Chief Executive / Prif Weithredwr

mirus Wales / mirus Cymru

Cardiff / Caerdydd

c. £100,000 per annum


Executive
0400-GT-MW

mirus is a not-for-profit organisation which works in partnership with families and other professionals to deliver high quality support services that empower people, enabling them to learn new skills and achieve the things that are important to them.

mirus is best described as a family and the Board is looking for a passionate and instinctive leader who will create a sense of self-belief and confidence to retain and inspire a strong workforce.

The Chief Executive of mirus will be responsible for leading the organisation to achieve its vision and purpose, enabling people to live a happy and fulfilled life.

Working with the Chair, Board of Trustees and Leadership Team they will set the strategic direction of the organisation and ensure its sustainability.

Acting as the lead ambassador for mirus, the Chief Executive will promote the charity's values in all aspects of its work and ensure it continues to be creative and person-centred in everything it does.

For an informal discussion and a copy of the Candidate Pack, please contact the Goodson Thomas team on 029 2167 4422 or info@goodsonthomas.com

To apply please submit your CV and Covering letter via the 'Apply now' button below

Closing date: 12pm, 28 November 2022
Interview date: 12 & 13 December 2022

All applications will be acknowledged.

Prif Weithredwr

mirus Cymru


Sefydliad dielw yw mirus sy'n gweithio mewn partneriaeth â theuluoedd a gweithwyr proffesiynol eraill i ddarparu gwasanaethau cymorth o ansawdd uchel sy'n grymuso pobl, gan eu galluogi i ddysgu sgiliau newydd a chyflawni'r pethau sy'n bwysig iddynt.

Disgrifir mirus orau fel teulu ac mae'r Bwrdd yn chwilio am arweinydd angerddol a greddfol a fydd yn creu ymdeimlad o hunangred a hyder i gadw ac ysbrydoli gweithlu cryf.

Bydd Prif Weithredwr mirus yn gyfrifol am arwain y sefydliad i gyflawni ei weledigaeth a'i ddiben, gan alluogi pobl i fyw bywyd hapus a chyflawn.

Gan weithio gyda'r Cadeirydd, Bwrdd yr Ymddiriedolwyr a'r Tîm Arwain byddant yn gosod cyfeiriad strategol y sefydliad ac yn sicrhau ei gynaliadwyedd.

Gan weithredu fel y prif lysgennad ar gyfer mirus, bydd y Prif Weithredwr yn hyrwyddo gwerthoedd yr elusen ym mhob agwedd o'i gwaith ac yn sicrhau ei bod yn parhau i fod yn sefydliad creadigol sy'n canolbwyntio ar unigolion ym mhopeth a wna.

I drafod yn anffurfiol ac i gael copi o friff yr ymgeisydd, cysylltwch â thîm Goodson Thomas ar 029 2167 4422.

I wneud cais, cyflwynwch eich CV a'ch llythyr eglurhaol trwy'r botwm 'Gwneud Cais nawr' isod

Dyddiad cau: 12pm, 28 Tachwedd 2022
Dyddiad y cyfweliad: 12 & 13 Rhagfyr 2022

Cydnabyddir pob cais.


Back to List Apply now