Recruiting executive talent

Discover the range of senior and C-suite roles for which we are currently looking to place the best-suited talent. Due to the confidential nature of some of our assignments, we are unable to publically advertise all opportunities, but please do not hesitate to get in touch if you are looking for a senior position in the commercial, public or non-profit sectors.

Head of People / Pennaeth Pobl

The Football Association of Wales (FAW)

The Football Association of Wales (FAW) is the governing body of football in Wales and is responsible for promoting and developing the game at all levels from grass roots through to the professional game, including the Welsh Premier League and all International Teams. The FAW is a Limited Company responsible for the development of football in Wales. The FAW established the FAW Trust, a charity with responsibility, under licence, to manage certain activities for the FAW. With over 100 full time staff and operating in over 50 countries, it has doubled group turnover in the past 5 years to £20m per annum.

 

The FAW is looking for a Head of People to assist the leadership team in delivering the vision and strategic objectives by effectively facilitating the recruitment and development of outstanding people and supporting the leadership team in the management of their teams’ individual and collective performance. This is a new role, crucial to the continued development of the FAW and ensuring that the organisation has the right structure and size as it continues its transformation.

 

The Head of People will be responsible for ensuring the FAW is fully compliant with all employment and other HR policies and procedures both up-to-date and available transparently online, and that effective and data compliant systems are in place and used to deliver a suite of reports for the Executive Leadership Team on people-related matters.

 

Cymdeithas Bêl-droed Cymru (CBDC)

Cymdeithas Bêl-droed Cymru (CBDC) yw’r corff sy’n llywodraethu pêl-droed yng Nghymru ac mae’n gyfrifol am hyrwyddo a datblygu’r gêm ar bob lefel, o lawr gwlad hyd at y gêm broffesiynol, gan gynnwys Uwch Gynghrair Cymru a phob Tîm Rhyngwladol. Mae CBDC yn Gwmni Cyfyngedig sy'n gyfrifol am ddatblygu pêl-droed yng Nghymru. Sefydlodd CBDC Ymddiriedolaeth CBDC, elusen sy’n gyfrifol, dan drwydded, am reoli gweithgareddau penodol ar ran CBDC. Gyda dros 100 o staff llawn amser, a gan weithredu mewn dros 50 o wledydd, mae wedi dyblu trosiant grŵp yn y 5 mlynedd diwethaf i £20 miliwn y flwyddyn.

 

Mae CBDC yn chwilio am Bennaeth Pobl i gynorthwyo’r Tîm Arwain i wireddu’r weledigaeth a’r amcanion strategol trwy hwyluso recriwtio a datblygu pobl ragorol yn effeithiol, a chefnogi'r tîm arwain i reoli perfformiad unigol a chyfunol. Mae hon yn rôl newydd, sy'n hanfodol i ddatblygiad parhaus CBDC ac i sicrhau bod gan y sefydliad y strwythur a'r maint cywir wrth iddo barhau i drawsnewid.

 

Bydd y Pennaeth Pobl yn gyfrifol am sicrhau bod CBDC yn cydymffurfio'n llawn â'r holl bolisïau a gweithdrefnau cyflogaeth ac Adnoddau Dynol (AD) eraill, a’u bod oll yn gyfredol ac ar gael yn dryloyw ar-lein. Bydd hefyd yn gyfrifol am sicrhau bod systemau effeithiol sy'n cydymffurfio o ran data ar waith, ac yn cael eu defnyddio i ddarparu cyfres o adroddiadau ar gyfer y Tîm Arwain Gweithredol ar faterion yn ymwneud â phobl.

See More
Director / Cyfarwyddwr

Confederation of Passenger Transport (CPT) Wales

The Confederation of Passenger Transport UK (CPT UK) is the voice of the bus and coach industry, representing members ranging from the largest multinational transport operators to the smallest family businesses. CPT members provide over 90% of UK bus services and the majority of UK coach services. CPT uses its voice and its strong relationships with decision-makers across the UK to improve the operating environment for members and to promote the benefits of bus and coach travel.

 

In a bid to further strengthen its work and impact in Wales, it is seeking to appoint a new Director for Wales. You will be the voice of the the bus and coach industries in Wales, working closely with the Executive Group, wider membership and with colleagues from CPT across the UK to develop and advocate pro-bus and pro-coach policies to decision-makers and opinion-formers, and support members in interpreting and applying rules and regulations. Your work will be tailored to the legislative and commercial context of Wales while closely aligned to the broader UK-wide context.

