Trustees

Welsh National Opera (WNO) is today one of the UK’s leading opera companies with a growing international reputation that will celebrate its 75th anniversary in 2021. WNO’s output includes world class productions, award-winning community and education programmes, concerts, broadcasts and digital activities. A company of over 250 people and £18m turnover, it is today an ensemble of passionate and committed musicians, artists, craftspeople, technicians and administrators. At its heart sit the Company’s two full time ensembles, the Chorus and Orchestra. The company’s funding structure is unique amongst large-scale arts organisations in the UK as it receives its core funding from both the Arts Council of Wales and Arts Council England. The company performs at its home base – the state-of-the-art Wales Millennium Centre, Cardiff and tours in Wales and England performing to over 120,000 people each year.

Driven by its values of Expert, Collaborative, Smart, Innovative and Inclusive and its mission to bring the power, drama and raw emotion of opera to as wide an audience as possible, in performances marked by an uncompromising quest for artistic quality, it is seeking to appoint 3 new trustees to its Board; one of whom will be the Senior Independent Director (SID).

Role

 • Supporting the Chair and Board to lead WNO and maintain its distinct identity, you will provide sound, relevant leadership experience to input to Board deliberations and act as a ‘sounding board’ to the visionary ideas of the executive and artistic team
 • Ensuring WNO succeeds as Wales’ national opera company by supporting the executives and Company through experience, networks, and mentoring, you will also act as an effective ambassador for WNO and contribute to successful stakeholder relationships
 • Demonstrating the right leadership behaviours to support a positive culture of innovation, growth, and collaboration within the Company, and sharing Board responsibilities for identifying and implementing the right strategic direction, consistent with WNO’s national and international ambitions, you will also play an active role in WNO’s search for funding and sponsorship in order to attract significant private funding

Individual

 • With a strong interest in opera and an empathy with WNO and its objectives and a willingness to engage in fund-raising activities in partnership with the development team, you will be a fluent communicator who can represent the organisation externally
 • You will possess some understanding of the publicly-funded context of WNO and its relationship with Welsh Government through Arts Council of Wales and with Arts Council England
 • You will be committed to ensuring diversity throughout the organisation, able to contribute in a collaborative manner to ensure productive discussion and debate at board level, exercise good judgement with strong leadership and inter-personal skills and appreciate the non-executive nature of the role but with a readiness to support and Mentor the senior executive team as appropriate

In addition, WNO is looking for specific skills from amongst its new appointees:

 • Legal/governance
 • Political and current affairs
 • Commercial and business relationships
 • Cultural change and HR
 • Finance
 • Fundraising
 • Grassroots/community engagement

For an informal discussion, please contact Siân Goodson or Sam Rees at Goodson Thomas: sian@goodsonthomas.com / samr@goodsonthomas.com / 029 2167 4422.

The closing date for this opportunity has now passed.

Welsh National Opera is an Equal Opportunities Employer and a Registered Charity.  We encourage people from any background to apply for vacancies.  We are committed to creating a workforce which is representative of society and brings together people with a variety of skills and experiences to help shape what we do and how we work. We are particularly keen to hear from Black, Asian and Minority Ethnic (BAME) and disabled candidates. 

Welsh National Opera is an Equal Opportunities Employer and a Registered Charity.

Ymddiriedolwyr
Opera Cenedlaethol Cymru
Pro-Bono

Erbyn heddiw mae Opera Cenedlaethol Cymru (WNO) yn un o gwmnïau opera mwyaf blaenllaw y DU sydd ag enw da rhyngwladol cynyddol ac a fydd yn dathlu ei ben-blwydd yn 75 oed yn 2021. Mae allbwn WNO yn cynnwys cynyrchiadau o'r radd flaenaf, rhaglenni cymunedol ac addysg hynod lwyddiannus, cyngherddau, darllediadau a gweithgareddau digidol. Yn gwmni â thros 250 o bobl a throsiant o £18m, mae bellach yn ensemble o gerddorion, artistiaid, crefftwyr, technegwyr a gweinyddwyr angerddol ac ymroddedig. Wrth galon y Cwmni mae ei ddau ensemble llawn amser, y Corws a'r Gerddorfa. Mae strwythur cyllid y cwmni yn unigryw ymhlith sefydliadau celfyddydol ar raddfa fawr y DU gan ei fod yn derbyn ei gyllid craidd gan Gyngor Celfyddydau Cymru a Chyngor Celfyddydau Lloegr. Mae'r cwmni yn perfformio yn ei gynefin - y Ganolfan Mileniwm Cymru o'r ansawdd orau, Caerdydd ac yn teithio ledled Cymru a Lloegr yn perfformio i dros 120,000 o bobl bob blwyddyn.

