Director Finance and Business Services / Cyfarwyddwr Cyllid a Gwasanaethau Busnes

Director - Finance and Business Services

Sport Wales

Cardiff office or working remotely with a willingness to travel will be considered

£66,999 - £70,349 per annum

Full time – 37 hours per week

 

Sport Wales is the national organisation responsible for developing and promoting sport and physical activity in Wales. We are the main adviser on sporting matters to the Welsh Government and are responsible for distributing National Lottery funds.We aim to not only improve the level of sports participation at grassroots level but also provide our aspiring athletes with the support required to compete successfully on the world stage. 

 

We are seeking to appoint a Director of Finance and Business Services to lead our Finance, Governance, Human Resources and ICT functions. We are seeking a values-led individual to who can take the lead on a broad portfolio of initiatives; someone who can enhance the performance of our support functions to enable outstanding service delivery while representing the integrity of their Directorate with all stakeholders.

 

 

Cyfarwyddwr – Cyllid a Gwasanaethau Busnes

Chwaraeon Cymru

Bydd gweithio yn swyddfa Caerdydd neu weithio o bell gyda pharodrwydd i deithio yn cael ei ystyried

£66,999 - £70,349 y flwyddyn

Amser llawn – 37 awr yr wythnos

 

Chwaraeon Cymru yw’r sefydliad cenedlaethol sy’n gyfrifol am ddatblygu a hyrwyddo chwaraeon a gweithgarwch corfforol yng Nghymru. Ni yw’r prif sefydliad sy’n cynghori Llywodraeth Cymru ar faterion chwaraeon ac rydym yn gyfrifol am ddosbarthu arian y Loteri Genedlaethol. Ceisiwn nid yn unig gynyddu cyfranogiad mewn chwaraeon ar lawr gwlad, ond hefyd rhoi’r cymorth y mae ei angen ar ein hathletwyr uchelgeisiol i gystadlu’n llwyddiannus ar y llwyfan byd-eang. 

 

Rydym eisiau penodi Cyfarwyddwr Cyllid a Gwasanaethau Busnes i arwain ein swyddogaethau Cyllid, Llywodraethu, Adnoddau Dynol a TGCh. Rydym yn chwilio am unigolyn y mae gwerthoedd yn bwysig iddo a fydd yn gallu arwain portffolio eang o fentrau; rhywun a fydd yn gallu gwella perfformiad ein swyddogaethau cymorth fel y gellir darparu gwasanaeth rhagorol ar yr un pryd â chynrychioli uniondeb ei Gyfarwyddiaeth gyda’r holl randdeiliaid.

Head of Compliance

Head of Compliance
Harding Evans Solicitors
Newport / Cardiff
Competitive Salary

 

 

Harding Evans is a long-established law firm ranked among the top 10 legal firms in Wales. Currently with a team of c.100 people, the firm enjoys a proud history that has helped shape its culture and ambitions. With a strong reputation for providing transparent career progression opportunities for its people, the firm commits to providing high quality services to its clients; building a loyal client base and growing its reach through its growth plans.

 

 

A newly created role, the Head of Compliance will effectively manage and oversee the firm’s compliance functions and contribute to the commercial success of the business. Technically and interpersonally strong with proven ability to inspire others and drive a culture of compliance across the Firm, the Head of Compliance will join the CEO, Director of Finance & Operations and Head of HR as a member of the Senior Management Team, leading the firm’s achievement of both its strategic and operational objectives.

Head of Communications

Head of Communications

Competitive Salary

Wales

 

Goodson Thomas are pleased to be representing a prominent public body in Wales in the search for a Head of Communications. Leading a multi-disciplinary team, you will be a senior and experienced corporate communications professional with a strong track record of delivering communications and engagement strategies within complex and unionised environments.

Chief Digital Officer / Prif Swyddog Digidol

Chief Digital Officer
WJEC
£87,045 to £95,283
Cardiff

 

WJEC is a leading, high performing and hugely respected awarding organisation that provides internationally recognised GCSEs, AS, A level and vocational qualifications to schools and colleges in the UK. It employs c.400 employees with a turnover of c.£48m.

 

Currently embarked upon an exciting journey of transformation, it is seeking a strong and experienced Chief Digital Officer as a member of the Executive Leadership Team (ELT) to help engender an inclusive, cohesive and high-performance culture in which all members of the ELT understand their respective technical and corporate areas responsibilities and accountabilities.

 

 

Prif Swyddog Digidol
CBAC
£87,045 i £95,283
Caerdydd

 

Mae CBAC yn un o'r prif sefydliadau dyfarnu, sy'n hynod uchel ei gyflawniad a'i barch. Cynigir cymwysterau TGAU, UG, Safon Uwch a galwedigaethol a gydnabyddir yn rhyngwladol ganddo i ysgolion a cholegau yn y DU. Cyflogir tua 400 o bobl ganddo ac mae ei drosiant tua £48m.

 

Cychwynnodd CBAC yn ddiweddar ar daith drawsffurfio gyffrous, ac felly mae'n chwilio am Brif Swyddog Digidol cryf a phrofiadol i fod yn aelod o'r Tîm Arwain Gweithredol. Bydd yr unigolyn yn helpu i ysgogi diwylliant sy'n gynhwysol, yn gydlynol ac yn uchel ei gyflawniad lle mae pob aelod o'r TAG yn deall yr hyn mae'n gyfrifol ac yn atebol amdano o ran ei feysydd technegol a chorfforaethol ei hun.

We’re here to help shape the future of your organisation by providing insight and connecting you with the right people.

Get in touch
Whether you are looking for support as a business, or would like to discuss your own career progression, please do contact us. We would love to hear from you.