Director of Corporate Resources / Cyfarwyddwr Adnoddau Corfforaethol

Director of Corporate Resources
Amgueddfa Cymru National Museum Wales
£65,653.28 - £76,986.69
Cardiff

 

Wales’ much loved and award-winning organisation, Amgueddfa Cymru – National Museum Wales is seeking to appoint a Director of Corporate Resources as it continues its exciting journey of transformational change.

A Welsh Government Sponsored Body which has 8 sites across Wales, Amgueddfa Cymru’s work is based on the principle that culture is created by people and communities. Its collections and other resources come from the society of which it is a part and are continually renewed through its work with the public. The Museum is accountable for its use of these resources to the nation it serves.

Cultural democracy underpins the work of Amgueddfa Cymru. This was recognised nationally in 2019 when St Fagans National Museum of History was awarded the prestigious Art Fund Museum of the Year prize for demonstrating exceptional innovation, imagination and achievement, and was described as ‘a monument to modern museum democracy’.

Amgueddfa Cymru’s Vision is ‘Inspiring People, Changing Lives’, and it is strongly committed to widening opportunities for everyone in Wales. As the home of Wales’s national collections, the Museum is creating a national memory and record of the lived experiences of everyone in Wales, built upon a new model of community involvement and participation through the services it offers and the learning and creativity that it inspires.

This is a significant and exciting opportunity for a Board-level, dynamic, strategic Finance or HR professional with substantial experience of delivering broad remits within a comparable complex organisation. A key appointment for Amgueddfa Cymru, you will play a central role as a member of the Senior Executive Team (SET) to help achieve a robust financial position, successfully deliver major projects and sector-leading people strategies.

 

The Role

 • Reporting to the Chief Operating Officer / Deputy Director General and directly managing 6 individuals, you will lead, manage and provide strategic direction for Finance, Human Resources, Major Project Office, Buildings and Estates, Gallery Development and Pensions across the Amgueddfa Cymru. You will contribute to its strategic leadership and direction as a member of Senior Executive Team (SET) and Management Leadership Team (MLT), including development of strategy and policy, organisational planning and performance reporting, and service and facilities improvement.
 • Working with SET colleagues to deliver the Vision, the Ten Year Strategy and associated objectives for a major cultural institution in Wales committed to cultural rights and cultural democracy, you will ensure robust financial management and stewardship across the organisation including budget setting and achieving a clean audit certificate from Audit Wales.
 • You will contribute to the development and delivery of a three-year income strategy to deliver improved income generation and future sustainability and oversee major development projects.
 • Driving a culture of transformation with fellow SET colleagues and the Board of Trustees, you will introduce and embed best practice in OD; ensuring exemplary workforce planning, people management and people development strategies, and promoting our values and culture. You will also be responsible for ensuring risk management and assurance processes are in place to achieve compliance and will lead on relations with recognised trade unions.
 • You will establish strong professional relationships with key stakeholders, other organisations and senior staff in the relevant departments of Welsh Government.

The Individual

 • Possessing an extensive knowledge of Finance or Human Resources, and preferably Estate Management in a medium/large and complex organization, you will ideally be a qualified accountant from a UK body or qualified member of the Chartered Institute of Personnel Development. You will be well versed in the operation of public finances and funding of public organisations, as well as the political environment in which Amgueddfa Cymru is operating.
 • You will have extensive experience of strategy and policy development at a senior level in a large and complex organisation with a successful track record in leading transformational change, performance improvement and delivering major projects.
 • With proven ability to assimilate complex information using both qualitative and quantitative information and using this confidently to make decisions, you will be an excellent and persuasive communicator with the ability to articulate complex ideas and proposals, you will be confident in presenting to the Board of Trustees.
 • A people-focused, inspirational and authentic leader with a track record of building high performing teams, you will be skilled at coordinating teams across an organisation, prioritising workloads and working with competing deadlines and diverse workloads.
 • Convincingly passionate and excited about the work of Amgueddfa Cymru with an empathy for the history and heritage of Wales, you will be an innovative self-starter with the ability to work independently and creatively; possessing the attitudes and behaviour that are aligned with Amgueddfa Cymru’s values: collaboration, inclusion, creativity, integrity and responsibility.

For an informal discussion and to request a Candidate Brief with further information about Amgueddfa Cymru, the role and benefits package, please contact the Goodson Thomas team on 029 2167 4422. To apply, visit www.goodsonthomas.com/vacancies , noting 0244-GT-NMW in your application, and attach a copy of your CV and cover letter.

We welcome applications from a diverse range of people, from all backgrounds and with many different skills, experience and perspectives. We particularly encourage applications from disabled people and people from Black, Asian and Minority Ethnic backgrounds, who are currently under-represented in our workforce. 

All applications will be acknowledged.

