Senior HR Business Partner - Operational

WJEC is a leading, high performing and hugely respected awarding organisation that provides internationally recognised GCSEs, AS, A level and vocational qualifications to schools and colleges in the UK. It employs c.400 employees with a turnover of c.£48m. Currently embarked upon an exciting journey of transformation, it is seeking a strong and experienced Senior HRBP - Operations to support the Head of HR and colleagues in developing WJEC into an agile, innovative and high-performing body. This is an excellent opportunity for a successful generalist HR professional to contribute to the strategic direction and delivery of consumer-focused HR.

 

 

The Role

 

 • Accountable to the Head of HR and leading a team of up to 6, you will contribute to the development and delivery of WJEC’s HR strategy as well as driving continuous improvement of the organisation’s people processes to ensure that it has the right number of staff, with the right knowledge, skills and experience to deliver WJEC’s vision.

 

 • You will provide trusted advice and guidance to the Head of HR and Executive Leadership Team (ELT) on complex people and business development issues whilst continuing to deliver a HR Service for WJEC staff. You will be responsible for delivering innovative, consumer-focused and cost-effective HR services.

 

 • You will keep abreast of new developments in HR and in employment legislation and be a champion of change, bringing your expertise and judgement to bear throughout the policy making and people development processes and assisting the Head of HR in driving efficiencies across WJEC.

 

 

The Individual

 

 • Experienced in delivering high quality HR services and with a strong track record of developing and implementing policy, you will be familiar with working in partnership with a range of stakeholders including managers, trade unions, employees and external partners.

 • With ability to apply judgement, creativity and flexibility to generate new and innovative ideas and approaches to solve complex problems, you will be experienced in identifying, analysing and taking action to effectively manage risk to meet strategic objectives.
 • Ideally CIPD qualified, you will possess an in-depth understanding and knowledge of current best HR practice and employment law and an ability to apply this according to organisational needs.

 

For an informal discussion and a copy of the candidate brief, please contact the Goodson Thomas team on 029 2167 4422. To apply, please submit your CV and covering letter  via goodsonthomas.com/vacancies, quoting GT_0248_WJEC in the subject line.All applications will be acknowledged.


12 noon, Thursday, 3rd September 2020:               Deadline for applications

w/c 14th and 21st September:                                     Goodson Thomas interviews

Thursday, 8th October 2020:                                        Final panel interviews

 

 

Mae CBAC yn un o'r prif sefydliadau dyfarnu, sy'n hynod uchel ei gyflawniad a'i barch. Cynigir cymwysterau TGAU, UG, Safon Uwch a galwedigaethol a gydnabyddir yn rhyngwladol ganddo i ysgolion a cholegau yn y DU. Cyflogir tua 400 o bobl ganddo ac mae ei drosiant tua £48m. Gan ei fod newydd gychwyn ar gyfnod cyffrous o drawsffurfio, hoffai benodi Uwch Bartner Busnes AD cryf a phrofiadol i gefnogi'r Pennaeth AD a chydweithwyr i ddatblygu CBAC yn gorff hyblyg, arloesol ac uchel ei berfformiad. Dyma gyfle gwych i swyddog proffesiynol AD cyffredinol llwyddiannus gyfrannu at gyfeiriad strategol a darpariaeth AD sy'n canolbwyntio ar y defnyddiwr.

 

 

Y Rôl

 

 • Yn atebol i'r Pennaeth AD ac yn arwain tîm o hyd at 6, byddwch chi'n cyfrannu at ddatblygu a darparu strategaethau AD, Datblygu Pobl a Chynllunio Cyfundrefnol CBAC yn ogystal ag ysgogi gwelliant parhaus o ran prosesau pobl y sefydliad. Nod hyn yw sicrhau bod ganddo'r nifer cywir o staff sydd hefyd yn meddu ar y wybodaeth, y sgiliau a'r profiad i gyflwyno Gweledigaeth CBAC.

 

 • Byddwch chi'n rhoi cyngor ac arweiniad y gellir ymddiried ynddo i'r Pennaeth AD a'r Tîm Arwain Gweithredol (TAG) ynghylch materion cymhleth yn ymwneud â datblygu pobl a busnes ac yn parhau i ddarparu Gwasanaeth AD i staff CBAC ar yr un pryd. Eich cyfrifoldeb chi fydd darparu gwasanaethau AD arloesol, yn canolbwyntio ar y defnyddiwr sy’n gost-effeithiol gan oruchwylio projectau i wella prosesau cynllunio rhyngweithredol a gweithlu.

 

 • Byddwch chi'n ymwybodol o'r datblygiadau diweddaraf yn y maes AD ac o ran deddfwriaeth cyflogaeth ac yn gweithredu fel hyrwyddwr  Byddwch chi’n defnyddio eich arbenigedd a barn yn ymwneud â phrosesau llunio polisïau a datblygu pobl ac yn cynorthwyo'r Pennaeth AD i ysgogi arbedion effeithlonrwydd ar draws CBAC.

 

 

Yr Unigolyn

 

 • Gyda phrofiad o weithredu projectau newid a thrawsffurfio cyfundrefnol, a hanes cryf o ddatblygu a gweithredu polisi, byddwch chi'n gyfarwydd â gweithio mewn partneriaeth ag amrywiol randdeiliaid yn cynnwys rheolwyr, undebau llafur, cyflogeion a phartneriaid allanol.

 • Gyda'r gallu i gymhwyso barn, creadigrwydd a hyblygrwydd at gynhyrchu syniadau a dulliau newydd ac arloesol i ddatrys problemau cymhleth, byddwch yn brofiadol o ran nodi, dadansoddi a chymryd camau i reoli risg yn effeithiol er mwyn cyflawni amcanion strategol.
 • Yn ddelfrydol bydd gennych gymhwyster CIPD, ynghyd â dealltwriaeth a gwybodaeth fanwl am arferion AD gorau presennol a chyfraith cyflogaeth ac yn gallu cymhwyso'r rhain yn ôl anghenion y sefydliad.

 

I drafod yn anffurfiol ac i gael copi o friff yr ymgeisydd, cysylltwch â thîm Goodson Thomas ar 029 2167 4422. I ymgeisio, cyflwynwch eich CV a llythyr eglurhaol erbyn hanner dydd, drwy goodsonthomas.com /vacancies, gan ddyfynnu GT_0248_WJEC yn llinell y pwnc.Cydnabyddir pob cais.


Terfyn amser cyflwyno ceisiadau: Hanner dydd, dydd Iau, 3 Medi 2020
Cyfweliadau ac Asesiad: wythnos yn cychwyn 14 a 21 Medi 2020

Cyfweliad Panel Terfynol: dydd Iau, 8 Hydref

 

logo
WJEC / CBAC
Senior HR Business Partner - Operational
Contact
For an informal discussion and a copy of the candidate brief, please contact the Goodson Thomas team on 029 2021 6744
Deadline
03.09.20
Apply for position
Get in touch
Whether you are looking for support as a business, or would like to discuss your own career progression, please do contact us. We would love to hear from you.