Our team is made up of detail-oriented talent experts

At Goodson Thomas, every team member is flexible, hands-on and dedicated to providing a highly professional service.

Amgueddfa Cymru - National Museum Wales

Head of HR
Amgueddfa Cymru – National Museum Wales
£50,741 - £60,687 p.a.
Cardiff

 

Wales’ much loved and award-winning organisation, Amgueddfa Cymru – National Museum Wales is seeking to appoint its next Head of HR as it continues on its exciting journey of change with agility and innovation at its heart.

 

A Welsh Government Sponsored Body which has 7 museums across Wales, Amgueddfa Cymru’s work is based on the principle that culture is a resource that is created by people and communities. Its collections and other resources come from the society of which it is a part and are continually renewed through its work with the public. It is accountable for its use of these resources to the nation it serves.

 

Cultural democracy underpins Amgueddfa Cymru. This was recognised nationally in 2019 when St Fagans National Museum of History was awarded the prestigious Art Fund Museum of the Year prize for demonstrating exceptional innovation, imagination and achievement, and was described as ‘a monument to modern museum democracy’. As Wales’s national museum, Amgueddfa Cymru is creating a national memory and record of the lived experiences of everyone in Wales, built upon a new model of community involvement and participation through the experiences it offers and the learning to which it contributes.

 

This is a significant and exciting opportunity for a dynamic, proactive and strategic HR professional with substantial IR and OD experience. A key appointment for Amgueddfa Cymru, you will play a central role as a member of the Museum Leadership Team (MLT) in contributing to developments across the wider organisation; providing trusted advice and guidance to the Senior Executive Team and Board of Trustees on complex people and organisation development issues whilst continuing to deliver a HR Service for its workforce.

 

Pennaeth Adnoddau Dynol
Amgueddfa Cymru – National Museum Wales
£50,741 - £60,687 y.f.
Caerdydd

 

Mae’r sefydliad gwobrwyog hwn y mae Cymru mor hoff ohono, Amgueddfa Cymru – National Museum Wales, am benodi ei Bennaeth Adnoddau Dynol nesaf wrth iddo barhau ar ei siwrnai newid gyffrous, gydag ystwythder ac arloesi wrth ei wraidd.

 

Ac yntau’n Gorff a Noddir gan Lywodraeth Cymru, gyda 7 o amgueddfeydd ledled Cymru, mae gwaith Amgueddfa Cymru wedi’i seilio ar yr egwyddor mai adnodd a grëir gan bobl a chymunedau yw diwylliant. Daw ei chasgliadau a'i hadnoddau eraill o’r gymdeithas y mae’n rhan ohoni, a chânt eu hadnewyddu’n barhaus drwy ei gwaith gyda’r cyhoedd. Mae’n atebol i’r genedl y mae’n ei gwasanaethu am ei defnydd o’r adnoddau hyn.

 

Mae democratiaeth ddiwylliannol yn sylfaen i Amgueddfa Cymru. Cydnabuwyd hyn yn genedlaethol yn 2019 pan ddyfarnwyd gwobr nodedig Amgueddfa’r Flwyddyn y Gronfa Gelf i Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru am ddangos arloesedd, dychymyg a chyflawniad eithriadol, ac fe’i disgrifiwyd fel ‘cofeb i ddemocratiaeth amgueddfa fodern’. Fel amgueddfa genedlaethol Cymru, mae Amgueddfa Cymru yn creu cof a chofnod cenedlaethol o brofiadau byw pawb yng Nghymru, wedi’i adeiladu ar fodel newydd o ymglymiad a chyfranogiad gan y gymuned drwy’r profiadau a gynigia, a’r dysgu y mae’n cyfrannu ato.

 

Mae hwn yn gyfle pwysig a chyffrous i weithiwr proffesiynol dynamig, rhagweithiol a strategol ym maes Adnoddau Dynol, sydd â phrofiad sylweddol o gysylltiadau diwydiannol a datblygu sefydliadol. Mae hwn yn benodiad allweddol i Amgueddfa Cymru, a byddwch yn chwarae rhan ganolog fel aelod o Dîm Arwain yr Amgueddfa wrth gyfrannu at ddatblygiadau ar draws y sefydliad ehangach; darparu cyngor ac arweiniad y gellir ymddiried ynddynt i’r Uwch Dîm Gweithredol a’r Bwrdd Ymddiriedolwyr ar faterion cymhleth yn ymwneud â datblygu pobl a’r sefydliad, gan barhau i ddarparu Gwasanaeth Adnoddau Dynol ar gyfer ei gweithlu.

Trustees / Ymddiriedolwyr

ALOUD
Trustees
Pro-bono

The Aloud Charity is all about opportunity and aspiration. It is our aim to encourage the young people of Wales to be ambitious for their future – through the power of singing together we strive to equip them with the life skills to fulfil their potential, we teach them to aim high and we offer them experiences which help to develop their self-belief and self-confidence and encourage them to be proud, responsible and respectful contributors to their communities across Wales.

The charity was set up in 2012 to support a number of projects already up and running across the country: we currently deliver activity through 3 main strands – Only Kids Aloud, Only Boys Aloud, the Only Boys Aloud Academi, and are planning to launch Only Girls Aloud following a successful pilot project in 2020.

