Amgueddfa Cymru - National Museum Wales

Head of HR
Amgueddfa Cymru – National Museum Wales
£50,741 - £60,687 p.a.
Cardiff

 

Wales’ much loved and award-winning organisation, Amgueddfa Cymru – National Museum Wales is seeking to appoint its next Head of HR as it continues on its exciting journey of change with agility and innovation at its heart.

 

A Welsh Government Sponsored Body which has 7 museums across Wales, Amgueddfa Cymru’s work is based on the principle that culture is a resource that is created by people and communities. Its collections and other resources come from the society of which it is a part and are continually renewed through its work with the public. It is accountable for its use of these resources to the nation it serves.

 

Cultural democracy underpins Amgueddfa Cymru. This was recognised nationally in 2019 when St Fagans National Museum of History was awarded the prestigious Art Fund Museum of the Year prize for demonstrating exceptional innovation, imagination and achievement, and was described as ‘a monument to modern museum democracy’. As Wales’s national museum, Amgueddfa Cymru is creating a national memory and record of the lived experiences of everyone in Wales, built upon a new model of community involvement and participation through the experiences it offers and the learning to which it contributes.

 

This is a significant and exciting opportunity for a dynamic, proactive and strategic HR professional with substantial IR and OD experience. A key appointment for Amgueddfa Cymru, you will play a central role as a member of the Museum Leadership Team (MLT) in contributing to developments across the wider organisation; providing trusted advice and guidance to the Senior Executive Team and Board of Trustees on complex people and organisation development issues whilst continuing to deliver a HR Service for its workforce.

 

The Role

 • Reporting to the Director of Finance and Corporate Resources and as Amgueddfa Cymru’s most senior HR professional, leading a Cardiff-based HR Team comprising HR Manager, 5 HR Officers and 2 HR Assistants, you will be responsible for shaping and delivering the HR service for c.600 staff across 8 sites.

 

 • You will support the continued development of Amgueddfa Cymru into an agile, innovative and high-performing organisation. You will lead the development and delivery of our HR, People Development and Equalities strategies to ensure that we have the right number of staff, with the right knowledge, skills and experience to deliver Amgueddfa Cymru’s Vision.

 

 • You will contribute to developments across Amgueddfa Cymru as an effective corporate team-player focused on the achievement of organisational goals and priorities; also building a network of peers externally to ensure Amgueddfa Cymru is able to benefit from the latest thinking in the field of HR and to build the organisation’s reputation as an exemplary employer and developer of people.

The Individual

 • You will be a Chartered Member or Fellow of the CIPD, qualified to CIPD Level 7 or with an equivalent professional management qualification with experience of having led HR teams and contributed to the development of strategy.

 

 • You will have proven experience of successfully leading organisational change programmes in a complex, multi-site, multi-disciplinary unionised environment and have extensive experience of employment law and HR best practice.

 

 • You will be an outstanding communicator with the ability to promote the purpose and strategy of Amgueddfa Cymru and be authentically passionate and excited about the history and heritage of Wales.

 

 • Ability to speak Welsh is advantageous but not essential.

 

For an informal discussion and to request a Candidate Brief with further information about Amgueddfa Cymru, the role and benefits package, please contact the Goodson Thomas team on 029 2167 4422. To apply, visit www.goodsonthomas.com/vacancies , noting 0243-GT-NMW in your application, and attach a copy of your CV and cover letter.

All applications will be acknowledged.

Deadline for applications:          Midday, 28 May 2020
Final interview:                                11 June 2020

  

 

Pennaeth Adnoddau Dynol
Amgueddfa Cymru – National Museum Wales
£50,741 - £60,687 y.f.
Caerdydd

 

Mae’r sefydliad gwobrwyog hwn y mae Cymru mor hoff ohono, Amgueddfa Cymru – National Museum Wales, am benodi ei Bennaeth Adnoddau Dynol nesaf wrth iddo barhau ar ei siwrnai newid gyffrous, gydag ystwythder ac arloesi wrth ei wraidd.

 

Ac yntau’n Gorff a Noddir gan Lywodraeth Cymru, gyda 7 o amgueddfeydd ledled Cymru, mae gwaith Amgueddfa Cymru wedi’i seilio ar yr egwyddor mai adnodd a grëir gan bobl a chymunedau yw diwylliant. Daw ei chasgliadau a'i hadnoddau eraill o’r gymdeithas y mae’n rhan ohoni, a chânt eu hadnewyddu’n barhaus drwy ei gwaith gyda’r cyhoedd. Mae’n atebol i’r genedl y mae’n ei gwasanaethu am ei defnydd o’r adnoddau hyn.

 

Mae democratiaeth ddiwylliannol yn sylfaen i Amgueddfa Cymru. Cydnabuwyd hyn yn genedlaethol yn 2019 pan ddyfarnwyd gwobr nodedig Amgueddfa’r Flwyddyn y Gronfa Gelf i Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru am ddangos arloesedd, dychymyg a chyflawniad eithriadol, ac fe’i disgrifiwyd fel ‘cofeb i ddemocratiaeth amgueddfa fodern’. Fel amgueddfa genedlaethol Cymru, mae Amgueddfa Cymru yn creu cof a chofnod cenedlaethol o brofiadau byw pawb yng Nghymru, wedi’i adeiladu ar fodel newydd o ymglymiad a chyfranogiad gan y gymuned drwy’r profiadau a gynigia, a’r dysgu y mae’n cyfrannu ato.

