Director of Resources and Transformation / Cyfarwyddwr Adnoddau a Thrawsnewid

Career Choices Dewis Gyrfa Ltd (CCDG) was established in 2013 and is a wholly owned subsidiary of the Welsh Government. Trading as Careers Wales, we provide an all age impartial careers information, advice and guidance service for Wales, delivering a remit set by the Welsh Government’s Minister for Economy and Transport that supports the strategic objectives as identified in the Programme for Government and related policies. We also deliver services that support the development of the nation’s skills base to meet the demands of the current and future labour market, thereby contributing to the economic and social well-being of Wales.

 

Our ambition is for Careers Wales to be a world-class organisation, sector leading and truly outstanding, in particular renowned for quality of service and customer care. We focus on raising aspirations, broadening horizons and preparing young people and adults for a fast changing and uncertain world of work. We are constantly looking at innovative and inspirational ways of working with all our customers through a blended service delivery model i.e. face to face and digital.

 

The Director of Resources and Transformation is a newly created role within the Senior Leadership Team. You will be leading on driving forward the transformation of Careers Wales and overseeing change projects, specifically continuing the digital transformation journey of the company.

 


The Role

 • Reporting to the CEO and working alongside the Director of Delivery and Development, you will provide strategic direction and leadership for a broad corporate brief and will be accountable for the management of Careers Wales‘ financial, physical, digital resources and its people.

 

 • You will shape and support critical business change and development to meet customer, employee and stakeholder expectations and behaviour in Financial, HR Management & Organisational Development, ICT, Digital/ communications, Quality/ Planning streams of Corporate Management.

 

 • You will lead the rapid adoption of new digital technologies demanded by technologically equipped customers, by designing appropriate services and propositions, researching and recommending solutions, and effecting the organisational change needed to sustain effective and efficient customer delivery strategies without compromising existing service excellence.

 

 • Acting as an ambassador for Careers Wales and working with a wide network of stakeholders, you will raise the Company’s profile and deliver high quality communication and events.

 

The Individual

 • You will be a graduate or hold equivalent professional qualifications and have a proven track record, ideally having operated at a senior level, in three or more of the following areas:

- General, High Level, Corporate Service Management

- Financial Management

- HR Management

- Digital Transformation

- Information & Digital technologies

- Marketing and Public Relations

- Quality and Planning

 

 • You will be an effective and experienced leader with the skills to motivate and empower your team and maintain a high performance culture across a broad portfolio.

 

 • You will possess up to date knowledge of best practice approaches across all corporate resource disciplines. You will be financially astute and have strong analytical skills, sound judgement and excellent communication and stakeholder management skills.

 

 • Well versed in the development and delivery of business plans, budgets, strategies, and complex programmes, you will have a proven track record of leading and embedding organisation-wide change, ideally with experience of transforming digital services.

 

 • A strong leader with drive and gravitas and a track record of delivering results, you will convey an authentic passion for delivering innovative, impactful services and demonstrating value for money.

 

The location of the post is dependent on the successful candidate but the role will involve some travel, mostly within Wales.

Careers Wales is committed to providing services which embrace diversity and equality of opportunity. This is underpinned by the Equality Act 2010 and must be adhered to at each stage of the application process. In respecting this duty, we comply with the requirements of the “Two Ticks” Scheme for disabled job applicants, including making reasonable adjustment(s) where a candidate indicates that this is required.

 

For an informal discussion and a copy of the candidate brief and application form, please contact the Goodson Thomas team on 029 2167 4422 or info@goodsonthomas.com.

To apply, visit
www.goodsonthomas.com/vacancies to upload the application form and mention 0243-GT-CW in your application.

All applications will be acknowledged.

 

 

Deadline for applications:                           Midday, 28th August 2020

 

Interviews with Goodson Thomas:          w/c 7th September and w/c 14th September 2020

 

Final interview:                                                23rd and 28th September 2020

 

Sefydlwyd Career Choices Dewis Gyrfa Ltd (CCDG) yn 2013 ac mae’n is-gwmni ym mherchnogaeth lwyr Llywodraeth Cymru. Gan fasnachu fel Gyrfa Cymru, rydym yn darparu gwasanaeth gwybodaeth, cyngor a chyfarwyddyd diduedd am yrfaoedd i bobl o bob oed ledled Cymru, gan gyflawni cylch gorchwyl a osodwyd gan Weinidog Economi a Thrafnidiaeth Llywodraeth Cymru sy’n cefnogi’r amcanion strategol a amlygwyd yn y Rhaglen Lywodraethu a pholisïau cysylltiedig. Rydym hefyd yn darparu gwasanaethau sy’n helpu i ddatblygu sylfaen sgiliau’r genedl i fodloni gofynion y farchnad lafur yn awr ac yn y dyfodol, gan felly gyfrannu at les economaidd a chymdeithasol Cymru.

 

Ein huchelgais yw i Gyrfa Cymru fod yn sefydliad o’r radd flaenaf, sy’n arwain y sector ac yn wirioneddol ragorol, gydag enw da am ansawdd ei wasanaethau a gofal cwsmeriaid yn arbennig. Rydym yn canolbwyntio ar godi dyheadau, ehangu gorwelion a pharatoi pobl ifanc ac oedolion ar gyfer byd gwaith ansicr sy’n newid yn gyflym. Rydym yn archwilio ffyrdd arloesol ac ysbrydoledig o weithio gyda’n holl gwsmeriaid drwy’r amser trwy fodel darparu gwasanaeth cyfunol h.y. wyneb yn wyneb a digidol.

