WJEC CBAC Chief Executive Officer / Prif Swyddog Gweithredol

Chief Executive Officer
WJEC
c.£135,000 + pension
Cardiff

WJEC is a leading, high performing and hugely respected awarding organisation that provides internationally recognised GCSEs, AS, A level and vocational qualifications to schools and colleges in the UK. The Board is seeking to appoint an outstanding individual to lead the organisation as it operates in an ever-changing and increasingly competitive marketplace. A visionary, inspirational and proven leader with exceptional communications and stakeholder engagement skills, the appointee will ensure that WJEC continues to provide high quality, customer focused services whilst exploring ways in which the organisation can appropriately innovate.

Working with our Board and the Executive Leadership Team to develop, plan and implement WJEC’s strategy, you will drive transformational change within the context of distinct and diverging education policies between the UK governments to ensure WJEC remains at the forefront of the educational landscape.

This exciting and pivotal senior leadership role presents opportunities to influence education both in Wales and England during a period of significant change, including the embedding of the reformed qualifications and the introduction of Curriculum for Wales 2022.

The Role

 • Accountable to the Chair and Board and directly managing an executive leadership team of 7, you will lead on the development of WJEC’s principles and functions, ensuring appropriate governance systems are in place.
 • Galvanising commitment through developing strategic relationships with partners and stakeholders, and through your position on the JCQ Board of Directors, you will shape and drive WJEC’s strategy to enhance and solidify our position as the largest provider in Wales and a leading provider in England and Northern Ireland.
 • You will provide inspirational leadership, vision and strategic direction to shape and drive forward WJEC’s strategy; raising the profile of WJEC, its ambition and huge growth potential and ensuring the organisation applies its core values in all that it does.
 • Accountable for the organisation’s financial and organisational performance, responsible for an organisation employing 400 employees and a turnover of £48m, you will be expected to maximise the effective use of resources; delivering value for money without compromising on quality.
 • WJEC occupies a pivotal role in the Welsh education landscape as the largest provider of qualifications. You will build strategic alliances with partners in Welsh Government, regulators, WLGA, consortia and local authorities; ensuring that WJEC continues to support Wales’ commitment to a bilingual education system and encourage and promote the Welsh language.

The Individual

 • A strong, inspirational leader with a proven track record of leading organisational and service change, you will have worked in complex organisations, preferably in regulated industries. Experience in education is advantageous but not essential.
 • You will possess an understanding of the education landscapes of England, Wales, Northern Ireland and independent regions in which WJEC operates to lead the organisation credibly.
 • An exceptional communicator, capable of representing the organisation and influencing the national education landscapes in which WJEC operates, you will inspire trust, respect and confidence with a wide range of stakeholders including regulatory authorities and governments.
 • You will have experience of working effectively with a Chair and Board of Directors and bring strong commercial experience with a track records of identifying and exploring diverse new market opportunities.
 • Authentically appreciative of Welsh culture, you will be an advocate of the Welsh language; Welsh language skills would be advantageous, and the successful candidate will be expected to rapidly acquire Welsh language capability.

The deadline for this opportunity has now passed, but please contact the office on 02921 674 422 for further information. 

Prif Swyddog Gweithredol
CBAC
c.£135,000 a phensiwn
Caerdydd

Mae CBAC yn un o’r prif gyrff dyfarnu sy’n hynod effeithlon ac uchel  ei barch, sy’n darparu cymwysterau TGAU, UG, Safon Uwch a galwedigaethol rhyngwladol i ysgolion a cholegau yn y DU. Hoffai’r Bwrdd benodi unigolyn eithriadol i arwain y sefydliad wrth iddo weithredu mewn marchnad sy’n parhau i newid ac yn fwyfwy cystadleuol. Mae angen i’r sawl a benodir fod yn unigolyn â gweledigaeth sy’n gallu ysbrydoli. Dylai allu cyfathrebu ac ymgysylltu’n rhagorol â rhanddeiliaid, gan sicrhau bod CBAC yn parhau i ddarparu gwasanaethau o ansawdd uchel sy’n canolbwyntio ar y cwsmer, gan archwilio ffyrdd i’r sefydliad allu arloesi mewn modd priodol.

Gan weithio gyda’n Bwrdd a’r Tîm Arwain Gweithredol i ddatblygu, cynllunio a gweithredu strategaeth CBAC, byddwch yn ysgogi gweddnewid yng nghyd-destun polisïau addysg penodol a gwahanol rhwng llywodraethau’r DU gyda’r nod o sicrhau bod CBAC yn parhau i fod ar flaen y gad yn y byd addysg.