 

Mae hwn yn gyfle pwysig a chyffrous i weithiwr proffesiynol dynamig, rhagweithiol a strategol ym maes Adnoddau Dynol, sydd â phrofiad sylweddol o gysylltiadau diwydiannol a datblygu sefydliadol. Mae hwn yn benodiad allweddol i Amgueddfa Cymru, a byddwch yn chwarae rhan ganolog fel aelod o Dîm Arwain yr Amgueddfa wrth gyfrannu at ddatblygiadau ar draws y sefydliad ehangach; darparu cyngor ac arweiniad y gellir ymddiried ynddynt i’r Uwch Dîm Gweithredol a’r Bwrdd Ymddiriedolwyr ar faterion cymhleth yn ymwneud â datblygu pobl a’r sefydliad, gan barhau i ddarparu Gwasanaeth Adnoddau Dynol ar gyfer ei gweithlu.

 

Y Rôl

 • Gan adrodd i’r Cyfarwyddwr Cyllid ac Adnoddau Corfforaethol, ac fel gweithiwr proffesiynol adnoddau dynol lefel uchaf Amgueddfa Cymru, yn arwain Tîm Adnoddau Dynol yng Nghaerdydd sy’n cynnwys y Rheolwr Adnoddau Dynol, 5 o Swyddogion Adnoddau Dynol a 2 Gynorthwyydd Adnoddau Dynol, byddwch yn gyfrifol am lywio a chyflenwi’r gwasanaeth adnoddau dynol i ryw 600 o staff ar draws 8 safle.

 

 • Byddwch yn cefnogi datblygiad parhaus Amgueddfa Cymru i fod yn sefydliad ystwyth, arloesol sy’n perfformio’n dda. Byddwch yn arwain datblygu a chyflawni ein strategaethau Adnoddau Dynol, Datblygu Pobl a Chydraddoldeb er mwyn sicrhau bod gennym y nifer gywir o staff, sydd â’r wybodaeth, y sgiliau a’r profiad cywir i gyflawni Gweledigaeth Amgueddfa Cymru.

 

 • Byddwch yn cyfrannu at ddatblygiadau ar draws Amgueddfa Cymru fel chwaraewr tîm corfforaethol effeithiol sy’n canolbwyntio ar gyflawni nodau a blaenoriaethau sefydliadol; hefyd, adeiladu rhwydwaith o gymheiriaid yn allanol i sicrhau bod Amgueddfa Cymru yn gallu elwa o’r syniadau diweddaraf ym maes Adnoddau Dynol, ac adeiladu ar enw da’r sefydliad fel cyflogwr rhagorol a datblygwr pobl.

Yr Unigolyn

 • Byddwch yn Aelod Siartredig neu’n Gymrawd y Sefydliad Siartredig Personél a Datblygu (CIPD), ac yn meddu ar gymhwyster CIPD Lefel 7 neu gymhwyster rheoli proffesiynol cyfwerth gyda phrofiad o fod wedi arwain timau Adnoddau Dynol ac wedi cyfrannu at ddatblygu strategaeth.

 

 • Bydd gennych brawf o’ch profiad o arwain rhaglenni newid sefydliadol yn llwyddiannus mewn amgylchedd cymhleth, aml-safle, amlddisgyblaethol sy’n cydnabod undebau llafur, a bydd gennych brofiad helaeth o’r gyfraith cyflogaeth ac arfer gorau ym maes Adnoddau Dynol.

 

 • Byddwch yn gyfathrebwr rhagorol gyda’r gallu i hyrwyddo diben a strategaeth Amgueddfa Cymru, a byddwch yn teimlo gwir angerdd a chyffro ynglŷn â hanes a threftadaeth Cymru.

 

 • Mae’r gallu i siarad Cymraeg yn fanteisiol, ond nid yn hanfodol.

 

I gael trafodaeth anffurfiol ac i ofyn am Friff Ymgeisydd gyda rhagor o wybodaeth am Amgueddfa Cymru, y rôl a’r pecyn buddion, cysylltwch â thîm Goodson Thomas ar 029 2167 4422. I wneud cais, ewch i www.goodsonthomas.com/vacancies , gan nodi 0243-GT-NMW yn eich cais, ac atodwch gopi o’ch CV a llythyr eglurhaol.

Cydnabyddir pob cais.

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau:               Canol dydd, 28 Mai 2020
Cyfweliad terfynol:                                        11 Mehefin 2020

logo
Cardiff, Wales
Head of Human Resources
Contact
For an informal discussion and a copy of the candidate brief, please contact the Goodson Thomas team on 029 2167 4422
Deadline
28.05.20
Apply for position
Get in touch
Whether you are looking for support as a business, or would like to discuss your own career progression, please do contact us. We would love to hear from you.