Trustees / Ymddiriedolwyr

ALOUD
Trustees / Ymddiriedolwyr
Pro-bono

The Aloud Charity is all about opportunity and aspiration. It is our aim to encourage the young people of Wales to be ambitious for their future – through the power of singing together we strive to equip them with the life skills to fulfil their potential, we teach them to aim high and we offer them experiences which help to develop their self-belief and self-confidence and encourage them to be proud, responsible and respectful contributors to their communities across Wales.

The charity was set up in 2012 to support a number of projects already up and running across the country: we currently deliver activity through 3 main strands – Only Kids Aloud, Only Boys Aloud, the Only Boys Aloud Academi, and are planning to launch Only Girls Aloud following a successful pilot project in 2020.

The Opportunity

ALOUD is looking to appoint one or two trustees to its board with experience of the arts, either in management, as a practitioner or governance. We are looking for candidates with knowledge and experience of how arts organisations work, particularly the marriage of creative artistic ambition with prudent management of available resources. We would welcome applications from candidates who care deeply about the arts and their impact on all our lives and who believe in the ALOUD Charity’s ambition to transform lives through singing.

The Board of Trustees is responsible , with the Chief Executive and Artistic Director, for setting the charity’s strategy and overseeing its delivery. The Board ensures that the charity is resilient and sustainable; that it has a clear vision and mission; that its governance is of the highest standard and that it complies with all legal and regulatory requirements.

The Board is currently made up of eight trustees including the Chair.

Trustees are expected to be team players, engaged and committed and adding value to the organisation. The new trustee will be a person of high integrity and able to be supportive but constructively challenging. ALOUD is a relatively small charity with big ambitions and trustees are expected to show a willingness to support the executive team; to attend events and act as ambassadors and advocates for ALOUD.

Trustees are appointed to the Board for a term of 3 years, with a maximum of two consecutive terms, or 6 years in total. The Board meets five times a year but candidates should be enthusiastic about making time to attend concerts and other performances.

For an informal discussion, please contact Sian Goodson: 029 2167 4422. 

Applications are welcome in English or Welsh:  applicants should send CV and short covering letter addressed to Menna Richards, Chair, the Aloud Charity. via the 'apply' button.

Cyfle a dyhead yw craidd Elusen Aloud. Ein nod yw annog pobl ifanc Cymru i fod yn uchelgeisiol ynglŷn â’u dyfodol. Drwy bŵer cydganu, ymdrechwn i roi iddynt y sgiliau bywyd sydd eu hangen i gyflawni’u potensial. Fe’u haddysgwn i aneulu’n uchel a chynigwn brofiadau iddynt sy’n helpu i ddatblygu eu hunan-gred a’u hunan-hyder. Ac fe’u hanogwn i fod yn gyfranwyr balch, cyfrifol a pharchus i’w cymunedau ledled Cymru.

Sefydlwyd yr elusen yn 2012 i gefnogi nifer o brosiectau oedd eisoes ar y gweill ledled y wlad. Ar hyn o bryd, rydym yn cynnal gweithgareddau drwy dair prif ffrwd – Only Kids Aloud, Only Boys Aloud ac Academi Only Boys Aloud, a bwriadwn lansio Only Girls Aloud yn dilyn cynllun peilot llwyddiannus yn 2020.

Y Cyfle

Mae ALOUD yn dymuno penodi un neu ddau ymddiriedolwr i’r bwrdd sydd â phrofiad o’r celfyddydau, naill ai ym maes rheoli, llywodraethu neu fel ymarferydd yn y maes. Rydym yn edrych am ymgeiswyr sydd â gwybodaeth a phrofiad o sut mae sefydliadau celfyddydol yn gweithio, yn benodol y berthynas rhwng uchelgais artistig creadigol a rheoli’n ddoeth yr adnoddau sydd ar gael. Byddem yn croesawu ceisiadau gan ymgeiswyr sydd â’r celfyddydau, a’u heffaith ar ein holl fywydau, yn agos at eu calonnau, ac sy’n credu yn uchelgais Elusen ALOUD i drawsnewid bywydau drwy ganu.

Mae Bwrdd yr Ymddiriedolwyr yn gyfrifol, gyda’r Prif Weithredwr a’r Cyfarwyddwr Artistig, am osod strategaeth yr elusen a goruchwylio’r gwaith o’i chyflawni. Mae’r Bwrdd yn sicrhau bod yr elusen yn wydn a chynaliadwy; bod ganddi weledigaeth a chenhadaeth glir, bod ei llywodraethu o’r safon uchaf a’i bod yn cydymffurfio â’r holl ofynion cyfreithiol a rheoleiddiol.Mae’r Bwrdd ar hyn o bryd yn cynnwys wyth o ymddiriedolwyr gan gynnwys y Cadeirydd. Mae disgwyl i’r ymddiriedolwyr fod yn chwaraewyr tîm, yn ymgysylltu ac yn ymrwymedig, ac yn ychwanegu gwerth i’r sefydliad. Bydd yr ymddiriedolwr newydd yn berson o integredd uchel ac yn gallu bod yn gefnogol ond yn heriol mewn modd adeiladol. Elusen gymharol fach sydd ag uchelgeisiau mawr yw ALOUD ac mae disgwyl i’r ymddiriedolwyr ddangos parodrwydd i gynorthwyo’r tîm gweithredol; mynychu digwyddiadau a bod yn llysgenhadon ac eiriolwyr dros ALOUD.

Penodir ymddiriedolwyr i’r Bwrdd am dymor o 3 blynedd, gyda mwyafswm o ddau dymor olynol, neu gyfanswm o 6 mlynedd. Mae’r Bwrdd yn cyfarfod bum gwaith y flwyddyn ond dylai’r ymgeiswyr fod yn frwdfrydig ynglŷn â rhoi amser i fynychu cyngherddau a pherfformiadau eraill.

Am drafodaeth anffurfiol, cysylltwch a Sian Goodson: 029 2167 4422.

Croesawn geisiadau yn Gymraeg neu Saesneg: dylai’r ymgeiswyr anfon CV a llythyr eglurhaol byr wedi’i gyfeirio at Menna Richards, Cadeirydd, Elusen Aloud (gweler botwm 'apply').

logo
ALOUD
Trustees / Ymddiriedolwyr
Contact
For an informal discussion and a copy of the role description, please contact Sian Goodson: 029 2167 4422
Deadline
30.06.20
Apply for position
Get in touch
Whether you are looking for support as a business, or would like to discuss your own career progression, please do contact us. We would love to hear from you.