Partner – Organisation Development / Uwch Bartner Busnes AD: Datblygu’r Sefydliad

Senior HR Business Partner – Organisation Development
WJEC
£41,601 - £44,625
Cardiff

 

WJEC is a leading, high performing and hugely respected awarding organisation that provides internationally recognised GCSEs, AS, A level and vocational qualifications to schools and colleges in the UK. It employs c.400 employees with a turnover of c.£48m. Currently embarked upon an exciting journey of transformation, it is seeking a strong and experienced Senior HRBP - OD to support the Head of HR and colleagues in developing WJEC into an agile, innovative and high-performing body.

 

 

Uwch Bartner Busnes AD: Datblygu’r Sefydliad
CBAC
£41,601 - £44,625
Caerdydd

 

Mae CBAC yn un o'r prif sefydliadau dyfarnu, sy'n hynod uchel ei gyflawniad a'i barch. Cynigir cymwysterau TGAU, UG, Safon Uwch a galwedigaethol a gydnabyddir yn rhyngwladol ganddo i ysgolion a cholegau yn y DU. Cyflogir tua 400 o bobl ganddo ac mae ei drosiant tua £48m. Gan ei fod newydd gychwyn ar gyfnod cyffrous o drawsffurfio, hoffai benodi Uwch Bartner Busnes AD: Datblygu'r Sefydliad cryf a phrofiadol i gefnogi'r Pennaeth AD a chydweithwyr i ddatblygu CBAC yn gorff hyblyg, arloesol ac uchel ei berfformiad.

Honorary Treasurer

Honorary Treasurer

Autism Life Centres (ALC)

 

The Treasurer will work closely with the Chair, Executive Directors and the Board of Directors. The role will require knowledge and experience of Finance, Strategy and Governance, but also where possible Fundraising, Legal and Risk. The role is voluntary and unpaid.

 

Autism Life Centre (ALC) is a day centre provision for young adults with autism which is currently based at the Dan Murphy Day centre, Trealaw, Rhondda. The centre was set up by a group of parents of young adults with autism and other professionals to provide post-18 provision for young people, who were unable to access other provision due to their complex needs. The Centre has support from RCT and service users are presently from this authority. ALC has been providing a full-time day service since September 2016.

We’re here to help shape the future of your organisation by providing insight and connecting you with the right people.

Get in touch
Whether you are looking for support as a business, or would like to discuss your own career progression, please do contact us. We would love to hear from you.