Senior HR Business Partner – Organisation Development / Uwch Bartner Busnes AD: Datblygu’r Sefydliad

Senior HR Business Partner – Organisation Development
WJEC
£41,601 - £44,625
Cardiff

 

WJEC is a leading, high performing and hugely respected awarding organisation that provides internationally recognised GCSEs, AS, A level and vocational qualifications to schools and colleges in the UK. It employs c.400 employees with a turnover of c.£48m. Currently embarked upon an exciting journey of transformation, it is seeking a strong and experienced Senior HRBP - OD to support the Head of HR and colleagues in developing WJEC into an agile, innovative and high-performing body.

 

 

The Role

 

 • Reporting to the Head of HR, you will contribute to the strategic direction and delivery of consumer-focused HR across the business. Contributing to the development and delivery of our HR, People Development and Organisational Design strategies as well as driving continuous improvement of our people processes to ensure that we have the right number of staff, with the right knowledge, skills and experience to deliver WJEC’s vision.

 

 • You will lead on L&D in the context of the organisations strategy and its future capability needs in order to identify learning priorities across the organisation and create learning environments where employees can continuously develop to be their best.

 

 • You will keep abreast of new developments in Organisation Design and Development and be a champion of change, bringing your expertise and judgement to bear throughout the policy making and people development processes and assisting the Head of HR in driving efficiencies across WJEC.

 

 

The Individual

 

 • Experienced in delivering high quality OD initiatives, you will be familiar with working in partnership with a range of stakeholders including managers, trade unions, employees and external partners.

 • With ability to apply judgement, creativity and flexibility to generate new and innovative ideas and approaches to solve complex problems, you will be experienced in identifying, analysing and taking action to effectively manage risk to meet strategic objectives.
 • Ideally CIPD qualified, you will possess an in-depth understanding and knowledge of current best HR practice and employment law and an ability to apply this according to organisational needs.

 

For an informal discussion and a copy of the candidate brief, please contact the Goodson Thomas team on 029 2167 4422. To apply, please submit your CV and covering letter via  goodsonthomas.com/vacancies, quoting 0307-GT-WJEC in the subject line.All applications will be acknowledged.


12 noon, Wednesday 23 June 2021:                                   Deadline for applications

Wednesday 30 June to Friday 2 July 2021:                     Goodson Thomas interviews

Wednesday 21 and Thursday 22 July 2021:                   Final panel interviews

 

 

 

Uwch Bartner Busnes AD: Datblygu’r Sefydliad
CBAC
£41,601 - £44,625
Caerdydd

 

Mae CBAC yn un o'r prif sefydliadau dyfarnu, sy'n hynod uchel ei gyflawniad a'i barch. Cynigir cymwysterau TGAU, UG, Safon Uwch a galwedigaethol a gydnabyddir yn rhyngwladol ganddo i ysgolion a cholegau yn y DU. Cyflogir tua 400 o bobl ganddo ac mae ei drosiant tua £48m. Gan ei fod newydd gychwyn ar gyfnod cyffrous o drawsffurfio, hoffai benodi Uwch Bartner Busnes AD: Datblygu'r Sefydliad cryf a phrofiadol i gefnogi'r Pennaeth AD a chydweithwyr i ddatblygu CBAC yn gorff hyblyg, arloesol ac uchel ei berfformiad.

 

 

Y Rôl

 

 

 • Gan adrodd yn ôl i'r Pennaeth AD, byddwch chi’n cyfrannu at gyfeiriad strategol a darpariaeth AD sy'n canolbwyntio ar y defnyddiwr ar draws y busnes. Bydd yn cyfrannu hefyd at ddatblygu a chyflwyno ein strategaethau AD, Datblygu Pobl a Chynllun y Sefydliad yn ogystal ag ysgogi gwelliant parhaus ein prosesau'n ymwneud â phobl. Y nod yw sicrhau bod gennym y nifer cywir o staff, sy'n meddu ar y wybodaeth, y sgiliau a'r profiad angenrheidiol i sicrhau cyflwyno gweledigaeth CBAC.

 

 • Byddwch chi’n arwain ar Ddysgu a Datblygu yng nghyd-destun strategaeth y sefydliad a'i anghenion o ran gallu at y dyfodol er mwyn nodi blaenoriaethau dysgu ar draws y sefydliad. Creu amgylcheddau dysgu y gall cyflogeion barhau i ddatblygu ynddynt er mwyn bod y gorau y gallant.

 

 • Byddwch chi'n ymwybodol o ddatblygiadau newydd yn y maes Dylunio a Datblygu Cyfundrefnol, ac yn gweithredu fel hyrwyddwr newid, gan ddefnyddio eich arbenigedd a barn yn ymwneud â phrosesau llunio polisïau a datblygu pobl a chynorthwyo'r Pennaeth AD i ysgogi arbedion effeithlonrwydd ar draws CBAC.

 

 

Yr Unigolyn

 

 • Gyda phrofiad o gyflwyno mentrau DC o safon, byddwch yn gyfarwydd â chydweithio ag amrediad o randdeiliaid yn eu plith rheolwyr, undebau llafur, cyflogeion a phartneriaid allanol.

 • Gyda'r gallu i gymhwyso barn, creadigrwydd a hyblygrwydd at gynhyrchu syniadau a dulliau newydd ac arloesol i ddatrys problemau cymhleth, byddwch yn brofiadol o ran nodi, dadansoddi a chymryd camau i reoli risg yn effeithiol er mwyn cyflawni amcanion strategol.
 • Yn ddelfrydol bydd gennych gymhwyster CIPD, ynghyd â dealltwriaeth a gwybodaeth fanwl am arferion AD gorau presennol a chyfraith cyflogaeth ac yn gallu cymhwyso'r rhain yn ôl anghenion y sefydliad.

 

I drafod yn anffurfiol ac i gael copi o friff yr ymgeisydd, cysylltwch â thîm Goodson Thomas ar 029 2167 4422. I ymgeisio, cyflwynwch eich CV a llythyr eglurhaol erbyn hanner dydd drwy goodsonthomas.com/vacancies, gan ddyfynnu 0307-GT-WJEC yn llinell y pwnc.Cydnabyddir pob cais.


hanner dydd, Mercher 23 Mehefin 2021:                          Terfyn amser cyflwyno ceisiadau

Mercher 30 Mehefin – Gwener 2 Gorffennaf:                 Cyfweliadau Goodson Thomas

Mercher 21 – Gwener 22 Gorffennaf:                                  Cyfweliadau Panel Terfynol

logo
WJEC CBAC
Senior HR Business Partner – Organisation Development / Uwch Bartner Busnes AD: Datblygu’r Sefydliad
Contact
info@goodsonthomas.com
Deadline
23.06.21
Apply for position
Get in touch
Whether you are looking for support as a business, or would like to discuss your own career progression, please do contact us. We would love to hear from you.