Deadline for applications: Midday, Monday 10th August2020
Final interview: 17th and 18th September 2020

 

Cyfarwyddwr Adnoddau Corfforaethol
Amgueddfa Cymru National Museum Wales
£65,653.28 - £76,986.69
Caerdydd

Mae sefydliad hoff ac arobryn Cymru, sef Amgueddfa Cymru – National Museum of Wales, yn dymuno penodi Cyfarwyddwr Adnoddau Corfforaethol wrth iddo barhau â’i daith gyffrous o newid trawsffurfiol.

Mae Amgueddfa Cymru yn Gorff a Noddir gan Lywodraeth Cymru sydd ag 8 safle ledled Cymru, ac mae ei gwaith wedi’i seilio ar yr egwyddor bod diwylliant yn cael ei greu gan bobl a chymunedau. Mae ei chasgliadau a’i hadnoddau eraill yn dod o’r gymdeithas y mae’n rhan ohoni ac yn cael eu hadnewyddu’n barhaus trwy ei gwaith gyda’r cyhoedd. Mae’r Amgueddfa’n atebol am ei defnydd o’r adnoddau hyn i’r genedl y mae’n ei gwasanaethu.

Mae democratiaeth ddiwylliannol wrth wraidd gwaith Amgueddfa Cymru. Cydnabuwyd hyn yn genedlaethol yn 2019 pan ddyfarnwyd gwobr fawreddog Amgueddfa’r Flwyddyn y Gronfa Gelf i Amgueddfa Werin Sain Ffagan am ddangos arloesedd, dychymyg a chyflawniad eithriadol, ac fe’i disgrifiwyd fel ‘esiampl o ddemocratiaeth amgueddfa fodern’.

Gweledigaeth Amgueddfa Cymru yw ‘Ysbrydoli Pobl, Newid Bywydau’, ac mae wedi ymrwymo’n gryf i ehangu cyfleoedd i bawb yng Nghymru. A hithau’n gartref i gasgliadau cenedlaethol Cymru, mae’r Amgueddfa’n creu cof a chofnod cenedlaethol o brofiadau bywyd pawb yng Nghymru, wedi’u hadeiladu ar fodel newydd o ymglymiad a chyfranogiad cymunedol trwy’r gwasanaethau y mae’n eu cynnig a’r dysgu a’r creadigrwydd y mae’n eu hysbrydoli.

Dyma gyfle arwyddocaol a chyffrous i weithiwr proffesiynol dynamig, strategol ar lefel Bwrdd ym maes Adnoddau Dynol neu Gyllid, sydd â chryn brofiad o gyflawni cylchoedd gorchwyl eang o fewn sefydliad cymhleth tebyg. Mae hwn yn benodiad allweddol i Amgueddfa Cymru, a byddwch yn chwarae rôl ganolog fel aelod o’r Uwch Dîm Gweithredol i helpu i gyflawni sefyllfa ariannol gadarn, a chyflenwi prosiectau mawr a strategaethau pobl sy’n arwain y sector yn llwyddiannus.

 

Y Rôl

 • A chithau’n adrodd i’r Prif Swyddog Gweithredu / Dirprwy Gyfarwyddwr Cyffredinol ac yn rheoli 6 unigolyn yn uniongyrchol, byddwch yn arwain, rheoli a darparu cyfeiriad strategol ar gyfer Cyllid, Adnoddau Dynol, y Swyddfa Prosiectau Mawr, Adeiladau ac Ystadau, Datblygu Orielau a Phensiynau ar draws Amgueddfa Cymru. Byddwch yn cyfrannu at ei harweinyddiaeth a’i chyfeiriad strategol fel aelod o’r Uwch Dîm Gweithredol a’r Tîm Arweinyddiaeth Reoli, gan gynnwys datblygu strategaeth a pholisi, cynllunio sefydliadol ac adrodd am berfformiad, a gwella gwasanaethau a chyfleusterau.

