Chair / Cadeirydd

Chair
Bwrdd Gland
ŵr Cymru
Pro-Bono

The Canal & River Trust is the national charity that cares for 2,000 miles of canals and river navigations, and towpaths, across England and Wales, together with the associated extensive heritage and environmental responsibilities

Bwrdd Glandŵr Cymru is the advisory body for the Canal & River Trust in Wales, where the Trust cares for the Monmouthshire & Brecon Canal, which lies partly within the Blaenavon World Heritage Site and is one of the most popular destinations in the Brecon Beacons National Park; the Llangollen Canal, wholly within the Pontcysyllte Aqueduct and Canal World Heritage Site and is also in the Dee Valley and Clwydian Range Area of Outstanding Natural Beauty; the Montgomery Canal, a Special Area of Conservation and the focus of a passionate volunteer restoration effort, as is the Swansea Canal where our work with the local Society accounts for a third of all our volunteering in Wales.

Our approach - embracing the natural, built, and social heritage of our canals so that they can help enhance personal, community and societal wellbeing, by delivering a range of environmental, cultural, social and economic outcomes, to ‘make life better by water’ for people both now and in the future -  works with the grain of Wales’ growing legislative framework, particularly the Well-being of Future Generations (Wales) Act.  We also contribute significantly to the Welsh visitor economy supporting a strong and accessible tourism offer.

Bwrdd Glandŵr Cymru, is seeking a new Chair to succeed current Chair Nigel Annett CBE.

The role is a voluntary, non-executive role and it will bring knowledge and experience that will help us better reach and serve the local communities we operate in. Successful applicants will have strong relationships with local politicians and council officials, business and community leaders and other significant stakeholders in the region. Our positioning as the charity for wellbeing and waterways will resonate powerfully with you, and your passion to help us achieve our ambitions in the years ahead through an impactful Bwrdd, will be strong.

As Chair, you will form and chair meetings of the Bwrdd, typically held 3-4 times per year at locations near to one of our canals, and will also be a member of the Trust’s national governing Council which meets biannually.

This is an exciting opportunity to act as an ambassador for the Trust and to make a difference in people’s lives by conserving heritage, caring for the environment, and improving wellbeing through greater use and appreciation of our waterways and towpaths. We are looking for candidates from diverse backgrounds with a genuine passion and enthusiasm for the waterways and a belief in the aims of the Trust.

The Trust is committed to communication in the Welsh language and a basic use of Welsh is desirable.

The position of Chair is for an initial term of three years.

Further information about The Canal and River Trust can be found at www.canalrivertrust.org.uk

Executive search agency Goodson Thomas are acting as search and recruitment advisors to the Canal & River Trust on this appointment. For an informal discussion and a copy of the Candidate Brief, please contact Siân Goodson at Goodson Thomas: 029 2167 4422.

To apply, email
applications@goodsonthomas.com noting GT_0190_BGC in the subject line, and attach a copy of your CV and cover letter.

We welcome applications through the medium of Welsh. All applications will be acknowledged.

Deadline for Applications:          12 noon, Monday 8th July 2019

Cadeirydd
Bwrdd Glandŵr Cymru
Pro bono

Glandŵr Cymru yw'r elusen genedlaethol sy'n gofalu am 2,000 milltir o gamlesi ac afonydd mordwyo, a llwybrau tynnu, ledled Cymru a Lloegr, ynghyd â'r cyfrifoldebau treftadaeth ac amgylcheddol helaeth cysylltiedig

Bwrdd Glandŵr Cymru yw'r corff sy'n cynghori Glandŵr Cymru, sy’n gofalu am Gamlas Mynwy ac Aberhonddu, y mae rhan ohoni yn Safle Treftadaeth y Byd Blaenafon ac yn un o gyrchfannau mwyaf poblogaidd Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog; Camlas Llangollen, sy’n gyfan gwbl o fewn Safle Treftadaeth y Byd Dyfrbont a Chamlas Pontcysyllte a hefyd yn rhan o Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol Dyffryn Dyfrdwy a Bryniau Clwyd; Camlas Maldwyn, Ardal Cadwraeth Arbennig a chanolbwynt ymdrech aruthrol gan wirfoddolwyr i’w hadfer, felly hefyd Camlas Abertawe lle mae ein gwaith gyda'r gymdeithas leol yn cyfrif am draean o'n holl waith gwirfoddoli yng Nghymru.

