Director of Corporate Resources / Cyfarwyddwr Adnoddau Corfforaethol

If you would like information about this vacancy in an alternative format or require support with the application process, please contact Goodson Thomas on 029 2167 4422 or info@goodsonthomas.com 

£65,653.28 - £76,986.69
Cardiff

We welcome applications from a diverse range of people, from all backgrounds and with many different skills, experience and perspectives. We particularly encourage applications from disabled people and people from Black, Asian and Minority Ethnic backgrounds, who are currently under-represented in our workforce.  To find out more about how we champion diversity and inclusion in the workplace, visit: https://museum.wales/about/policy/equality-diversity/

 

Amgueddfa Cymru – National Museum Wales is looking to employ a Director of Corporate Resources. Wales’ much loved and award-winning organisation is on an exciting journey of transformational change.

 

A Welsh Government Sponsored Body and a registered charity which has 8 sites across Wales, Amgueddfa Cymru’s work is based on the principle that culture is created by people and communities. Its collections and other resources come from the society it is a part of and are continually renewed through its work with the public. The Museum is accountable for its use of these resources to Wales.

 

Cultural democracy underpins the work of Amgueddfa Cymru. This was recognised nationally in 2019 when St Fagans National Museum of History was awarded the prestigious Art Fund Museum of the Year prize for demonstrating exceptional innovation, imagination and achievement, and was described as ‘a monument to modern museum democracy’.

 

Amgueddfa Cymru’s Vision is ‘Inspiring People, Changing Lives’. It is strongly committed to widening opportunities for everyone in Wales. As the home of Wales’s national collections, the Museum is creating a national memory and record of the lived experiences of everyone in Wales.  We are building upon a new model of community involvement and participation through the services it offers and the learning and creativity that it inspires.

 

This is a significant and exciting opportunity for a Board-level, dynamic, strategic Finance or HR professional with substantial experience of delivering broad remits within a comparable complex organisation. You will play a central role as a member of the Senior Executive Team to help achieve a robust financial position, successfully deliver major projects and sector-leading people strategies.

 

The Role

 

 • Directly managing 6 individuals, you will lead, manage and provide strategic direction for Finance, Human Resources, Major Project Office, Buildings and Estates, Gallery Development and Pensions across the Amgueddfa Cymru.
 • As a member of the Senior Executive Team and Museum Leadership Team you will contribute to: 

- strategy and policy development

- organisational planning

- performance reporting

- service and facilities improvement

 • Work with Senior Executive Team colleagues to deliver Amgueddfa Cymru’s Vision, Ten Year Strategy and associated objectives. This includes commitment to embedding cultural rights and cultural democracy.  You will ensure robust financial management and stewardship across the organisation including budget setting and achieving a clean audit certificate from Audit Wales.
 • You will contribute to the development and delivery of a three-year income strategy to deliver improved income generation and future sustainability and oversee major development projects.
 • You will drive a culture of transformation with colleagues.
 • You will introduce and embed best practice in Organisation Design to ensure exemplary workforce planning, people management and people development strategies, and embed our values and culture.
 • You will also be responsible for ensuring risk management and assurance processes are in place to achieve compliance and will lead on relations with recognised trade unions.
 • You will establish strong professional relationships with key stakeholders, other organisations and senior staff in the relevant departments of Welsh Government.

The Individual

 

 • You will have an extensive knowledge of Finance or Human Resources.
 • You will be very familiar with the operation of public finances and funding of public organisations, as well as the political environment in which Amgueddfa Cymru operates.
 • You will have extensive experience of strategy and policy development at a senior level in a large and complex organisation. You will have a successful track record in leading transformational change, performance improvement and delivering major projects.
 • You will be able to take in complex qualitative and quantitative information. Able to use this information confidently to make decisions, and provide clear and consistent advice.
 • You will be an excellent and persuasive communicator able to communicate complex ideas and proposals clearly and effectively with both staff and the public.
 • You will be a people-focused, inspirational and authentic leader with a track record of building high performing teams. You will be skilled at coordinating teams across an organisation, prioritising workloads and working with competing deadlines and varied workloads.
 • You will be passionate and excited about the work of Amgueddfa Cymru with empathy for the history and heritage of Wales.
 • You will be an innovative self-starter with the ability to work independently and creatively.
 • You will have attitudes and behaviour that are aligned with Amgueddfa Cymru’s values: collaboration, inclusion, creativity, integrity and responsibility.
 • Welsh language skills are desirable for this post.

For an informal discussion please contact the Goodson Thomas team on 029 2167 4422. To apply, visit www.goodsonthomas.com/vacancies, noting 0244-GT-NMW in your application, and attach a copy of your CV and cover letter.


