Recruiting executive talent

Discover the range of senior and C-suite roles for which we are currently looking to place the best-suited talent. Due to the confidential nature of some of our assignments, we are unable to publically advertise all opportunities, but please do not hesitate to get in touch if you are looking for a senior position in the commercial, public or non-profit sectors.

Director of Corporate Resources / Cyfarwyddwr Adnoddau Corfforaethol

Director of Corporate Resources
Amgueddfa Cymru National Museum Wales
£65,653.28 - £76,986.69
Cardiff

 

Wales’ much loved and award-winning organisation, Amgueddfa Cymru – National Museum Wales is seeking to appoint a Director of Corporate Resources as it continues its exciting journey of transformational change.

 

A Welsh Government Sponsored Body which has 8 sites across Wales, Amgueddfa Cymru’s work is based on the principle that culture is created by people and communities. Its collections and other resources come from the society of which it is a part and are continually renewed through its work with the public. The Museum is accountable for its use of these resources to the nation it serves.

 

Cultural democracy underpins the work of Amgueddfa Cymru. This was recognised nationally in 2019 when St Fagans National Museum of History was awarded the prestigious Art Fund Museum of the Year prize for demonstrating exceptional innovation, imagination and achievement, and was described as ‘a monument to modern museum democracy’.

 

Amgueddfa Cymru’s Vision is ‘Inspiring People, Changing Lives’, and it is strongly committed to widening opportunities for everyone in Wales. As the home of Wales’s national collections, the Museum is creating a national memory and record of the lived experiences of everyone in Wales, built upon a new model of community involvement and participation through the services it offers and the learning and creativity that it inspires.

 

This is a significant and exciting opportunity for a Board-level, dynamic, strategic Finance or HR professional with substantial experience of delivering broad remits within a comparable complex organisation. A key appointment for Amgueddfa Cymru, you will play a central role as a member of the Senior Executive Team (SET) to help achieve a robust financial position, successfully deliver major projects and sector-leading people strategies.


Cyfarwyddwr Adnoddau Corfforaethol
Amgueddfa Cymru National Museum Wales
£65,653.28 - £76,986.69
Caerdydd

 

Mae sefydliad hoff ac arobryn Cymru, sef Amgueddfa Cymru – National Museum of Wales, yn dymuno penodi Cyfarwyddwr Adnoddau Corfforaethol wrth iddo barhau â’i daith gyffrous o newid trawsffurfiol.

Mae Amgueddfa Cymru yn Gorff a Noddir gan Lywodraeth Cymru sydd ag 8 safle ledled Cymru, ac mae ei gwaith wedi’i seilio ar yr egwyddor bod diwylliant yn cael ei greu gan bobl a chymunedau. Mae ei chasgliadau a’i hadnoddau eraill yn dod o’r gymdeithas y mae’n rhan ohoni ac yn cael eu hadnewyddu’n barhaus trwy ei gwaith gyda’r cyhoedd. Mae’r Amgueddfa’n atebol am ei defnydd o’r adnoddau hyn i’r genedl y mae’n ei gwasanaethu.

Mae democratiaeth ddiwylliannol wrth wraidd gwaith Amgueddfa Cymru. Cydnabuwyd hyn yn genedlaethol yn 2019 pan ddyfarnwyd gwobr fawreddog Amgueddfa’r Flwyddyn y Gronfa Gelf i Amgueddfa Werin Sain Ffagan am ddangos arloesedd, dychymyg a chyflawniad eithriadol, ac fe’i disgrifiwyd fel ‘esiampl o ddemocratiaeth amgueddfa fodern’.

 

Gweledigaeth Amgueddfa Cymru yw ‘Ysbrydoli Pobl, Newid Bywydau’, ac mae wedi ymrwymo’n gryf i ehangu cyfleoedd i bawb yng Nghymru. A hithau’n gartref i gasgliadau cenedlaethol Cymru, mae’r Amgueddfa’n creu cof a chofnod cenedlaethol o brofiadau bywyd pawb yng Nghymru, wedi’u hadeiladu ar fodel newydd o ymglymiad a chyfranogiad cymunedol trwy’r gwasanaethau y mae’n eu cynnig a’r dysgu a’r creadigrwydd y mae’n eu hysbrydoli.

Dyma gyfle arwyddocaol a chyffrous i weithiwr proffesiynol dynamig, strategol ar lefel Bwrdd ym maes Adnoddau Dynol neu Gyllid, sydd â chryn brofiad o gyflawni cylchoedd gorchwyl eang o fewn sefydliad cymhleth tebyg. Mae hwn yn benodiad allweddol i Amgueddfa Cymru, a byddwch yn chwarae rôl ganolog fel aelod o’r Uwch Dîm Gweithredol i helpu i gyflawni sefyllfa ariannol gadarn, a chyflenwi prosiectau mawr a strategaethau pobl sy’n arwain y sector yn llwyddiannus.

