Statistician / Ystadegydd

Competitive Salary / Cyflog Cystadleuol Addas
Suitable for homeworking / ar gyfer gweithio o gartrefWJEC is a leading, high performing and respected awarding organisation that provides internationally recognised GCSEs, AS, A level and vocational qualifications to schools and colleges in the UK. WJEC is a leading, high performing and respected awarding organisation that provides internationally recognised GCSEs, AS, A level and vocational qualifications to schools and colleges in the UK. Its turnover is c.£48m and it employs c.400 staff.

The organisation is seeking a new Statistician to join the organisation’s Standards, Processing and Research Directorate. Reporting to the Head of Research & Statistical Analysis and supported by a Senior Research Officer, you will be a key contributor on all matters relating to research and statistical work undertaken by the team. You will contribute to the on-going work of the Research & Standards team, including involvement in the annual awarding cycle, collaborating in collective activity with other awarding organisations, advising on research and statistical/technical issues and using appropriate data handling systems to deliver timely information including relevant statistical analyses.

For an informal discussion and further information, please contact Goodson Thomas: 029 2167 4422.

CVs and cover letters should be submitted via www.goodsonthomas/vacancies by 7 August 2020, and mention 0247-GT-WJEC in your application.

 

Mae CBAC yn brif sefydliad dyfarnu, sy'n uchel ei gyflawniad a'i barch. Cynigir cymwysterau TGAU, UG, Safon Uwch a galwedigaethol a gydnabyddir yn rhyngwladol ganddo i ysgolion a cholegau yn y DU. Mae CBAC yn un o'r prif sefydliadau dyfarnu, sy'n uchel ei gyflawniad a'i barch. Cynigir cymwysterau TGAU, UG, Safon Uwch a galwedigaethol a gydnabyddir yn rhyngwladol ganddo i ysgolion a cholegau yn y DU. Trosiant y sefydliad yw tua £48m ac mae'n cyflogi tua 400 o staff.

 

Hoffai'r sefydliad benodi Ystadegydd newydd i ymuno â'i Gyfarwyddiaeth Safonau, Prosesu ac Ymchwil. Yn adrodd yn ôl i'r Pennaeth Ymchwil a Dadansoddi Ystadegol ac yn cael eich cefnogi gan Uwch Swyddog Ymchwil, byddwch chi’n  cyfrannu mewn rôl allweddol at yr holl faterion yn ymwneud â gwaith ymchwil ac ystadegol a gyflawnir gan y tîm. Byddwch chi'n cyfrannu at waith y tîm Ymchwil a Safonau o ddydd i ddydd, gan gynnwys cymryd rhan yn y gylchred ddyfarnu flynyddol, cydweithio ar weithgaredd ar y cyd â sefydliadau dyfarnu eraill, cynghori ar faterion ymchwil ac ystadegol/technegol a defnyddio systemau trin data priodol i drosglwyddo gwybodaeth amserol gan gynnwys dadansoddiadau ystadegol perthnasol.

 

I drafod yn anffurfiol ac i gael mwy o wybodaeth, cysylltwch â Goodson Thomas: 029 2167 4422.

Dylid anfon CV a llythyr eglurhaol trwy www.goodsonthomas/vacancies erbyn 7 Awst 2020, a nodi 0247-GT-WJEC yn eich cais.

 

logo
WJEC / CBAC
Statistician / Ystadegydd
Contact
For an informal discussion and further information, please contact Goodson Thomas: 029 2167 4422.
Deadline
07.08.20
Apply for position
Get in touch
Whether you are looking for support as a business, or would like to discuss your own career progression, please do contact us. We would love to hear from you.