 

Rôl newydd yw’r Cyfarwyddwr Adnoddau a Thrawsnewid a grëwyd yn yr Uwch Dîm Arweinyddiaeth. Byddwch yn arwain wrth sbarduno trawsnewidiad Gyrfa Cymru a goruchwylio prosiectau newid, gan barhau â thaith trawsnewidiad digidol y cwmni yn benodol.

 

Y Rôl

 • A chithau’n atebol i’r Prif Swyddog Gweithredol ac yn gweithio ochr yn ochr â’r Cyfarwyddwr Cyflawni a Datblygu, byddwch yn darparu arweinyddiaeth a chyfeiriad strategol ar gyfer brîff corfforaethol eang ac yn atebol am reoli adnoddau ariannol, ffisegol a digidol Gyrfa Cymru, yn ogystal â’i bobl.

 

 • Byddwch yn ffurfio ac yn cefnogi newid a datblygiad busnes hanfodol i fodloni disgwyliadau ac ymddygiad cwsmeriaid, cyflogeion a rhanddeiliaid yn y ffrydiau Rheolaeth Gorfforaethol canlynol: Ariannol, Rheoli Adnoddau Dynol a Datblygu Sefydliadol, TGCh, Digidol/ cyfathrebu, Ansawdd/ Cynllunio.

 

 • Byddwch yn arwain y broses o fabwysiadu’n gyflym y technolegau digidol newydd sy’n ofynnol gan gwsmeriaid a chanddynt adnoddau technolegol, trwy ddylunio gwasanaethau a chynigion priodol, ymchwilio i ddatrysiadau a’u hargymell, a gweithredu’r newid sefydliadol sy’n angenrheidiol i gynnal strategaethau cyflawni cwsmeriaid effeithiol ac effeithlon heb beryglu rhagoriaeth bresennol y gwasanaeth.

 

 • A chithau’n gweithredu fel llysgennad ar ran Gyrfa Cymru ac yn gweithio gyda rhwydwaith eang o randdeiliaid, byddwch yn codi proffil y Cwmni ac yn darparu cyfathrebu a digwyddiadau o ansawdd uchel.

 

Yr Unigolyn

 • Byddwch yn raddedig neu’n meddu ar gymwysterau proffesiynol cyfwerth, a bydd gennych lwyddiant blaenorol, ar lefel uwch yn ddelfrydol, mewn tri neu fwy o’r meysydd canlynol:

- Rheoli Gwasanaethau Corfforaethol Cyffredinol, Lefel Uchel

- Rheolaeth Ariannol

- Rheoli Adnoddau Dynol

- Trawsnewid Digidol

- Technolegau Gwybodaeth a Digidol

- Marchnata a Chysylltiadau Cyhoeddus

- Ansawdd a Chynllunio

 

 • Byddwch yn arweinydd effeithiol a phrofiadol sydd â’r sgiliau i ysgogi a grymuso’ch tîm a chynnal diwylliant o berfformiad uchel ar draws portffolio eang.

 

 • Bydd gennych wybodaeth gyfredol am ddulliau arfer gorau ar draws pob disgyblaeth adnoddau corfforaethol. Byddwch yn graff yn ariannol ac yn meddu ar sgiliau dadansoddi cryf, barn gadarn a sgiliau rheoli rhanddeiliaid a chyfathrebu rhagorol.

 

 • Byddwch yn hyddysg mewn datblygu a chyflawni cynlluniau busnes, cyllidebau, strategaethau, a rhaglenni cymhleth. Bydd gennych hefyd lwyddiant blaenorol wrth arwain ac ymgorffori newid ar draws sefydliad cyfan, yn ddelfrydol gyda phrofiad o drawsnewid gwasanaethau digidol.

 

 • A chithau’n arweinydd cryf, uchel ei barch a’i gymhelliad, sydd â hanes o gyflawni canlyniadau, byddwch yn cyfleu brwdfrydedd dilys am gyflawni gwasanaethau arloesol sy’n cael effaith fawr ac arddangos gwerth am arian.

 

Mae lleoliad y swydd yn dibynnu ar yr ymgeisydd llwyddiannus, ond bydd y rôl yn cynnwys rhywfaint o deithio, yng Nghymru yn bennaf.

Mae Gyrfa Cymru wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaethau sy’n croesawu amrywiaeth a chyfle cyfartal. Mae hyn wedi’i seilio ar Ddeddf Cydraddoldeb 2010 ac mae’n rhaid glynu wrthi ar bob cam o’r broses ymgeisio. Gan barchu’r ddyletswydd hon, rydym yn cydymffurfio â gofynion y Cynllun “Tic Dwbl” ar gyfer ymgeiswyr anabl am swydd, gan gynnwys gwneud addasiad(au) rhesymol lle mae ymgeisydd yn nodi bod hyn yn ofynnol.

 

I gael sgwrs anffurfiol a chopi o’r briff i ymgeiswyr, cysylltwch â thîm Goodson Thomas ar 029 2167 4422 neu info@goodsonthomas.com.

I wneud cais, ymwelwch â
www.goodsonthomas.com/vacancies i lanlwytho’r ffurflen gais a chrybwyllwch 0243-GT-CW yn eich cais.

Cydnabyddir pob cais.

 

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau:                                                Canol dydd, 28 Awst 2020

 

Cyfweliadau gyda Goodson Thomas:                                      w/d 7 Medi a’r w/d 14 Medi 2020

Cyfweliad terfynol:                                                                         23 ac 28 Medi 2020

 

 

logo
Gyrfa Cymru / Careers Wales
Director of Resources and Transformation / Cyfarwyddwr Adnoddau a Thrawsnewid
Contact
info@goodsonthomas.com
Deadline
28.08.20
Apply for position
Get in touch
Whether you are looking for support as a business, or would like to discuss your own career progression, please do contact us. We would love to hear from you.