Director of Finance, Strategy and Corporate Services / Cyfarwyddwr Cyllid, Strategaeth a Gwasanaethau Corfforaethol

Cardiff / Caerdydd
£75,734

Social Care Wales has a responsibility to protect, promote and maintain the safety and well-being of the public in Wales. An integral part of the Welsh public service and a sponsored body of Welsh Government with a budget of c.£20m and a workforce of 125, its approach is focused on good outcomes for people, and the social care and early years workforce. To achieve this, it focuses on 3 strategic aims: providing public assurance, developing the workforce, and leading and supporting improvement. It is seeking a Director of Finance, Strategy and Corporate Services to join its Executive Management Team and play a key strategic role in the planning and delivery of the organisation’s work during a crucial time of growth and development.

The Role

 • Reporting to the CEO, you will provide leadership across all levels of Social Care Wales’ work and participate fully in the corporate management of Social Care Wales via the fulfilment of responsibilities and role as a member of the Executive Management Team.
 • You will lead and develop the corporate services teams to deliver a corporate strategy that is both legally compliant and demonstrates good practice; taking executive lead responsibility for Social Care Wales’ corporate strategy and engagement and responsible for the internal and external audit functions, on behalf of the Chief Executive as the Accounting Officer.
 • Supporting the Board and the CEO in setting the strategy, you will lead on the development of a strategic plan and annual business plans and be responsible for effective systems of internal control, risk and performance management and effective allocation of resources.
 • You will ensure adherence to sound effective governance arrangements and accountability framework that meets the requirements of being a Welsh Government Sponsored Body.

The Individual

 • You will possess up to date knowledge of best practice approaches to Finance, HR, Governance, Communication, IT, grant management, procurement and commissioning. You will have a relevant financial qualification, analytical ability, sound judgement and excellent communication and stakeholder management skills and good knowledge of current and future challenges facing the public sector.
 • You will have built experience of senior strategic leadership and management and be able to demonstrate a track record of establishing strong and effective partnerships.
 • Well versed in the development and delivery of business plans, budgets, strategies, complex programmes and policies, you will have considerable experience of developing business cases and funding proposals.
 • You will be an experienced senior strategic leader with a proven track record of leading and embedding complex change. You will have demonstrable experience of leading, managing and growing teams and of building strong and effective partnerships.
 • With excellent leadership and communication skills and the ability to represent the organisation on the national and international stage, you will be a proactive and innovative problem solver capable of developing and maintaining excellent external working relationships and building and sustaining strong, motivated teams.
 • A strong leader with drive and gravitas and a track record of delivering results, you will convey an authentic passion for working in line with the Public Sector Values.
 • The ability to work through the medium of Welsh is a desirable requirement for this post. The postholder will be expected to champion, encourage and support the organisation's language ethos.

For an informal discussion and a copy of the candidate brief, please contact the Goodson Thomas team on 029 2167 4422.

To apply, click the blue 'apply' button
to upload your CV and cover letter mentioning 0238-GT-SCW in your application.

All applications will be acknowledged.

Deadline for applications:          Midday, 7 September 2020
Interviews & Assessment:          w/c 28 September 2020

 

 

Mae gan Gofal Cymdeithasol Cymru gyfrifoldeb i ddiogelu, hyrwyddo a chynnal diogelwch a lles y cyhoedd yng Nghymru. Yn rhan annatod o wasanaeth cyhoeddus Cymru ac yn gorff a noddir gan Lywodraeth Cymru sydd â chyllideb o c. £ 20m a gweithlu o 125, mae ei dull gweithredu yn canolbwyntio ar ganlyniadau da i bobl, a gweithlu'r blynyddoedd cynnar a gofal cymdeithasol. Er mwyn cyflawni hyn, mae'n canolbwyntio ar 3 Nod strategol: rhoi sicrwydd i'r cyhoedd, datblygu'r gweithlu, ac arwain a chefnogi gwelliant. Mae'n chwilio am Gyfarwyddwr Cyllid, Strategaeth a Gwasanaethau Corfforaethol i ymuno â'i dîm rheoli gweithredol a chwarae rôl strategol allweddol wrth gynllunio a chyflawni gwaith y sefydliad yn ystod cyfnod hanfodol o dwf a datblygiad.