Finance Director

Finance Director
Cardiff Bus
Competitive Package

 

Cardiff City Transport Services Limited (Cardiff Bus) is a private company limited by shares and is wholly owned by Cardiff Council. Constituted as a municipal (Public Transport) company within the meaning of Section 72 of the Transport Act 1985, the main purpose of the Company is to carry out the business of a public transport company. Its turnover is £32 million, it has 700 employees and a fleet of 230 vehicles making c.22m passenger journeys per annum. Over the course of the next 5 years, the company is focusing on continually improving its financial standing, business processes, customer engagement, and the development of its workforce.

The Company is seeking to appoint an experienced strong, innovative and transformational finance leader to join its Senior Leadership Team as Finance Director.

Head of Health & Safety

Cardiff & Vale University Health Board
Head of Health and Safety
Woodland House, Cardiff
£53,168 - £62,001 pa

Cardiff and Vale University Health Board was established in October 2009 and is one of the largest NHS organisations in the UK. We have a responsibility for the promotion of health and well-being of around 475,000 people living in Cardiff and the Vale of Glamorgan, the provision of local primary care services, running of health centres, community health teams, hospitals – providing treatment and care when health and well-being isn’t the best it could be. We are increasingly focusing the planning and delivery of our care based on neighbourhoods and localities to help ensure people receive care as close to home as possible where it is safe and effective to do so. We also provide specialist services for people across South Wales and in some cases the whole of Wales.

The Health Board also serves a wider population of 2.5 million people across South and Mid Wales and manages a number of services of a regional and sub-regional nature namely cardiology, cardiac surgery, PICU, neurology, neurosurgery, medical genetics, bone marrow transplantation, renal transplant and toxicology.  On-site services include 24/7 PCI, stroke thrombolysis, ophthalmology, maxillo-facial, trauma, general medicine, general surgery, urology and paediatrics. 

Cardiff and Vale University Health Board’s hospital sites include: Barry Hospital, Cardiff Royal Infirmary, Children’s Hospital for Wales, University Hospital Llandough, Rookwood Hospital, St. David’s Hospital, University Dental Hospital, and University Hospital of Wales.

Director of Finance, Strategy and Corporate Services / Cyfarwyddwr Cyllid, Strategaeth a Gwasanaethau Corfforaethol

Director of Finance, Strategy and Corporate Services / Cyfarwyddwr Cyllid, Strategaeth a Gwasanaethau Corfforaethol
Social Care Wales / Gofal Cymdeithasol Cymru
Cardiff / Caerdydd

£75,734

Social Care Wales has a responsibility to protect, promote and maintain the safety and well-being of the public in Wales. An integral part of the Welsh public service and a sponsored body of Welsh Government with a budget of c.£20m and a workforce of 125, its approach is focused on good outcomes for people, and the social care and early years workforce. To achieve this, it focuses on 3 strategic aims: providing public assurance, developing the workforce, and leading and supporting improvement. It is seeking a Director of Finance, Strategy and Corporate Services to join its Executive Management Team and play a key strategic role in the planning and delivery of the organisation’s work during a crucial time of growth and development.

Mae gan Gofal Cymdeithasol Cymru gyfrifoldeb i ddiogelu, hyrwyddo a chynnal diogelwch a lles y cyhoedd yng Nghymru. Yn rhan annatod o wasanaeth cyhoeddus Cymru ac yn gorff a noddir gan Lywodraeth Cymru sydd â chyllideb o c. £ 20m a gweithlu o 125, mae ei dull gweithredu yn canolbwyntio ar ganlyniadau da i bobl, a gweithlu'r blynyddoedd cynnar a gofal cymdeithasol. Er mwyn cyflawni hyn, mae'n canolbwyntio ar 3 Nod strategol: rhoi sicrwydd i'r cyhoedd, datblygu'r gweithlu, ac arwain a chefnogi gwelliant. Mae'n chwilio am Gyfarwyddwr Cyllid, Strategaeth a Gwasanaethau Corfforaethol i ymuno â'i dîm rheoli gweithredol a chwarae rôl strategol allweddol wrth gynllunio a chyflawni gwaith y sefydliad yn ystod cyfnod hanfodol o dwf a datblygiad.

Get in touch
Whether you are looking for support as a business, or would like to discuss your own career progression, please do contact us. We would love to hear from you.