Director Finance and Business Services / Cyfarwyddwr Cyllid a Gwasanaethau Busnes

Director - Finance and Business Services

Sport Wales

Cardiff office or working remotely with a willingness to travel will be considered

£66,999 - £70,349 per annum

Full time – 37 hours per week

 

Who we are

 

Sport Wales is the national organisation responsible for developing and promoting sport and physical activity in Wales. We are the main adviser on sporting matters to the Welsh Government and are responsible for distributing National Lottery funds.We aim to not only improve the level of sports participation at grassroots level but also provide our aspiring athletes with the support required to compete successfully on the world stage. 

 

Equality, Diversity & Inclusion is at the heart of everything we do at Sport Wales. Further information on this can be found in our Equality, Diversity & Inclusion Statement here 

 

We are a progressive employer that offers excellent employee benefits and promotes a healthy work life balance, offering a range of flexible approaches to support you.  

  

We are seeking to appoint a Director of Finance and Business Services to lead our Finance, Governance, Human Resources and ICT functions. We are seeking a values-led individual to who can take the lead on a broad portfolio of initiatives; someone who can enhance the performance of our support functions to enable outstanding service delivery while representing the integrity of their Directorate with all stakeholders.

 

How you’ll contribute

 

Reporting to the Chief Executive, and a member of the 4-strong Senior Management Team, you will direct and lead the Finance, Governance, Human Resources and ICT functions, overseeing a team of approximately 20 people.

 

You will be directly responsible for the Head of Finance and Investments and the Head of Corporate Performance and lead the ongoing implementation and evolution of our investment strategy. Through this work, your role will be to ensure effective business delivery, excellent return on investment and the development of all commercial opportunities available to Sport Wales, particularly through its National Centres.

 

You will play an important role in supporting the sport sector, by improving resilience, embracing digital and capitalising on diverse income opportunities to advance the organisations resources to better achieve its objectives. 

 

What you’ll need

 

We are looking for candidates who have the following:

  • Qualifications: A qualified accountant, preferably with experience in government finances, you will ideally hold a professional qualification in one other corporate specialism.

 

  • Experience & Knowledge: You will have established a credible track in grant and funding management and have experience of managing a broad remit and complex projects, including successful organisation-wide change programmes.

 

  • Abilities and Personal Qualities: You will be adept at building valuable professional relationships quickly; a strong influencer and keen negotiator, who can think creatively and innovatively to drive continuous improvement.

 

What happens next
 

For an informal discussion and a copy of the candidate brief, please contact the Goodson Thomas team on 029 2167 4422.

 

To apply, please submit your CV and covering letter to goodsonthomas.com/vacancies, quoting 0286-GT-SW in the subject line.

 

Closing date:                                      12 noon, Monday 22nd March 2021

Provisional interview date:       Thursday 15th & Friday 16th April 2021

 

Cyfarwyddwr – Cyllid a Gwasanaethau Busnes

Chwaraeon Cymru

Bydd gweithio yn swyddfa Caerdydd neu weithio o bell gyda pharodrwydd i deithio yn cael ei ystyried

£66,999 - £70,349 y flwyddyn

Amser llawn – 37 awr yr wythnos

 

Pwy ydym ni

 

Chwaraeon Cymru yw’r sefydliad cenedlaethol sy’n gyfrifol am ddatblygu a hyrwyddo chwaraeon a gweithgarwch corfforol yng Nghymru. Ni yw’r prif sefydliad sy’n cynghori Llywodraeth Cymru ar faterion chwaraeon ac rydym yn gyfrifol am ddosbarthu arian y Loteri Genedlaethol. Ceisiwn nid yn unig gynyddu cyfranogiad mewn chwaraeon ar lawr gwlad, ond hefyd rhoi’r cymorth y mae ei angen ar ein hathletwyr uchelgeisiol i gystadlu’n llwyddiannus ar y llwyfan byd-eang. 

 

Mae Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant wrth wraidd popeth a wnawn yn Chwaraeon Cymru. Mae rhagor o wybodaeth am hyn ar gael yn ein Datganiad Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant yma 

 

Rydym yn gyflogwr blaengar sy’n cynnig buddion gwych i weithwyr ac sy’n hyrwyddo cydbwysedd iach rhwng bywyd a gwaith, gan gynnig amrywiaeth o ddulliau hyblyg i’ch cefnogi.  

