Chief Executive Officer / Prif Swyddog Gweithredol

Sport Wales / Chwaraeon Cymru

Cardiff / Caerdydd

£107,732 (Grade 14)


Executive
0408-GT-SW

Sport Wales is looking for a new Chief Executive Officer.

Sport Wales is the national organisation responsible for developing and promoting sport and physical activity in Wales. Sport Wales is the main adviser to Welsh Government on sport and supports the delivery of its strategic priorities through the Vision for Sport in Wales and the Sport Wales Strategy. We want to unleash the benefits of sport for everyone.

Responsible to the Chair of the Sport Wales Board, Baroness Tanni Grey-Thompson, the Chief Executive will exert significant influence on Welsh Sport at all levels. Sport Wales' aim is to foster the talents of both performance and community sport within Wales for the national benefit and as such this position will come with a high degree of influence.

The Chief Executive will provide vision, direction and inspiration to Sport Wales and will nurture its ongoing development and success. There are four main elements to the role: strategy and leadership, governance and accountability, working in partnership, and ambassador for sport.

For an informal discussion and a copy of the Candidate Pack, please contact the Goodson Thomas team on 029 2167 4422 or info@goodsonthomas.com

To apply please submit your CV and Covering letter via the 'Apply now' button below

Closing date: 12pm, 13th February 2023
Interview date: Week Commencing 28th February 2023

All applications will be acknowledged.Prif Swyddog Gweithredol

Chwaraeon Cymru

£107,732 (Gradd 14)
Caerdydd

Mae Chwaraeon Cymru yn chwilio am Brif Swyddog Gweithredol Newydd.

Mae Chwaraeon Cymru yn sefydliad cenedlaethol sy'n gyfrifol am ddatblygu a hyrwyddo chwaraeon a gweithgarwch corfforol yng Nghymru. Chwaraeon Cymru yw prif gynghorydd Llywodraeth Cymru ar chwaraeon ac mae'n cefnogi'r gwaith o gyflawni ei flaenoriaethau strategol trwy Gweledigaeth ar gyfer Chwaraeon yng Nghymru a Strategaeth Chwaraeon Cymru. Rydyn ni eisiau rhyddhau manteision chwaraeon i bawb.

Bydd y perthnasoedd hyn gyda phrif bartneriaid a chyllidwyr Chwaraeon Cymru. Mae'r rhain yn cynnwys yn bennaf Llywodraeth Cymru, y Loteri Genedlaethol, gwleidyddion, awdurdodau lleol, y GIG yng Nghymru, cyrff a sefydliadau chwaraeon Cymreig a Chenedlaethol o fewn y sector preifat a thrydydd sector.

Bydd y Prif Weithredwr yn darparu gweledigaeth, cyfeiriad ac ysbrydoliaeth i Chwaraeon Cymru a bydd yn meithrin ei ddatblygiad a'i lwyddiant parhaus. Mae pedair prif elfen i'r rôl: strategaeth ac arweinyddiaeth, llywodraethu ac atebolrwydd, gweithio mewn partneriaeth, a llysgennad chwaraeon.


I drafod yn anffurfiol ac i gael copi o friff yr ymgeisydd, cysylltwch â thîm Goodson Thomas ar 029 2167 4422.

I wneud cais, cyflwynwch eich CV a'ch llythyr eglurhaol trwy'r botwm 'Gwneud Cais nawr' isod

Dyddiad cau: 12yp 13eg Chwefror, 2023
Dyddiad y cyfweliad: Wythnos yn dechrau 28ain Chwefror, 2023

Cydnabyddir pob cais.


Back to List Apply now