Senior HR Business Partner - Organisational Design

WJEC is a leading, high performing and hugely respected awarding organisation that provides internationally recognised GCSEs, AS, A level and vocational qualifications to schools and colleges in the UK. It employs c.400 employees with a turnover of c.£48m. Currently embarked upon an exciting journey of transformation, it is seeking a strong and experienced Senior HRBP - OD to support the Head of HR and colleagues in developing WJEC into an agile, innovative and high-performing body.

 

 

The Role

 

 • Accountable to the Head of HR, you will contribute to the development and delivery of WJEC’s HR, People Development and Organisational Design strategies and work collaboratively with the team to achieve the strategies, which support the overall delivery of WJEC’s business objectives.

 

 • You will provide trusted advice and guidance to the Head of HR and Executive Leadership Team (ELT) on Organisational Development issues. You will be responsible for overseeing projects to improve workforce planning, Organisation Design and Development, succession planning, remuneration, learning and development and leadership development for WJEC.

 

 • You will keep abreast of new developments in Organisation Design and Development and be a champion of change, bringing your expertise and judgement to bear throughout the policy making and people development processes and assisting the Head of HR in driving efficiencies across WJEC.

 

 

The Individual

 

 • Experienced in delivering high quality OD initiatives, you will be familiar with working in partnership with a range of stakeholders including managers, trade unions, employees and external partners.

 • With ability to apply judgement, creativity and flexibility to generate new and innovative ideas and approaches to solve complex problems, you will be experienced in identifying, analysing and taking action to effectively manage risk to meet strategic objectives.
 • Ideally CIPD qualified, you will possess an in-depth understanding and knowledge of current best HR practice and employment law and an ability to apply this according to organisational needs.

 

For an informal discussion and a copy of the candidate brief, please contact the Goodson Thomas team on 029 2167 4422. To apply, please submit your CV and covering letter by 12 noon, Thursday 24th September 2020 via  goodsonthomas.com/vacancies, quoting GT_0253_WJEC in the subject line.All applications will be acknowledged.


12 noon, Thursday, 24th September 2020:            Deadline for applications

w/c 5th and 12th October 2020:                               Goodson Thomas interviews

Wednesday 28th October 2020:                             Final panel interviews

 

Mae CBAC yn un o'r prif sefydliadau dyfarnu, sy'n hynod uchel ei gyflawniad a'i barch. Cynigir cymwysterau TGAU, UG, Safon Uwch a galwedigaethol a gydnabyddir yn rhyngwladol ganddo i ysgolion a cholegau yn y DU. Cyflogir tua 400 o bobl ganddo ac mae ei drosiant tua £48m. Gan ei fod newydd gychwyn ar gyfnod cyffrous o drawsffurfio, hoffai benodi Uwch Bartner Busnes AD - DC cryf a phrofiadol i gefnogi'r Pennaeth AD a chydweithwyr i ddatblygu CBAC yn gorff hyblyg, arloesol ac uchel ei berfformiad.

 

 

Y Rôl

 

 • Yn atebol i'r Pennaeth AD, byddwch chi'n cyfrannu at ddatblygu a darparu strategaethau AD, Datblygu Pobl a Dylunio Cyfundrefnol CBAC ac yn cydweithio â'r tîm i gyflawni'r strategaethau hyn, sy'n cefnogi darpariaeth gyffredinol amcanion busnes CBAC.

 

 • Byddwch chi'n cynghori ac yn cynnig arweiniad y gallan nhw ymddiried ynddo i'r Pennaeth AD a'r Tîm Arwain Gweithredol (TAG) ar faterion Datblygu Cyfundrefnol. Eich cyfrifoldeb chi fydd goruchwylio projectau i wella'r gwaith o gynllunio gweithlu, Dylunio a Datblygu Cyfundrefnol, cynllunio dilyniant, cydnabyddiaeth, dysgu a datblygiad a datblygu arweinyddiaeth i CBAC.

 

 • Byddwch chi'n ymwybodol o ddatblygiadau newydd yn y maes Dylunio a Datblygu Cyfundrefnol, ac yn gweithredu fel hyrwyddwr newid, gan ddefnyddio eich arbenigedd a barn yn ymwneud â phrosesau llunio polisïau a datblygu pobl a chynorthwyo'r Pennaeth AD i ysgogi arbedion effeithlonrwydd ar draws CBAC.

 

 

Yr Unigolyn

 

 • Gyda phrofiad o gyflwyno mentrau DC o safon, byddwch yn gyfarwydd â chydweithio ag amrediad o randdeiliaid yn eu plith rheolwyr, undebau llafur, cyflogeion a phartneriaid allanol.

 • Gyda'r gallu i gymhwyso barn, creadigrwydd a hyblygrwydd at gynhyrchu syniadau a dulliau newydd ac arloesol i ddatrys problemau cymhleth, byddwch yn brofiadol o ran nodi, dadansoddi a chymryd camau i reoli risg yn effeithiol er mwyn cyflawni amcanion strategol.
 • Yn ddelfrydol bydd gennych gymhwyster CIPD, ynghyd â dealltwriaeth a gwybodaeth fanwl am arferion AD gorau presennol a chyfraith cyflogaeth ac yn gallu cymhwyso'r rhain yn ôl anghenion y sefydliad.

 

I drafod yn anffurfiol ac i gael copi o friff yr ymgeisydd, cysylltwch â thîm Goodson Thomas ar 029 2167 4422. I ymgeisio, cyflwynwch eich CV a llythyr eglurhaol erbyn hanner dydd, dydd Iau 24 Medi 2020 drwy goodsonthomas.com/vacancies, gan ddyfynnu GT_0253_WJEC yn llinell y pwnc.Cydnabyddir pob cais.


hanner dydd, dydd Iau 24 Medi 2020:     Terfyn amser cyflwyno ceisiadau

w/c 5 a 12 Hydref 2020:                                Cyfweliadau Goodson Thomas

dydd Gwener 28 Hydref 2020:                    Cyfweliadau Panel Terfynol

logo
Cardiff, Wales
Senior HRBP - Organisational Design
Contact
info@goodsonthomas.com
Deadline
24.09.20
Apply for position
Get in touch
Whether you are looking for support as a business, or would like to discuss your own career progression, please do contact us. We would love to hear from you.