 

Cydffederasiwn Cludiant Teithwyr (CPT) Cymru

Cydffederasiwn Cludiant Teithwyr y Deyrnas Unedig (CPT y Deyrnas Unedig) yw llais y diwydiant bysiau a choetsys, gan gynrychioli aelodau sy’n amrywio o’r gweithredwyr trafnidiaeth rhyngwladol mwyaf i’r busnesau teulu lleiaf. Mae aelodau CPT yn darparu dros 90% o’r gwasanaethau bysiau a mwyafrif y gwasanaethau coetsys yn y Deyrnas Unedig. Mae CPT yn defnyddio ei lais a’i berthynas gref â’r rhai sy’n gwneud penderfyniadau ledled y Deyrnas Unedig i wella’r amgylchedd gweithredu ar gyfer aelodau a hyrwyddo buddion teithio ar fysiau a choetsys.

 

Mewn ymgais i gryfhau ei waith a’i effaith ymhellach yng Nghymru, mae’n dymuno penodi Cyfarwyddwr newydd ar gyfer Cymru. Chi fydd llais y diwydiannau bysiau a choetsys yng Nghymru, gan weithio’n agos gyda’r Grŵp Gweithredol, yr aelodaeth ehangach a chydweithwyr o CPT ledled y Deyrnas Unedig i ddatblygu a hyrwyddo polisïau sydd o blaid bysiau a choetsys i benderfynwyr a ffurfwyr barn, a chynorthwyo aelodau i ddehongli a chymhwyso rheolau a rheoliadau. Bydd eich gwaith wedi’i deilwra i gyd-destun deddfwriaethol a masnachol Cymru, gan gyd-fynd yn agos â chyd-destun ehangach y Deyrnas Unedig.

 

 

See More
Head of Health & Safety

Cardiff & Vale University Health Board

Cardiff and Vale University Health Board was established in October 2009 and is one of the largest NHS organisations in the UK.  We have a responsibility for the promotion of health and well-being of around 475,000 people living in Cardiff and the Vale of Glamorgan, the provision of local primary care services, running of health centres, community health teams, hospitals – providing treatment and care when health and well-being isn’t the best it could be.

 

We are looking to recruit an experienced Health and Safety leader who can establish guidelines with a strong sense of responsibility and resilience; can develop, communicate and execute plans, anticipate potential risk and develop new ways of achieving the same outcomes putting rules and regulations aside using your level of competence and knowledge.

 

As Head of Health and Safety at Cardiff and Vale UHB you will lead on all Health and Safety Management strategies for the Health Board. Providing assurance to the Health Board regarding compliance with its Health and Safety statutory duties. You will have extensive experience of working in the field of health, safety and risk management whilst also being able to demonstrate excellent people management skills, experience of managing a team is essential.

 

 

 

 

 

See More
Senior HR Business Partner - Organisational Design

WJEC / CBAC

 

WJEC is a leading, high performing and hugely respected awarding organisation that provides internationally recognised GCSEs, AS, A level and vocational qualifications to schools and colleges in the UK. It employs c.400 employees with a turnover of c.£48m. Currently embarked upon an exciting journey of transformation, it is seeking a strong and experienced Senior HRBP - OD to support the Head of HR and colleagues in developing WJEC into an agile, innovative and high-performing body.

 

Mae CBAC yn un o'r prif sefydliadau dyfarnu, sy'n hynod uchel ei gyflawniad a'i barch. Cynigir cymwysterau TGAU, UG, Safon Uwch a galwedigaethol a gydnabyddir yn rhyngwladol ganddo i ysgolion a cholegau yn y DU. Cyflogir tua 400 o bobl ganddo ac mae ei drosiant tua £48m. Gan ei fod newydd gychwyn ar gyfnod cyffrous o drawsffurfio, hoffai benodi Uwch Bartner Busnes AD - DC cryf a phrofiadol i gefnogi'r Pennaeth AD a chydweithwyr i ddatblygu CBAC yn gorff hyblyg, arloesol ac uchel ei berfformiad.

See More
Get in touch
Whether you are looking for support as a business, or would like to discuss your own career progression, please do contact us. We would love to hear from you.