All applications will be acknowledged.

Os hoffech wybodaeth am y swydd hon mewn fformat gwahanol, neu os oes angen cymorth arnoch gyda’r broses ymgeisio, cysylltwch â Goodson Thomas ar 029 2167 4422 neu info@goodsonthomas.com. 

 

Cyfarwyddwr Adnoddau Corfforaethol
Amgueddfa Cymru – National Museum Wales

£65,653.28 - £76,986.69
Caerdydd

Rydym yn croesawu ceisiadau gan ystod amrywiol o bobl, o bob cefndir a chyda llawer o sgiliau, profiadau a safbwyntiau gwahanol. Rydym yn arbennig o awyddus i annog pobl anabl a phobl o gefndiroedd Du, Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig i ymgeisio, oherwydd nad oes cynrychiolaeth ddigonol o'r grwpiau hyn yn ein gweithlu ar hyn o bryd. I gael gwybod mwy am y modd yr hyrwyddwn amrywiaeth a chynhwysiant yn y gweithle, ewch i: https://amgueddfa.cymru/amdano/polisi/cydraddoldeb-ac-amrywiaeth/

 

Mae Amgueddfa Cymru – National Museum Wales yn dymuno penodi Cyfarwyddwr Adnoddau Corfforaethol. Mae sefydliad hoff ac arobryn Cymru ar daith gyffrous o newid trawsffurfiol.

 

Mae Amgueddfa Cymru yn Gorff a Noddir gan Lywodraeth Cymru ac yn elusen gofrestredig sydd ag 8 safle ledled Cymru, ac mae ei gwaith wedi’i seilio ar yr egwyddor bod diwylliant yn cael ei greu gan bobl a chymunedau. Mae ei chasgliadau a’i hadnoddau eraill yn dod o’r gymdeithas y mae’n rhan ohoni ac yn cael eu hadnewyddu’n barhaus trwy ei gwaith gyda’r cyhoedd. Mae’r Amgueddfa’n atebol am ei defnydd o’r adnoddau hyn i Gymru.

 

Mae democratiaeth ddiwylliannol wrth wraidd gwaith Amgueddfa Cymru. Cydnabuwyd hyn yn genedlaethol yn 2019 pan ddyfarnwyd gwobr fawreddog Amgueddfa’r Flwyddyn y Gronfa Gelf i Amgueddfa Werin Sain Ffagan am ddangos arloesedd, dychymyg a chyflawniad eithriadol, ac fe’i disgrifiwyd fel ‘esiampl o ddemocratiaeth amgueddfa fodern’.

 

Gweledigaeth Amgueddfa Cymru yw ‘Ysbrydoli Pobl, Newid Bywydau’. Mae wedi ymrwymo’n gryf i ehangu cyfleoedd i bawb yng Nghymru. A hithau’n gartref i gasgliadau cenedlaethol Cymru, mae’r Amgueddfa’n creu cof a chofnod cenedlaethol o brofiadau bywyd pawb yng Nghymru.  Rydym yn adeiladu ar fodel newydd o ymglymiad a chyfranogiad cymunedol trwy’r gwasanaethau y mae’n eu cynnig a’r dysgu a’r creadigrwydd y mae’n eu hysbrydoli.

 

Dyma gyfle arwyddocaol a chyffrous i weithiwr proffesiynol dynamig, strategol ar lefel Bwrdd ym maes Adnoddau Dynol neu Gyllid, sydd â chryn brofiad o gyflawni cylchoedd gorchwyl eang o fewn sefydliad cymhleth tebyg. Byddwch yn chwarae rôl ganolog fel aelod o’r Uwch Dîm Gweithredol i helpu i gyflawni sefyllfa ariannol gadarn, a chyflenwi prosiectau mawr a strategaethau pobl sy’n arwain y sector yn llwyddiannus.

 

Y Rôl

 • A chithau’n rheoli 6 unigolyn yn uniongyrchol, byddwch yn arwain, rheoli a darparu cyfeiriad strategol ar gyfer Cyllid, Adnoddau Dynol, y Swyddfa Prosiectau Mawr, Adeiladau ac Ystadau, Datblygu Orielau a Phensiynau ar draws Amgueddfa Cymru.
 • Fel aelod o’r Uwch Dîm Gweithredol a Thîm Arweinyddiaeth yr Amgueddfa, byddwch yn cyfrannu at:
  • ddatblygu strategaeth a pholisi
  • cynllunio sefydliadol
  • adrodd am berfformiad
  • gwella gwasanaethau a chyfleusterau