 • Gan weithio gyda chydweithwyr yn yr Uwch Dîm Gweithredol i gyflawni’r Weledigaeth, y Strategaeth Deng Mlynedd ac amcanion cysylltiedig ar gyfer sefydliad diwylliannol pwysig yng Nghymru sydd wedi ymrwymo i hawliau diwylliannol a democratiaeth ddiwylliannol, byddwch yn sicrhau stiwardiaeth a rheolaeth ariannol gadarn ar draws y sefydliad, gan gynnwys pennu cyllidebau a chyflawni tystysgrif archwilio lân gan Archwilio Cymru.
 • Byddwch yn cyfrannu at ddatblygu a chyflawni strategaeth incwm tair blynedd i sicrhau gwelliannau o ran cynhyrchu incwm a chynaliadwyedd yn y dyfodol, ac yn goruchwylio prosiectau datblygu mawr.
 • Gan sbarduno diwylliant o weddnewid gyda chydweithwyr yn yr Uwch Dîm Gweithredol a’r Bwrdd Ymddiriedolwyr, byddwch yn cyflwyno ac yn ymsefydlu arfer gorau ym maes datblygu sefydliadol; gan sicrhau rhagoriaeth o ran strategaethau cynllunio’r gweithlu, rheoli pobl a datblygu pobl, a hyrwyddo ein gwerthoedd a’n diwylliant. Byddwch hefyd yn gyfrifol am sicrhau bod prosesau rheoli risg a sicrwydd ar waith i gyflawni cydymffurfiaeth ac yn arwain cysylltiadau ag undebau llafur cydnabyddedig.
 • Byddwch yn sefydlu perthnasoedd proffesiynol cryf â rhanddeiliaid allweddol, sefydliadau eraill ac uwch aelodau staff yn adrannau perthnasol Llywodraeth Cymru.

Yr Unigolyn

 • Bydd gennych wybodaeth helaeth am Gyllid neu Adnoddau Dynol, ac, o ddewis, Rheoli Ystadau mewn sefydliad canolig/mawr a chymhleth. Yn ddelfrydol, byddwch yn gyfrifydd cymwysedig o gorff yn y Deyrnas Unedig neu’n aelod cymwysedig o’r Sefydliad Siartredig Personél a Datblygu. Byddwch yn gyfarwydd â gweithrediad cyllid cyhoeddus a chyllido sefydliadau cyhoeddus, yn ogystal â’r amgylchedd gwleidyddol y mae Amgueddfa Cymru yn gweithredu ynddo.
 • Bydd gennych brofiad helaeth o ddatblygu strategaeth a pholisi ar lefel uwch mewn sefydliad mawr a chymhleth, a llwyddiant blaenorol o arwain newid trawsffurfiol, gwella perfformiad a chyflawni prosiectau mawr.
 • Bydd gennych allu profedig i amgyffred gwybodaeth ansoddol a meintiol gymhleth a’i defnyddio’n hyderus i wneud penderfyniadau. Byddwch yn gyfathrebwr rhagorol a darbwyllol sy’n gallu mynegi syniadau a chynigion cymhleth, a byddwch hefyd yn hyderus wrth gyflwyno i’r Bwrdd Ymddiriedolwyr.
 • A chithau’n arweinydd ysbrydoledig a dilys sy’n canolbwyntio ar bobl, gyda llwyddiant blaenorol o ffurfio timau sy’n cyflawni’n uchel, byddwch yn fedrus wrth gydlynu timau ar draws sefydliad, blaenoriaethu llwythi gwaith a gweithio gyda therfynau amser sy’n cystadlu yn erbyn ei gilydd a llwythi gwaith amrywiol.
 • Bydd gennych frwdfrydedd a diddordeb diffuant yng ngwaith Amgueddfa Cymru ac empathi tuag at hanes a threftadaeth Cymru. Byddwch yn hunan-gychwynnwr arloesol sy’n gallu gweithio’n annibynnol ac yn greadigol; gan feddu ar yr agweddau a’r ymddygiad sy’n cyd-fynd â gwerthoedd Amgueddfa Cymru: cydweithredu, cynhwysiant, creadigrwydd, uniondeb a chyfrifoldeb.

 

I gael trafodaeth anffurfiol a gofyn am Friff Ymgeisydd sy’n cynnwys rhagor o wybodaeth am Amgueddfa Cymru, y rôl a’r pecyn buddion, cysylltwch â thîm Goodson Thomas ar 029 2167 4422. I wneud cais, ymwelwch â www.goodsonthomas.com/vacancies , gan nodi 0244-GT-NMW yn eich cais, ac atodwch gopi o’ch CV a llythyr eglurhaol.

Rydym yn croesawu ceisiadau gan ystod amrywiol o bobl, o bob cefndir a chyda llawer o sgiliau, profiadau a safbwyntiau gwahanol. Rydym yn arbennig o awyddus i annog pobl anabl a phobl o gefndiroedd du, Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig i ymgeisio, oherwydd nad oes cynrychiolaeth ddigonol o'r grwpiau hyn yn ein gweithlu ar hyn o bryd. 

Cydnabyddir pob cais.

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: Canol dydd, ddydd Llun 10 Awst 2020
Cyfweliad terfynol: 17 a 18 Medi 2020

logo
Amgueddfa Cymru - National Museum Wales
Director of Corporate Resources / Cyfarwyddwr Adnoddau Corfforaethol
Contact
For an informal discussion and a copy of the candidate brief, please the Goodson Thomas team on 029 2167 4422
Deadline
10.08.20
Apply for position
Get in touch
Whether you are looking for support as a business, or would like to discuss your own career progression, please do contact us. We would love to hear from you.