Dyma rôl arwain ar lefel uwch sy’n gyffrous ac allweddol gan gynnig cyfle i ddylanwadu ar y byd addysg yng Nghymru a Lloegr yn ystod cyfnod o newid mawr, gan gynnwys ymgorffori’r cymwysterau diwygiedig a chyflwyno Cwricwlwm i Gymru 2022.

Y Rôl

 • Yn atebol i’r Cadeirydd a’r Bwrdd, ac yn rheoli tîm arwain gweithredol o 7 yn uniongyrchol, byddwch yn arwain ar ddatblygu egwyddorion a swyddogaethau CBAC, gan sicrhau bod systemau llywodraethu priodol ar waith.
 • Gan ysgogi ymrwymiad trwy ddatblygu perthnasoedd strategol gyda phartneriaid a rhanddeiliaid, a thrwy eich safle ar Fwrdd Cyfarwyddwyr y Cydgyngor Cymwysterau, byddwch yn llywio ac yn gyrru strategaeth CBAC er mwyn gwella a chryfhau ein sefyllfa fel y darparwr mwyaf yng Nghymru ac yn un o brif ddarparwyr Lloegr a Gogledd Iwerddon.
 • Byddwch yn arweinydd ysbrydoledig, sy’n dangos gweledigaeth a chyfeiriad strategol i lywio a gyrru strategaeth CBAC yn ei blaen; gan godi proffil CBAC, ei uchelgais a’i botensial aruthrol i dyfu, a sicrhau bod y sefydliad yn cymhwyso’i werthoedd craidd ym mhopeth mae’n ei wneud.
 • Yn atebol am berfformiad ariannol a threfniadol y sefydliad, yn gyfrifol am sefydliad sy’n cyflogi 400 o weithwyr a throsiant o £48m, bydd disgwyl i chi hyrwyddo’r defnydd effeithiol o adnoddau; gan gyflawni gwerth am arian heb amharu ar ansawdd.
 • Mae CBAC yn ganolog yn y byd addysg yng Nghymru fel y darparwr cymwysterau mwyaf. Byddwch yn adeiladu cynghreiriau strategol gyda phartneriaid yn Llywodraeth Cymru, rheoleiddwyr, CLlLC, consortia ac awdurdodau lleol; gan sicrhau bod CBAC yn parhau i gefnogi ymrwymiad Cymru i system addysg ddwyieithog ac yn annog a hyrwyddo’r Gymraeg.

Yr Unigolyn

 • Yn arweinydd cadarn, ysbrydoledig â llwyddiant blaenorol wrth arwain newid sefydliadol a newid gwasanaethau, byddwch wedi gweithio mewn sefydliadau cymhleth, mewn diwydiannau a reoleiddir os oes modd. Mae profiad ym maes addysg yn fanteisiol, ond nid yn hanfodol.
 • Trwy eich dealltwriaeth o’r hyn sy’n digwydd yn y byd addysg yn Lloegr, Cymru, Gogledd Iwerddon a rhanbarthau annibynnol y mae CBAC yn gweithredu ynddynt byddwch yn arwain y sefydliad mewn modd credadwy.
 • Yn gyfathrebwr eithriadol, yn gallu cynrychioli’r sefydliad a dylanwadu ar amrywiol elfennau cenedlaethol y byd addysg y mae CBAC yn gweithredu ynddynt, byddwch yn ennyn ymddiriedaeth, parch a hyder amrywiaeth eang o randdeiliaid, yn cynnwys awdurdodau rheoleiddio a llywodraethau.
 • Bydd gennych brofiad o weithio’n effeithiol gyda Chadeirydd a Bwrdd Cyfarwyddwyr yn ogystal â phrofiad masnachol cadarn gyda hanes blaenorol o nodi ac archwilio cyfleoedd marchnad newydd amrywiol.
 • Yn wirioneddol werthfawrogol o ddiwylliant Cymru, byddwch yn eiriolwr y Gymraeg; byddai sgiliau Cymraeg yn fanteisiol, a bydd disgwyl i’r ymgeisydd llwyddiannus ddod i fedru’r Gymraeg yn gyflym.

Mae'r dyddiad cau wedi mynd heibio ond cysylltwch â'r swyddfa ar 02921 674 422 am fwy o wybodaeth.

 

 

 

logo
Cardiff / Caerdydd
Chief Executive Officer / Prif Swyddog Gweithredol
Contact
For an informal discussion and a copy of the candidate brief, please contact Siân Goodson, Juliet Jukes or Sam Smith at Goodson Thomas on 029 2167 4422. / I gael trafodaeth anffurfiol a chopi o’r briff i ymgeiswyr, cysylltwch â Sian Goodson, Juliet Jukes neu Sam Smith ar 029 2167 4422.
Deadline
10.01.20
Apply for position
Get in touch
Whether you are looking for support as a business, or would like to discuss your own career progression, please do contact us. We would love to hear from you.