Gyda'r gwerthoedd canlynol wrth wraidd ei holl waith - Arbenigol, Cydweithredol, Clyfar, Arloesol a Chynhwysol - ynghyd â'i genhadaeth i ddod â grym, drama ac emosiwn opera i gynulleidfa mor eang â phosibl, mewn perfformiadau ag ansawdd celfyddydol digyfaddawd, mae'n chwilio am 3 ymddiriedolwr i'w penodi ar y Bwrdd; bydd un o'r rheiny yn gweithredu fel yr Uwch Gyfarwyddwr Annibynnol (SID).

Rôl

 • Gan gefnogi'r Cadeirydd a'r Bwrdd i arwain WNO a chynnal ei hunaniaeth unigryw, byddwch yn darparu profiad arweinyddiaeth cadarn a pherthnasol i gyfrannu at ystyriaethau'r Bwrdd a gwasanaethu fel 'bwrdd seinio' i syniadau gweledigaethol y tîm gweithredol ac artistig
 • Sicrhau bod WNO yn llwyddo fel cwmni opera cenedlaethol Cymru drwy gefnogi'r swyddogion gweithredol a'r Cwmni drwy brofiad, rhwydweithiau, a mentora, byddwch hefyd yn gwasanaethu fel llysgennad effeithiol i WNO ac yn cyfrannu at berthnasoedd llwyddiannus â rhanddeiliaid
 • Arddangos yr ymddygiad arwain cywir i gefnogi diwylliant cadarnhaol o arloesedd, twf, a chydweithredu yn y Cwmni, a rhannu cyfrifoldebau'r Bwrdd i adnabod a gweithredu'r cyfeiriad strategol cywir, yn gyson gydag uchelgeisiau cenedlaethol a rhyngwladol WNO, byddwch hefyd yn chwarae rôl ymarferol yn chwiliad WNO am gyllid a nawdd er mwyn denu cyllid preifat sylweddol

Unigol

 • Gyda diddordeb cryf mewn opera ac empathi ag WNO a'i amcanion a pharodrwydd i ymgysylltu â gweithgareddau codi arian mewn partneriaeth â'r tîm datblygu, byddwch yn gallu cyfathrebu'n rhugl a chynrychioli'r sefydliad yn allanol
 • Byddwch yn meddu ar beth ddealltwriaeth o gyd-destun cyllid cyhoeddus WNO a'i berthynas gyda Llywodraeth Cymru trwy Gyngor Celfyddydau Cymru a Chyngor Celfyddydau Lloegr
 • Byddwch yn ymrwymedig i sicrhau amrywiaeth ar draws y sefydliad, yn gallu cyfrannu mewn modd cydweithredol i sicrhau trafodaethau a dadleuon cynhyrchiol ar lefel bwrdd, ymarfer beirniadaeth dda gyda sgiliau arwain a rhyngbersonol cryfion a gwerthfawrogi natur anweithredol y rôl ond gyda pharodrwydd i gefnogi a mentora'r uwch dîm gweithredol fel sy’n briodol.

Yn ogystal, mae WNO yn chwilio am sgiliau penodol ymhlith ei benodedigion newydd:

 • Cyfreithiol/llywodraethiant
 • Materion gwleidyddol a chyfoes
 • Perthnasoedd masnachol a busnes
 • Newid diwylliannol ac AD
 • Cyllid
 • Codi arian
 • Ymgysylltiad â llawr gwlad/cymuned

Mae'r dyddiad cau wedi mynd heibio.

Cam cyntaf y cyfweliadau (cynhelir gan Goodson Thomas): dechrau-canol Awst 2019

Cyfweliad terfynol: 16 neu 17 Medi 2019

Disgwylir i benodedigion llwyddiannus fynychu cyfarfod y Bwrdd ar 27 Medi 2019.

Mae Opera Cenedlaethol Cymru yn Gyflogwr Cyfle Cyfartal ac yn Elusen Gofrestredig.  Anogwn bobl o unrhyw gefndir i wneud cais am swyddi gwag.  Rydym yn ymrwymedig i greu gweithlu sy'n cynrychioli cymdeithas ac sy'n dod â phobl ag amrywiaeth o sgiliau a phrofiadau ynghyd i helpu siapio'r hyn a wnawn a'n ffordd o weithio. Rydym yn arbennig o awyddus i glywed gan ymgeiswyr o gymunedau Du, Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig (BAME) ac ymgeiswyr anabl. 

Mae Opera Cenedlaethol Cymru yn Gyflogwr Cyfle Cyfartal ac yn Elusen Gofrestredig.

uwch dîm gweithredol fel sy'n briodol

 

logo
Wales
Trustees
Contact
For an informal discussion and a copy of the candidate brief, please contact Siân Goodson or Sam Rees at Goodson Thomas on 029 2021 6744.
Deadline
02.08.19
Apply for position
Get in touch
Whether you are looking for support as a business, or would like to discuss your own career progression, please do contact us. We would love to hear from you.