Director / Cyfarwyddwr

Confederation of Passenger Transport (CPT) Wales

Competitive Salary

Home working with travel across Wales

 

The Confederation of Passenger Transport UK (CPT UK) is the voice of the bus and coach industry, representing members ranging from the largest multinational transport operators to the smallest family businesses. CPT members provide over 90% of UK bus services and the majority of UK coach services. CPT uses its voice and its strong relationships with decision-makers across the UK to improve the operating environment for members and to promote the benefits of bus and coach travel.

 

In a bid to further strengthen its work and impact in Wales, it is seeking to appoint a new Director for Wales. You will be the voice of the the bus and coach industries in Wales, working closely with the Executive Group, wider membership and with colleagues from CPT across the UK to develop and advocate pro-bus and pro-coach policies to decision-makers and opinion-formers, and support members in interpreting and applying rules and regulations. Your work will be tailored to the legislative and commercial context of Wales while closely aligned to the broader UK-wide context.


The Role

 

 • You will set the agenda and enthusiastically represent the interest of members; working with members to develop and implement a programme of policy development, advocacy and communications which positions bus and coach industries in a positive light and supports the implementation of pro-bus and pro-coach policies, including responding to all relevant Welsh Government consultations and initiatives.
 • You will build consensus to bring together members from across Wales and ensure formal committees are effectively and transparently-governed, delivering clear direction based on members’ priorities. In partnership with the Executive Group, you will ensure that the voice of CPT Wales and its members is heard within CPT UK and Welsh priorities are championed.
 • You will support members by ensuring there is access to guidance on all operational issues, regular updates, as well as a range of opportunities to network and share best practice. You will deliver a high degree of member retention and use your success with existing members to build plans to attract new members.
 • You will tell our story by establishing and developing strong relationships with key stakeholders within central and local government, the wider transport sector including the Traffic Commissioner for Wales and other representative bodies throughout Wales and use these to further your objectives. You will be the principal spokesperson for CPT Wales and, working with CPT UK’s Head of External Relations, will develop strong relationships with national media, ensuring that CPT Wales achieves a high share of voice.

 

The Individual

 

 • You will have built recent and relevant experience of working with senior stakeholders including Ministers, Members of the Senedd and local authority leaders, and will be well versed in navigating public policy issues to include horizon-scanning, drafting thought pieces, articles, reports and policy submissions.
 • You will possess a fluent knowledge of the Senedd, Government and the political process in Wales. Knowledge of the public policy and regulatory issues affecting road passenger transport in Wales is desirable and a demonstrable ability to grasp those issues quickly is essential. You will also be skilled at gathering insight and intelligence from a diverse range of sources to draw clear and compelling conclusions.
 • Possessing excellent written skills, with strong attention to detail, you will be a strong communicator with an ability to identify what matters and produce clear and impactful outputs. You will be experienced in public speaking and working with print, online and broadcast media.

 • Interpersonally strong and a self-starter with the ability to successfully manage multiple priorities, you will be educated to graduate level or equivalent and ideally be a Welsh speaker.

 

For an informal discussion and a copy of the Candidate Brief, please contact info@goodsonthomas.com or call 02921 674 422.

 

To apply, please submit your CV and covering letter to https://www.goodsonthomas.com/vacancies/, quoting 0263-GT-CPT in the subject line.

All applications will be acknowledged.

Deadline for applications:         
12 noon, Monday 9th November 2020
Final interview:                           
w/c 23rd November 2020

 

 

Cydffederasiwn Cludiant Teithwyr (CPT) Cymru

Cyflog Cystadleuol

Gweithio gartref a theithio ledled Cymru

 

Cydffederasiwn Cludiant Teithwyr y Deyrnas Unedig (CPT y Deyrnas Unedig) yw llais y diwydiant bysiau a choetsys, gan gynrychioli aelodau sy’n amrywio o’r gweithredwyr trafnidiaeth rhyngwladol mwyaf i’r busnesau teulu lleiaf. Mae aelodau CPT yn darparu dros 90% o’r gwasanaethau bysiau a mwyafrif y gwasanaethau coetsys yn y Deyrnas Unedig. Mae CPT yn defnyddio ei lais a’i berthynas gref â’r rhai sy’n gwneud penderfyniadau ledled y Deyrnas Unedig i wella’r amgylchedd gweithredu ar gyfer aelodau a hyrwyddo buddion teithio ar fysiau a choetsys.

 

Mewn ymgais i gryfhau ei waith a’i effaith ymhellach yng Nghymru, mae’n dymuno penodi Cyfarwyddwr newydd ar gyfer Cymru. Chi fydd llais y diwydiannau bysiau a choetsys yng Nghymru, gan weithio’n agos gyda’r Grŵp Gweithredol, yr aelodaeth ehangach a chydweithwyr o CPT ledled y Deyrnas Unedig i ddatblygu a hyrwyddo polisïau sydd o blaid bysiau a choetsys i benderfynwyr a ffurfwyr barn, a chynorthwyo aelodau i ddehongli a chymhwyso rheolau a rheoliadau. Bydd eich gwaith wedi’i deilwra i gyd-destun deddfwriaethol a masnachol Cymru, gan gyd-fynd yn agos â chyd-destun ehangach y Deyrnas Unedig.


