Chief Digital Officer / Prif Swyddog Digidol

Chief Digital Officer
WJEC
£87,045 to £95,283
Cardiff

 

WJEC is a leading, high performing and hugely respected awarding organisation that provides internationally recognised GCSEs, AS, A level and vocational qualifications to schools and colleges in the UK. It employs c.400 employees with a turnover of c.£48m.

 

Currently embarked upon an exciting journey of transformation, it is seeking a strong and experienced Chief Digital Officer as a member of the Executive Leadership Team (ELT) to help engender an inclusive, cohesive and high-performance culture in which all members of the ELT understand their respective technical and corporate areas responsibilities and accountabilities.

 

 

Prif Swyddog Digidol
CBAC
£87,045 i £95,283
Caerdydd

 

Mae CBAC yn un o'r prif sefydliadau dyfarnu, sy'n hynod uchel ei gyflawniad a'i barch. Cynigir cymwysterau TGAU, UG, Safon Uwch a galwedigaethol a gydnabyddir yn rhyngwladol ganddo i ysgolion a cholegau yn y DU. Cyflogir tua 400 o bobl ganddo ac mae ei drosiant tua £48m.

 

Cychwynnodd CBAC yn ddiweddar ar daith drawsffurfio gyffrous, ac felly mae'n chwilio am Brif Swyddog Digidol cryf a phrofiadol i fod yn aelod o'r Tîm Arwain Gweithredol. Bydd yr unigolyn yn helpu i ysgogi diwylliant sy'n gynhwysol, yn gydlynol ac yn uchel ei gyflawniad lle mae pob aelod o'r TAG yn deall yr hyn mae'n gyfrifol ac yn atebol amdano o ran ei feysydd technegol a chorfforaethol ei hun.

Chair / Cadeirydd

Chair
Aloud
Unremunerated

The Organisation

 

The Aloud Charity is all about opportunity and aspiration. It is our aim to encourage the young people of Wales to be ambitious for their future – through the power of singing together we strive to equip them with the life skills to fulfil their potential, we teach them to aim high and we offer them experiences which help to develop their self-belief and self-confidence and encourage them to be proud, responsible and respectful contributors to their communities across Wales.

 

The charity was set up in 2012 to support a number of projects already up and running across the country: we currently deliver activity through 3 main strands – Only Kids Aloud, Only Boys Aloud, the Only Boys Aloud Academi, and are planning to launch Only Girls Aloud following a successful pilot project in 2020.

 

Cadeirydd
Aloud
Di-D
âl

Y Sefydliad

 

Cyfle a dyhead yw craidd Elusen Aloud. Ein nod yw annog pobl ifanc Cymru i fod yn uchelgeisiol ynglŷn â’u dyfodol. Drwy bŵer cydganu, ymdrechwn i roi iddynt y sgiliau bywyd sydd eu hangen i gyflawni’u potensial. Fe’u haddysgwn i aneulu’n uchel a chynigwn brofiadau iddynt sy’n helpu i ddatblygu eu hunan-gred a’u hunan-hyder. Ac fe’u hanogwn i fod yn gyfranwyr balch, cyfrifol a pharchus i’w cymunedau ledled Cymru.

 

Sefydlwyd yr elusen yn 2012 i gefnogi nifer o brosiectau oedd eisoes ar y gweill ledled y wlad. Ar hyn o bryd, rydym yn cynnal gweithgareddau drwy dair prif ffrwd – Only Kids Aloud, Only Boys Aloud ac Academi Only Boys Aloud, a bwriadwn lansio Only Girls Aloud yn dilyn cynllun peilot llwyddiannus yn 2020.

Senior Business Partner - HR

Senior Business Partner - HR
Pobl
Home-based/Newport/Swansea
Competitive Salary

 

 

Pobl are seeking a Senior Business Partner - HR who is passionate about providing a high-quality, professional HR service and positive colleague experience. This is a role where you will have the opportunity to lead on strategic priorities that align with operational challenges and devise innovative solutions that drive the organisation forward.

 

Pobl means ‘People’ and people really are at the heart of everything the organisation does.

 

 

Pobl is a group of companies working together to provide great housing, care and support services; providing high quality housing that is affordable in communities that are safe, attractive and supported to thrive.

 

Director of Business Development / Cyfarwyddwr Datblygu Busnes

Amgueddfa Cymru – National Museum Wales is looking to employ a Director of Business Development. Wales’ much loved and award-winning organisation is on an exciting journey of transformational change.

 

A Welsh Government Sponsored Body and a registered charity which has 8 sites across Wales, Amgueddfa Cymru’s work is based on the principle that culture is created by people and communities. Its collections and other resources come from the society it is a part of and are continually renewed through its work with the public. The Museum is accountable for its use of these resources to Wales.

 

This is a significant and exciting opportunity for a Board-level, dynamic, strategic business development professional with substantial experience of delivering broad remits within a comparable complex organisation. You will play a central role as a member of the Senior Executive Team to help achieve a robust financial position, successfully deliver major projects and sector-leading people strategies.

 

Mae Amgueddfa Cymru – National Museum Wales yn dymuno cyflogi Cyfarwyddwr Datblygu Busnes. Mae sefydliad hoff ac arobryn Cymru ar daith gyffrous o newid trawsffurfiol.

 

Mae Amgueddfa Cymru yn Gorff a Noddir gan Lywodraeth Cymru ac elusen gofrestredig sydd ag 8 safle ledled Cymru, ac mae ei gwaith wedi’i seilio ar yr egwyddor bod diwylliant yn cael ei greu gan bobl a chymunedau. Mae ei chasgliadau a’i hadnoddau eraill yn dod o’r gymdeithas y mae’n rhan ohoni ac yn cael eu hadnewyddu’n barhaus trwy ei gwaith gyda’r cyhoedd. Mae’r Amgueddfa’n atebol i Gymru am ei defnydd o’r adnoddau hyn.

 

Dyma gyfle arwyddocaol a chyffrous i weithiwr datblygu busnes proffesiynol dynamig, strategol ar lefel Bwrdd sydd â chryn brofiad o gyflawni cylchoedd gorchwyl eang o fewn sefydliad cymhleth tebyg. Byddwch yn chwarae rôl ganolog fel aelod o’r Uwch Dîm Gweithredol i helpu i gyflawni sefyllfa ariannol gadarn, a chyflenwi prosiectau mawr a strategaethau pobl sy’n arwain y sector yn llwyddiannus.

We’re here to help shape the future of your organisation by providing insight and connecting you with the right people.

Get in touch
Whether you are looking for support as a business, or would like to discuss your own career progression, please do contact us. We would love to hear from you.