Director Operations / Cyfarwyddwr Gweithrediadau

Passionate about the Arts in Wales? Then help us fulfil our Vision -“A creative Wales where Arts is central to the life and well-being of the nation”!

The Arts Council of Wales exists to support and develop the Arts in Wales. It does so for the benefit of people throughout Wales and to promote Welsh art internationally.  Established by Royal Charter, it is also a Welsh Government Sponsored Body, a National Lottery distributor and a registered Charity.

The Director Operations role represents an excellent opportunity for a talented Executive/Senior professional to assume a key leadership, working at the highest levels with one of Wales’ largest charitable organisations.

As a member of the Arts Council of Wales’ Senior Leadership Team, Council’s principal executive decision-making body, the Director Operations will play an important role in helping to ensure the effective management of the Arts Council’s grant‑giving, monitoring, business intelligence and research services.  An essential part of this is providing assurance that Council’s grant management services are being managed in an accountable and appropriate manner.

The Director Operations is expected to lead the delivery of a high quality internal and external business intelligence service, as well as ensuring that business transactions with the organisations and individuals that we fund are well‑managed. The Director provides strategic leadership on all matters relating to grants management and monitoring, including providing information that contributes to our statutory reporting. Working with Council and the Chief Executive, the Director Operations devises sustainable and viable grant funding strategies that enable Council to deliver its priorities.

The successful candidate will have substantial professional experience of operating at a senior management level in a similar role within a complex financial or grant‑giving environment. Experience of working in the public sector or in the arts would be an advantage but is not essential.

We work in both English and Welsh and fluency in Welsh (both written and spoken) is desirable but not essential for this post.

We offer a wide range of benefits including flexible working hours/pattern, generous holidays and a final salary pension.

For a comprehensive candidate pack which includes both a timetable and details of how to apply, please contact the Goodson Thomas team on info@goodsonthomas.com

£54,715 - £73,636 doe + excellent pension + flexible working

Closing date: 12:00 Midday 7 May 2020

Interview date: Week commencing 1 June 2020

Reference: 0241-GT-ACW

We operate an Equal Opportunities Recruitment Policy and welcome applications from all sections of the community in Welsh or English.

 

Angerddol ynghylch y Celfyddydau yng Nghymru? Yna helpwch ni i gyflawni ein Gweledigaeth - "Creu Cymru greadigol lle mae'r celfyddydau wrth galon bywyd a llesiant y genedl"!

Mae Cyngor Celfyddydau Cymru'n bodoli i gynorthwyo a datblygu'r Celfyddydau yng Nghymru. Mae'n gwneud hynny er budd pobl ar draws Cymru ac er mwyn hyrwyddo celfyddydau Cymreig yn rhyngwladol.  Sefydlwyd y Cyngor drwy Siarter Frenhinol, mae'n Gorff dan Nawdd Llywodraeth Cymru, yn ddosbarthwr arian y Loteri Genedlaethol ac yn Elusen gofrestredig.

Mae rôl y Cyfarwyddwr Gweithrediadau (Gwasanaethau Ariannu'r Celfyddydau) yn gyfle gwych i Weithredwr/Uwch Weithiwr dawnus gymryd rôl arwain, gan weithio ar y lefelau uchaf o fewn un o sefydliadau elusennol mwyaf Cymru.

Fel aelod o Dîm Arwain Uwch Cyngor Celfyddydau Cymru, sef prif gorff gweithredol y Cyngor ar gyfer gwneud penderfyniadau, bydd y Cyfarwyddwr Gweithrediadau (Gwasanaethau Ariannu'r Celfyddydau) yn chwarae rôl bwysig wrth helpu i sicrhau rheolaeth effeithiol dros wasanaethau dyfarnu grantiau, monitro, gwybodaeth busnes ac ymchwil Cyngor y Celfyddydau. Rhan annatod o’r gwaith yma fydd darparu sicrwydd bod materion rheoli grantiau'r Cyngor yn cael eu rheoli mewn ffordd sy’n atebol ac yn briodol.

Disgwylir i'r Cyfarwyddwr arwain y gwaith o ddarparu gwasanaeth gwybodaeth busnes mewnol ac allanol o safon uchel, yn ogystal â sicrhau bod trafodion busnes gyda'r sefydliadau a'r unigolion a ariannwn yn cael eu rheoli'n dda. Bydd y Cyfarwyddwr yn darparu arweinyddiaeth strategol ar bob mater sy'n ymwneud â rheoli a monitro grantiau, gan gynnwys darparu gwybodaeth sy'n cyfrannu at ein hadroddiadau statudol. Gan weithio gyda'r Cyngor a'r Prif Weithredwr, bydd y Cyfarwyddwr Gweithrediadau (Gwasanaethau Ariannu'r Celfyddydau) yn dylunio strategaethau cynaliadwy a hyfyw ar gyfer cyllid grant, sy'n galluogi'r Cyngor i gyflawni ei flaenoriaethau.

Bydd  gan yr ymgeisydd llwyddiannus brofiad proffesiynol sylweddol o weithredu ar lefel rheolwr uwch mewn rôl debyg mewn amgylchedd ariannol cymhleth neu ddyfarnu grantiau. Byddai profiad o weithio yn y sector cyhoeddus neu ym maes y celfyddydau’n fanteisiol, er nad yn hanfodol.

Rydyn ni'n gweithio trwy gyfrwng y Gymraeg a'r Saesneg, felly byddai rhuglder yn y Gymraeg (wrth ysgrifennu ac wrth siarad) yn ddymunol, er nad yw’n hanfodol ar gyfer y swydd yma.

Ymhlith y buddion a gynigir mae oriau/patrwm gwaith hyblyg, gwyliau hael a phensiwn cyflog terfynol.

Am becyn ymgeisydd cynhwysfawr sy’n cynnwys yr amserlen recriwtio a manylion sut i wneud cais, cysylltwch â thîm Goodson Thomas, ar info@goodsonthomas.com.

£54,715 - £73,636 yn dibynnu ar brofiad + pensiwn rhagorol + gweithio hyblyg

Dyddiad cau: 12:00 ganol dyd 7 Mai 2020

Dyddiad y cyfweliad: wythnos 1 Mehefin 2020

Reference: 0241-GT-ACW

Rydyn ni'n gweithredu Polisi Recriwtio Cyfle Cyfartal ac yn croesawu ceisiadau o bob rhan o'r gymuned yn Gymraeg neu Saesneg.

 

logo
Cardiff / Caerdydd
Director Operations / Cyfarwyddwr Gweithrediadau
Contact
For an informal discussion and a copy of the candidate brief, please contact the Goodson Thomas team on 029 2167 4422
Deadline
07.05.20
Apply for position
Get in touch
Whether you are looking for support as a business, or would like to discuss your own career progression, please do contact us. We would love to hear from you.