Y Rôl

 

 • Byddwch yn gosod yr agenda ac yn cynrychioli buddiannau aelodau yn frwd; gan weithio gydag aelodau i ddatblygu a gweithredu rhaglen o ddatblygu polisïau, eirioli a chyfathrebu sy’n rhoi’r diwydiannau bysiau a choetsys mewn sefyllfa gadarnhaol ac yn cefnogi gweithredu polisïau sydd o blaid bysiau a choetsys, gan gynnwys ymateb i holl ymgynghoriadau a mentrau perthnasol Llywodraeth Cymru.
 • Byddwch yn datblygu consensws i ddod ag aelodau at ei gilydd o bob rhan o Gymru ac yn sicrhau bod pwyllgorau ffurfiol yn cael eu llywodraethu’n effeithiol ac yn dryloyw, gan roi cyfeiriad clir yn seiliedig ar flaenoriaethau aelodau. Mewn partneriaeth â’r Grŵp Gweithredol, byddwch yn sicrhau bod llais CPT Cymru a’i aelodau yn cael ei glywed o fewn CPT y Deyrnas Unedig a bod blaenoriaethau Cymru yn cael eu hyrwyddo.
 • Byddwch yn cefnogi aelodau trwy sicrhau bod canllawiau ar gael ar yr holl faterion gweithredol, a diweddariadau rheolaidd, yn ogystal ag ystod o gyfleoedd i rwydweithio a rhannu arfer gorau. Byddwch yn cadw cyfradd uchel o aelodau ac yn defnyddio eich llwyddiant gydag aelodau presennol i ddatblygu cynlluniau i ddenu aelodau newydd.
 • Byddwch yn adrodd ein stori trwy sefydlu a datblygu perthynas gref â rhanddeiliaid allweddol o fewn llywodraeth ganolog a lleol, y sector trafnidiaeth ehangach, gan gynnwys Comisiynydd Traffig Cymru a chyrff cynrychioliadol eraill ledled Cymru, ac yn defnyddio’r rhain i hyrwyddo eich amcanion. Chi fydd prif lefarydd CPT Cymru a, chan weithio gyda Phennaeth Cysylltiadau Allanol CPT y Deyrnas Unedig, byddwch yn datblygu perthynas gref â’r cyfryngau cenedlaethol, gan sicrhau llais cryf i CPT Cymru.

 

Yr Unigolyn

 

 • Byddwch wedi cael profiad diweddar a pherthnasol o weithio gydag uwch randdeiliaid gan gynnwys Gweinidogion, Aelodau’r Senedd ac arweinwyr awdurdodau lleol, a byddwch yn gyfarwydd ag ymdrin â materion polisi cyhoeddus, gan gynnwys sganio’r gorwel, drafftio darnau sy’n procio’r meddwl, erthyglau, adroddiadau a chyflwyniadau polisi.
 • Bydd gennych wybodaeth fanwl am y Senedd, y Llywodraeth a’r broses wleidyddol yng Nghymru. Mae gwybodaeth am y materion polisi cyhoeddus a rheoleiddiol sy’n effeithio ar drafnidiaeth teithwyr ffyrdd yng Nghymru yn ddymunol, ac mae gallu arddangosadwy i amgyffred y materion hynny’n gyflym yn hanfodol. Byddwch hefyd yn fedrus wrth gasglu gwybodaeth o amrywiaeth eang o ffynonellau i ddod i gasgliadau clir a chymhellol.
 • A chithau’n meddu ar sgiliau ysgrifenedig rhagorol, gyda sylw craff i fanylion, byddwch yn gyfathrebwr cryf sy’n gallu amlygu’r hyn sy’n bwysig a chynhyrchu allbynnau clir sy’n cael effaith. Byddwch yn brofiadol yn siarad yn gyhoeddus a gweithio gyda chyfryngau argraffedig, ar-lein a darlledu.

 • Byddwch yn uchel eich cymhelliant gyda sgiliau rhyngbersonol cryf, a byddwch yn gallu rheoli sawl blaenoriaeth yn llwyddiannus. Byddwch wedi derbyn addysg hyd at lefel gradd neu gyfwerth a byddwch yn siaradwr Cymraeg, yn ddelfrydol.

 

I gael trafodaeth anffurfiol a chopi o’r Brîff i Ymgeiswyr, cysylltwch ag info@goodsonthomas.com neu ffoniwch 02921 674 422.

 

I wneud cais, cyflwynwch eich CV a llythyr eglurhaol i https://www.goodsonthomas.com/vacancies/, gan roi 0263-GT-CPT yn y llinell bwnc.

Cydnabyddir pob cais.

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau:
12 ganol dydd, dydd Llun 9 Tachwedd 2020
Cyfweliad terfynol:                     
w/d 23 Tachwedd 2020

logo
Confederation of Passenger Transport (CPT) Wales / Cydffederasiwn Cludiant Teithwyr (CPT) Cymru
Director / Cyfarwyddwr
Contact
info@goodsonthomas.com
Deadline
09.11.20
Apply for position
Get in touch
Whether you are looking for support as a business, or would like to discuss your own career progression, please do contact us. We would love to hear from you.