 • Yn gweithio gyda chydweithwyr yn yr Uwch Dîm Gweithredol i gyflawni Geledigaeth, Strategaeth Deng Mlynedd ac amcanion cysylltiedig yr Amgueddfa. Mae hyn yn cynnwys ymrwymiad i ymgorffori hawliau diwylliannol a democratiaeth ddiwylliannol. Byddwch yn sicrhau stiwardiaeth a rheolaeth ariannol gadarn ar draws y sefydliad, gan gynnwys pennu cyllidebau a chyflawni tystysgrif archwilio lân gan Archwilio Cymru.
 • Byddwch yn cyfrannu at ddatblygu a chyflawni strategaeth incwm tair blynedd i sicrhau gwelliannau o ran cynhyrchu incwm a chynaliadwyedd yn y dyfodol, ac yn goruchwylio prosiectau
 • Byddwch yn sbarduno diwylliant o drawsnewid gyda chydweithwyr.
 • Byddwch yn cyflwyno ac yn ymgorffori arfer gorau ym maes Dylunio Sefydliadol er mwyn sicrhau rhagoriaeth o ran strategaethau cynllunio’r gweithlu, rheoli pobl a datblygu pobl, ac ymgorffori ein gwerthoedd a’n diwylliant.
 • Byddwch hefyd yn gyfrifol am sicrhau bod prosesau rheoli risg a sicrwydd ar waith i gyflawni cydymffurfiaeth ac yn arwain cysylltiadau ag undebau llafur cydnabyddedig.
 • Byddwch yn sefydlu perthnasoedd proffesiynol cryf â rhanddeiliaid allweddol, sefydliadau eraill ac uwch aelodau staff yn adrannau perthnasol Llywodraeth Cymru.

Yr Unigolyn

 • Bydd gennych wybodaeth helaeth am Gyllid neu Adnoddau Dynol.
 • Byddwch yn gyfarwydd iawn â gweithrediad cyllid cyhoeddus a chyllido sefydliadau cyhoeddus, yn ogystal â’r amgylchedd gwleidyddol y mae Amgueddfa Cymru yn gweithredu ynddo.
 • Bydd gennych brofiad helaeth o ddatblygu strategaeth a pholisi ar lefel uwch mewn sefydliad mawr a chymhleth. Bydd gennych lwyddiant blaenorol o arwain newid trawsffurfiol, gwella perfformiad a chyflawni prosiectau mawr.
 • Byddwch yn gallu amgyffred gwybodaeth ansoddol a meintiol gymhleth, ac yn gallu defnyddio’r wybodaeth hon yn hyderus i wneud penderfyniadau a darparu cyngor clir a chyson.
 • Byddwch yn gyfathrebwr rhagorol a darbwyllol sy’n gallu mynegi syniadau a chynigion cymhleth yn glir ac effeithiol gyda staff a’r cyhoedd.
 • Byddwch yn arweinydd ysbrydoledig a dilys sy’n canolbwyntio ar bobl, gyda llwyddiant blaenorol o ffurfio timau sy’n cyflawni’n uchel. Byddwch yn fedrus wrth gydlynu timau ar draws sefydliad, blaenoriaethu llwythi gwaith a gweithio gyda therfynau amser sy’n cystadlu yn erbyn ei gilydd a llwythi gwaith amrywiol.
 • Byddwch yn angerddol ac yn gyffrous ynglŷn â gwaith Amgueddfa Cymru a bydd gennych empathi tuag at hanes a threftadaeth Cymru.
 • Byddwch yn hunan-gychwynnwr arloesol sy’n gallu gweithio’n annibynnol ac yn greadigol.
 • Mae sgiliau iaith Gymraeg yn ddymunol ar gyfer y swydd hon.

Bydd gennych yr agweddau a’r ymddygiad sy’n cyd-fynd â gwerthoedd Amgueddfa Cymru: cydweithredu, cynhwysiant, creadigrwydd, uniondeb a chyfrifoldeb.

 

I gael trafodaeth anffurfiol, cysylltwch â thîm Goodson Thomas ar
029 2167 4422. I wneud cais, ymwelwch â www.goodsonthomas.com/vacancies , gan nodi 0244-GT-NMW yn eich cais, ac atodwch gopi o’ch CV a llythyr eglurhaol.


Cydnabyddir pob cais.

 

logo
Amgueddfa Cymru - National Museum Wales
Director of Corporate Resources / Cyfarwyddwr Adnoddau Corfforaethol
Contact
For an informal discussion and a copy of the candidate brief, please the Goodson Thomas team on 029 2167 4422
Apply for position
Get in touch
Whether you are looking for support as a business, or would like to discuss your own career progression, please do contact us. We would love to hear from you.