Y Swydd

 • Gan adrodd i'r Prif Weithredwr , byddwch yn darparu arweiniad ar draws pob lefel o waith Gofal Cymdeithasol Cymru ac yn cyfrannu’n llawn at rheolaeth gorfforaethol Gofal Cymdeithasol Cymru drwy gyflawni cyfrifoldebau a rôl fel aelod o'r tîm rheoli gweithredol.
 • Byddwch yn arwain ac yn datblygu'r timau gwasanaethau corfforaethol i ddarparu strategaeth gorfforaethol sy'n cydymffurfio â'r gyfraith ac sy'n dangos arfer da; cymryd y prif gyfrifoldeb gweithredol am strategaeth gorfforaethol ac ymgysylltu gofal cymdeithasol Cymru ac yn gyfrifol am y swyddogaethau archwilio mewnol ac allanol, ar ran y Prif Weithredwr fel y Swyddog Cyfrifyddu.
 • Cefnogi'r Bwrdd a'r Prif Weithredwr wrth osod y strategaeth, byddwch yn arwain y gwaith o ddatblygu cynllun strategol a chynlluniau busnes blynyddol ac yn gyfrifol am systemau effeithiol o reolaeth fewnol, risg a rheoli perfformiad a defnydd effeithiol o adnoddau.
 • Byddwch yn sicrhau bod gennym trefniadau llywodraethu effeithiol a fframwaith atebolrwydd sy'n bodloni'r gofynion o fod yn gorff a noddir gan Lywodraeth Cymru.

Yr unigolyn

 • Byddwch yn meddu ar yr wybodaeth ddiweddaraf am ddulliau arfer gorau o ran cyllid, adnoddau dynol, llywodraethu, cyfathrebu, TG, rheoli grantiau, caffael a chomisiynu. Bydd gennych gymhwyster ariannol perthnasol, gallu dadansoddol, barn gadarn a sgiliau cyfathrebu a rheoli rhanddeiliaid ardderchog, a gwybodaeth dda am yr heriau sy'n wynebu'r sector cyhoeddus ar hyn o bryd ac yn y dyfodol.
 • Byddwch wedi adeiladu profiad o arweinyddiaeth a rheolaeth strategol uwch a byddwch yn gallu dangos hanes o sefydlu partneriaethau cryf ac effeithiol.
 • Yn hyddysg mewn datblygu a chyflwyno cynlluniau busnes, cyllidebau, strategaethau, rhaglenni a pholisïau cymhleth, bydd gennych gryn brofiad o ddatblygu achosion busnes a chynigion ariannu.
 • Byddwch yn arweinydd strategol profiadol sydd â hanes profedig o arwain a gwreiddio newid cymhleth. Bydd gennych brofiad amlwg o arwain, rheoli a thyfu timau ac o adeiladu partneriaethau cryf ac effeithiol.
 • Gyda sgiliau arwain a chyfathrebu rhagorol a'r gallu i gynrychioli'r sefydliad ar y llwyfan cenedlaethol a rhyngwladol, byddwch yn datrys broblemau mewn ffordd ragweithiol ac arloesol, ac yn gallu datblygu a chynnal timau cryf, brwdfrydig.
 • Arweinydd cryf gyda gyriant ac urddas a hanes o gyflawni canlyniadau, byddwch yn cyfleu angerdd dilys dros weithio'n unol â gwerthoedd y sector cyhoeddus.
 • Mae'r gallu i weithio drwy gyfrwng y Gymraeg yn ofyniad dymunol ar gyfer y swydd hon. Bydd disgwyl i ddeiliad y swydd hyrwyddo, annog a chefnogi ethos iaith y sefydliad. 

Am drafodaeth anffurfiol a chopi o briff yr ymgeisydd, cysylltwch â thîm Goodson Thomas ar 029 2167 4422.

I wneud cais, ewch i www.goodsonthomas/vacancies a chyflwynwch eich CV a llythyr eglurhaol, gan nodi’r cyfeirnod 0238-GT-SCW yn eich cais.

Bydd pob cais yn cael ei gydnabod.

Dyddiad cau:     Canol dydd, 7 Medi 2020
Cyfweliadau:     w/d 28 Medi 2020

 

logo
Cardiff / Caerdydd
Director of Finance, Strategy and Corporate Services / Cyfarwyddwr Cyllid, Strategaeth a Gwasanaethau Corfforaethol.
Contact
For an informal discussion and a copy of the candidate brief, please contact the Goodson Thomas team on 029 2167 4422. / Am drafodaeth anffurfiol a chopi o briff yr ymgeisydd, cysylltwch â thîm Goodson Thomas ar 029 2167 4422.
Deadline
07.09.20
Apply for position
Get in touch
Whether you are looking for support as a business, or would like to discuss your own career progression, please do contact us. We would love to hear from you.