Director Operations / Cyfarwyddwr Gweithrediadau

Passionate about the Arts in Wales? Then help us fulfil our Vision -“A creative Wales where Arts is central to the life and well-being of the nation”!

 

The Arts Council of Wales exists to support and develop the Arts in Wales. It does so for the benefit of people throughout Wales and to promote Welsh art internationally.  Established by Royal Charter, it is also a Welsh Government Sponsored Body, a National Lottery distributor and a registered Charity.

 

The Director Operations role represents an excellent opportunity for a talented Executive/Senior professional to assume a key leadership, working at the highest levels with one of Wales’ largest charitable organisations.

 

Angerddol ynghylch y Celfyddydau yng Nghymru? Yna helpwch ni i gyflawni ein Gweledigaeth - "Creu Cymru greadigol lle mae'r celfyddydau wrth galon bywyd a llesiant y genedl"!

 

Mae Cyngor Celfyddydau Cymru'n bodoli i gynorthwyo a datblygu'r Celfyddydau yng Nghymru. Mae'n gwneud hynny er budd pobl ar draws Cymru ac er mwyn hyrwyddo celfyddydau Cymreig yn rhyngwladol.  Sefydlwyd y Cyngor drwy Siarter Frenhinol, mae'n Gorff dan Nawdd Llywodraeth Cymru, yn ddosbarthwr arian y Loteri Genedlaethol ac yn Elusen gofrestredig.

 

Mae rôl y Cyfarwyddwr Gweithrediadau (Gwasanaethau Ariannu'r Celfyddydau) yn gyfle gwych i Weithredwr/Uwch Weithiwr dawnus gymryd rôl arwain, gan weithio ar y lefelau uchaf o fewn un o sefydliadau elusennol mwyaf Cymru.

Chief Executive

Chief Executive
Moondance Cancer Initiative (MCI)

Moondance Cancer Initiative (MCI) is a not-for-profit company limited by guarantee which was established in November 2019. The purpose of Moondance Cancer Initiative is to achieve Diane and Henry Engelhardt’s vision of improving cancer outcomes in Wales. Currently, these lag behind the rest of the UK and internationally. Moondance Cancer Initiative will achieve this through the judicious use of charitable funding made available by the Moondance Foundation to drive forward improvements in the provision of cancer care in Wales.

 

Moondance Cancer Initiative will not be a direct provider of treatment but will act as a catalyst, influencing decision-makers in the NHS and Government in Wales. Moondance Cancer Initiative will establish a think-tank modelled on the King’s Fund and the Wellcome Trust, bringing thought-leaders, external groups and expert clinicians to advise on the development of solutions across the entire cancer pathway from pre-symptom screening to treatments. It will innovate and share best practice through the funding of service transformation and research projects, through the dissemination of research and provision of education and training. It will lobby NHS Wales and Welsh Government to disrupt sub-optimum arrangements and transform clinical and commissioning pathways to improve the prevention, screening, diagnosis and treatment of cancers in Wales.

 

The Board of Moondance Cancer Initiative is now seeking to appoint a founding Chief Executive to bring their vision to life and improve outcomes for cancer in Wales.

Director of Finance, Strategy and Corporate Services / Cyfarwyddwr Cyllid, Strategaeth a Gwasanaethau Corfforaethol

Director of Finance, Strategy and Corporate Services / Cyfarwyddwr Cyllid, Strategaeth a Gwasanaethau Corfforaethol
Social Care Wales / Gofal Cymdeithasol Cymru
Cardiff / Caerdydd

£75,734

Social Care Wales has a responsibility to protect, promote and maintain the safety and well-being of the public in Wales. An integral part of the Welsh public service and a sponsored body of Welsh Government with a budget of c.£20m and a workforce of 125, its approach is focused on good outcomes for people, and the social care and early years workforce. To achieve this, it focuses on 3 strategic aims: providing public assurance, developing the workforce, and leading and supporting improvement. It is seeking a Director of Finance, Strategy and Corporate Services to join its Executive Management Team and play a key strategic role in the planning and delivery of the organisation’s work during a crucial time of growth and development.

Mae gan Gofal Cymdeithasol Cymru gyfrifoldeb i ddiogelu, hyrwyddo a chynnal diogelwch a lles y cyhoedd yng Nghymru. Yn rhan annatod o wasanaeth cyhoeddus Cymru ac yn gorff a noddir gan Lywodraeth Cymru sydd â chyllideb o c. £ 20m a gweithlu o 125, mae ei dull gweithredu yn canolbwyntio ar ganlyniadau da i bobl, a gweithlu'r blynyddoedd cynnar a gofal cymdeithasol. Er mwyn cyflawni hyn, mae'n canolbwyntio ar 3 Nod strategol: rhoi sicrwydd i'r cyhoedd, datblygu'r gweithlu, ac arwain a chefnogi gwelliant. Mae'n chwilio am Gyfarwyddwr Cyllid, Strategaeth a Gwasanaethau Corfforaethol i ymuno â'i dîm rheoli gweithredol a chwarae rôl strategol allweddol wrth gynllunio a chyflawni gwaith y sefydliad yn ystod cyfnod hanfodol o dwf a datblygiad.

We’re here to help shape the future of your organisation by providing insight and connecting you with the right people.

Get in touch
Whether you are looking for support as a business, or would like to discuss your own career progression, please do contact us. We would love to hear from you.