Gan gofleidio treftadaeth naturiol, adeiledig a chymdeithasol ein camlesi fel y gallant helpu i wella llesiant personol, cymunedol a chymdeithasol a sicrhau amrywiaeth o ganlyniadau amgylcheddol, diwylliannol, cymdeithasol ac economaidd, fel ei bod hi’n dda bod wrth y dŵr i bobl heddiw ac yfory, mae ein dull gweithredu yn cyd-fynd â’r fframwaith deddfwriaethol sy’n datblygu yng Nghymru, yn enwedig Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru).  Rydym yn cyfrannu'n sylweddol at economi ymwelwyr Cymru gan gefnogi cynnig twristiaeth gref a hygyrch hefyd.

Mae Bwrdd Glandŵr Cymru yn chwilio am Gadeirydd newydd i olynu Nigel Annett CBE, y Cadeirydd presennol.

Rôl anweithredol a gwirfoddol yw hon a bydd yn cyfrannu gwybodaeth a phrofiad a fydd yn ein helpu i gyrraedd a gwasanaethu'r cymunedau lleol rydym yn gweithredu ynddynt yn well. Bydd gan yr ymgeisydd llwyddiannus berthynas gref â gwleidyddion lleol a swyddogion cynghorau, arweinwyr busnesau a chymunedau a rhanddeiliaid pwysig eraill yng Nghymru. Bydd ein safle fel yr elusen ar gyfer llesiant a dyfrffyrdd yn taro tant gyda chi, a byddwch ar dân am ein helpu i gyflawni ein huchelgeisiau yn y blynyddoedd i ddod drwy Fwrdd effeithiol.

Fel Cadeirydd, byddwch yn ffurfio ac yn cadeirio cyfarfodydd y Bwrdd, sy’n cael eu cynnal 3-4 gwaith y flwyddyn gan amlaf mewn lleoliadau ger un o'n camlesi, a byddwch hefyd yn aelod o Gyngor llywodraethu cenedlaethol yr Ymddiriedolaeth sy'n cyfarfod ddwywaith y flwyddyn.

Dyma gyfle cyffrous i fod yn llysgennad i Glandŵr Cymru ac i wneud gwahaniaeth i fywydau pobl drwy warchod treftadaeth, gofalu am yr amgylchedd, a gwella llesiant drwy gynyddu defnydd a gwerthfawrogiad o'n dyfrffyrdd a'n llwybrau tynnu. Rydym yn chwilio am ymgeiswyr o gefndiroedd amrywiol gydag angerdd a brwdfrydedd gwirioneddol tuag at y dyfrffyrdd a chred yn nodau'r Ymddiriedolaeth.

Mae'r Ymddiriedolaeth wedi ymrwymo i gyfathrebu drwy gyfrwng y Gymraeg ac mae defnydd sylfaenol o'r Gymraeg yn ddymunol.

Mae swydd y Cadeirydd am gyfnod cychwynnol o dair blynedd.

Gellir cael rhagor o wybodaeth am Glandŵr Cymru yma www.canalrivertrust.org.uk

Mae'r asiantaeth chwilio swyddogion gweithredol Goodson Thomas yn gweithredu fel cynghorwyr chwilio a recriwtio Glandŵr Cymru ar y penodiad hwn. I gael trafodaeth anffurfiol a chopi o friff yr ymgeisydd, cysylltwch â Siân Goodson yn Goodson Thomas: 029 2167 4422.

I wneud cais, e-bostiwch applications@goodsonthomas.com gan nodi GT_0190_BGC yn y llinell pwnc, ac atodi copi o'ch CV a llythyr esboniadol.

Rydym yn croesawu ceisiadau drwy gyfrwng y Gymraeg. Bydd pob cais yn cael ei gydnabod.

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau:       dydd Llun 8 Gorffennaf 2019 am hanner dydd

logo
Bwrdd Glandwr Cymru
Chair / Cadeirydd
Contact
For an informal discussion and a copy of the candidate brief, please contact Siân Goodson or Sam Rees at Goodson Thomas on 029 2021 6744.
Deadline
08.07.19
Apply for position
Get in touch
Whether you are looking for support as a business, or would like to discuss your own career progression, please do contact us. We would love to hear from you.