  

Rydym eisiau penodi Cyfarwyddwr Cyllid a Gwasanaethau Busnes i arwain ein swyddogaethau Cyllid, Llywodraethu, Adnoddau Dynol a TGCh. Rydym yn chwilio am unigolyn y mae gwerthoedd yn bwysig iddo a fydd yn gallu arwain portffolio eang o fentrau; rhywun a fydd yn gallu gwella perfformiad ein swyddogaethau cymorth fel y gellir darparu gwasanaeth rhagorol ar yr un pryd â chynrychioli uniondeb ei Gyfarwyddiaeth gyda’r holl randdeiliaid.

 

Sut byddwch yn cyfrannu

 

A chithau’n adrodd i’r Prif Weithredwr, ac un o’r 4 aelod o’r Uwch Dîm Rheoli, byddwch yn cyfarwyddo ac arwain y swyddogaethau Cyllid, Llywodraethu, Adnoddau Dynol a TGCh, gan oruchwylio tîm o oddeutu 20 o bobl.

 

Byddwch yn uniongyrchol gyfrifol am y Pennaeth Cyllid a Buddsoddiadau a’r Pennaeth Perfformiad Corfforaethol ac yn arwain y broses barhaus o weithredu ac esblygu ein strategaeth fuddsoddi. Trwy’r gwaith hwn, eich rôl fydd sicrhau bod busnes yn cael ei gynnal yn effeithiol, bod enillion rhagorol ar fuddsoddiad a bod yr holl gyfleoedd masnachol sydd ar gael i Chwaraeon Cymru yn cael eu datblygu, yn enwedig trwy ei Ganolfannau Cenedlaethol.

 

Byddwch yn cyflawni rôl bwysig wrth gefnogi’r sector chwaraeon, trwy wella cydnerthedd, croesawu datblygiadau digidol a manteisio ar gyfleoedd incwm amrywiol i ddatblygu adnoddau’r sefydliad fel y gall gyflawni ei amcanion yn well. 

 

Yr hyn y bydd arnoch ei angen

 

Rydym yn chwilio am ymgeiswyr sy’n meddu ar y canlynol:

  • Cymwysterau: Byddwch yn gyfrifydd cymwysedig, sydd â phrofiad o gyllid llywodraeth o ddewis, a bydd gennych gymhwyster proffesiynol mewn un arbenigedd corfforaethol arall, yn ddelfrydol.

 

  • Profiad a Gwybodaeth: Bydd gennych hanes credadwy o reoli grantiau a chyllid a bydd gennych brofiad o reoli cylch gorchwyl eang a phrosiectau cymhleth, gan gynnwys rhaglenni newid llwyddiannus ar draws sefydliadau cyfan.

 

  • Galluoedd a Nodweddion Personol: Byddwch yn fedrus wrth ffurfio perthnasoedd proffesiynol gwerthfawr yn gyflym; byddwch yn ddylanwadwr cryf a negodwr brwd sy’n gallu meddwl yn greadigol ac yn arloesol i sbarduno gwelliant parhaus.

 

Beth fydd yn digwydd nesaf

 

I gael trafodaeth anffurfiol a chopi o’r brîff i ymgeiswyr, cysylltwch â thîm Goodson Thomas ar 029 2167 4422.

 

I wneud cais, cyflwynwch eich CV a llythyr eglurhaol i goodsonthomas.com/vacancies, gan roi 0286-GT-SW yn y llinell bwnc.

 

Dyddiad cau:                                       12 ganol dydd, dydd Llun 22 Mawrth 2021

Dyddiad cyfweld arfaethedig:   Dydd Iau 15 a dydd Gwener 16 Ebrill 2021

 

logo
Sport Wales / Chwaraeon Cymru
Director Finance and Business Services / Cyfarwyddwr Cyllid a Gwasanaethau Busnes
Contact
info@goodsonthomas.com
Deadline
22.03.21
Apply for position
Get in touch
Whether you are looking for support as a business, or would like to discuss your own career progression, please do contact us. We would love to hear from you.