Head of Regulatory Reporting & Statistics / Pennaeth Adrodd Rheoleiddiol ac Ystadegau

Competitive Salary / Cyflog Cystadleuol Addas
Cardiff / Caerdydd

WJEC is a leading, high performing and respected awarding organisation that provides internationally recognised GCSEs, AS, A level and vocational qualifications to schools and colleges in the UK. Its turnover is c.£48m and it employs c.400 staff.

The organisation is seeking a new Head of Regulatory Reporting & Statistics to lead a team of 10 within the Standards, Processing and Research Directorate. One of 3 reporting to the Assistant Director of Standards, Processing & Research, you will be responsible for overseeing the production of all routine and scheduled statistical outputs for the annual awarding cycle, analysis relating to incidents and potential cases of malpractice, provisional and final results at cohort level, and responses to requests for data and statistics to regulators. You will contribute to the on-going work of the Research & Standards team, including involvement in the annual awarding cycle, collaborating in collective activity with other awarding organisations, advising on research and statistical/technical issues and using appropriate data handling systems to deliver timely information including relevant statistical analyses.

For an informal discussion and further information, please contact Goodson Thomas: 029 2167 4422.

CVs and cover letters should be submitted via www.goodsonthomas/vacancies by 7 August 2020, and mention 0246-GT-WJEC in your application.

 

Mae CBAC yn brif sefydliad dyfarnu, sy'n uchel ei gyflawniad a'i barch. Cynigir cymwysterau TGAU, UG, Safon Uwch a galwedigaethol a gydnabyddir yn rhyngwladol ganddo i ysgolion a cholegau yn y DU. Trosiant y sefydliad yw tua £48m ac mae'n cyflogi tua 400 o staff.

Hoffai'r sefydliad benodi Pennaeth Adrodd Rheoleiddiol ac Ystadegau newydd i arwain tîm o 10 yn y Gyfarwyddiaeth Safonau, Prosesu ac Ymchwil. Yn un o 3 sy'n adrodd yn ôl i'r Cyfarwyddwr Cynorthwyol Safonau, Prosesu ac Ymchwil, eich cyfrifoldeb chi fydd goruchwylio llunio'r holl allbynnau ystadegol cyffredin a rheolaidd ar gyfer y gylchred ddyfarnu flynyddol, dadansoddi'n ymwneud â digwyddiadau ac achosion posibl o gamymddwyn, canlyniadau rhagarweiniol a therfynol ar lefel carfan, ac ymateb i geisiadau am ddata ac ystadegau i reoleiddwyr. Byddwch chi'n cyfrannu at waith y tîm Ymchwil a Safonau o ddydd i ddydd, gan gynnwys ymwneud â’r gylchred ddyfarnu flynyddol, cydweithio ar weithgaredd ar y cyd â sefydliadau dyfarnu eraill, cynghori ar faterion ymchwil ac ystadegol/technegol a defnyddio systemau trin data priodol i drosglwyddo gwybodaeth amserol gan gynnwys dadansoddiadau ystadegol perthnasol.

I drafod yn anffurfiol ac i gael mwy o wybodaeth, cysylltwch â Goodson Thomas: 029 2167 4422.

Dylid anfon CV a llythyr eglurhaol trwy www.goodsonthomas/vacancies erbyn 7 Awst 2020, a nodi 0246-GT-WJEC yn eich cais.

logo
WJEC / CBAC
Head of Regulatory Reporting & Statistics / Pennaeth Adrodd Rheoleiddiol ac Ystadegau
Contact
For an informal discussion and further information, please contact Goodson Thomas: 029 2167 4422.
Deadline
07.08.20
Apply for position
Get in touch
Whether you are looking for support as a business, or would like to discuss your own career progression, please do contact us. We would love to hear from you.