Finance Director

The Wallich

Cardiff

£60,191


Executive
0402-GT-TW

Established in 1978, The Wallich are aiming to create a Wales where people stand together to provide hope, support and solutions to end homelessness. They do this by operating under three core objectives: getting people off the streets; keeping people off the streets; and creating opportunities for people. These are implemented by the following:

Getting people off the streets

The Wallich's Rough Sleepers Intervention Teams continue to help the most vulnerable and chaotic homeless people on the streets by providing outreach in the form of hot food, advice, referrals and pathways out of homelessness.

Keeping people off the streets

Their accommodation and support consist of residential projects in which they temporarily support people in accommodation that they also manage. These include direct access hostels, emergency night shelters, and accommodation for people with specific issues such as substance misuse or mental health issues.

Creating opportunities for people

Their learning and employment projects are a range of services to encourage the people they support to use their current skills or gain new ones to get back into volunteering, education or employment. They provide training courses, volunteering opportunities and practical workshops to support people to become work ready.


The Role

 • Reporting to The Wallich's Chief Executive Officer, Lindsay Cordery-Bruce, the Finance Director will be responsible for all aspects of the organisation's finances, for ensuring that all income and expenditure are managed and monitored systematically, prudently, legally and with probity.
 • The postholder will be responsible for leading the switch from Financial Management to Financial Leadership at The Wallich.The Individual

 • You will be a high calibre, insightful and motivated individual with a demonstrable track record in overseeing the financial operations of organisations.
 • You will have proven experience of managing financial requirements, ideally within a charity setting.
 • You will be an outstanding communicator, with the ability to promote The Wallich's values across the organisation and any aspects of finance.
 • You will be degree educated and a qualified accountant (or working towards).
 • A Welsh speaker is desirable for the role.

For an informal discussion and a copy of the Candidate Pack, please contact the Goodson Thomas team on 029 2167 4422 or info@goodsonthomas.com

To apply please submit your CV and Covering letter via the 'Apply now' button below

Closing date: Friday 18th November 2022
Interview date: TBC

All applications will be acknowledged.

Cyfarwyddwr Cyllid

The Wallich

£60,191
Caerdydd

Wedi'i sefydlu ym 1978, mae The Wallich yn ymdrechu i greu Cymru lle mae pobl yn sefyll ysgwydd yn ysgwydd i ddarparu gobaith, cefnogaeth a datrysiadau er mwyn rhoi diwedd ar ddigartrefedd. Gwnânt hyn drwy weithredu ar sail y tri amcan craidd hyn: tynnu pobl oddi ar y strydoedd; cadw pobl oddi ar y strydoedd; a chreu cyfleoedd i bobl. Caiff y rhain eu gweithredu gan y canlynol:

Tynnu pobl oddi ar y strydoedd

Mae Timau Ymyrraeth Cysgu ar y Stryd The Wallich yn parhau i helpu'r bobl ddigartref mwyaf bregus ac sydd â'r bywydau mwyaf anhrefnus ar y strydoedd drwy ddarparu allgymorth ar ffurf bwyd poeth, cyngor, atgyfeiriadau a llwybrau o ddigartrefedd.

Cadw pobl oddi ar y strydoedd

Mae eu llety a'u cefnogaeth yn cynnwys prosiectau preswyl lle maent yn rhoi cefnogaeth dros dro i bobl mewn llety sydd hefyd dan eu rheolaeth. Mae'r rhain yn cynnwys hostelau â mynediad uniongyrchol, llochesi nos brys, a llety i bobl sydd â phroblemau penodol, megis cam-drin sylweddau neu broblemau iechyd meddwl.

Creu cyfleoedd i bobl

Mae eu prosiectau dysgu a chyflogaeth yn cynnig amrywiaeth o wasanaethau i annog y bobl maen nhw'n eu cefnogi i ddefnyddio eu sgiliau cyfredol neu ennill rhai newydd i ail-afael yng ngwaith gwirfoddol, addysg neu gyflogaeth. Maen nhw'n cynnig cyrsiau hyfforddiant, cyfleoedd gwirfoddoli a gweithdai ymarferol i gefnogi pobl i baratoi ar gyfer gwaith.


Y Rôl

 • Yn atebol i Brif Swyddog Gweithredol The Wallich, Lindsay Cordery-Bruce, bydd y Cyfarwyddwr Cyllid yn gyfrifol am bob agwedd ar agweddau ariannol y sefydliad, am sicrhau bod pob incwm a gwariant yn cael ei reoli a'i fonitro'n systematig, yn ddarbodus, yn gyfreithiol ac yn gywir.
 • Bydd deiliad y swydd yn gyfrifol am arwain y trosglwyddiad o Reolaeth Ariannol i Arweinyddiaeth Ariannol yn The Wallich.Yr Unigolyn

 • Byddwch yn unigolyn hynod fedrus, gwybodus ac yn llawn cymhelliant, gyda chefndir amlwg mewn goruchwylio gweithrediadau ariannol sefydliadau.
 • Bydd gennych brofiad o reoli gofynion ariannol, yn ddelfrydol mewn elusen.
 • Byddwch yn gallu cyfathrebu'n rhagorol, gyda'r gallu i hyrwyddo gwerthoedd The Wallich ar draws y sefydliad ac unrhyw agwedd ar gyllid.
 • Byddwch yn meddu ar radd ac yn gyfrifydd cymwys (neu'n gweithio tuag at gymhwyso).
 • Mae'r gallu i siarad Cymraeg yn ddymunol ar gyfer y swydd hon.

Am sgwrs anffurfiol a chopi o'r Pecyn Ymgeisydd, cysylltwch â thîm Goodson Thomas ar 029 2167 4422 neu info@goodsonthomas.com

I wneud cais, cyflwynwch eich CV a llythyr eglurhaol drwy'r botwm 'Gwneud Cais Nawr' isod

Dyddiad cau: Dydd Gwener 18 Tachwedd 2022
Dyddiad cyfweld: I'w gadarnhau

Bydd yr holl geisiadau'n cael eu cydnabod.


Back to List Apply now