English / Cymraeg

Assistant Director: Research, Standards & Business Intelligence

WJEC CBAC

Hybrid working, Cardiff and home

£71,676-£75,384


Executive
0398-GT-WJEC

With over 70 years' experience in delivering qualifications, WJEC is the largest provider of general and vocational qualifications in Wales and a leading provider in England and Northern Ireland.

The Assistant Director will lead the Standards, Research and Business Intelligence Team on all matters relating to awarding processes, technical work relating to standards, reporting of data and statistics to regulators in line with their requirements, and research and business intelligence.

  • To lead on designing WJEC's approach to setting and maintaining standards across our qualifications, working with regulators, other awarding bodies and WJEC staff;
  • To be accountable for the design and implementation of a programme of research and statistical activity which supports qualification development, assessment design and delivery, awarding and standards;
  • Provide the strategic lead, capacity and capability that will ensure the effective use of business and management information across the organisation.

For an informal discussion and a copy of the Candidate Pack, please contact the Goodson Thomas team on 029 2167 4422 or info@goodsonthomas.com

To apply please submit your CV and Covering letter via the 'Apply now' button below

Closing date: 12pm, 11th October 2022
Interview date: 7th-8th November

All applications will be acknowledged.


Cyfarwyddwr Cynorthwyol: Ymchwil, Safonau a Deallusrwydd Busnes

WJEC CBAC

£71,676 - £75,384
Gweithio hybrid yng Nghaerdydd, yn swyddfeydd WJEC CBAC a gartref


Gyda phrofiad o dros 70 mlynedd o ddarparu cymwysterau, CBAC yw'r prif ddarparwr cymwysterau cyffredinol a galwedigaethol yng Nghymru ac un o brif ddarparwyr Lloegr a Gogledd Iwerddon.

Rhoi arweiniad strategol i'r Tîm Safonau, Ymchwil a Deallusrwydd Busnes ar draws pob mater sy'n ymwneud â phrosesau dyfarnu, gwaith technegol sy'n ymwneud â safonau, adrodd am ddata ac ystadegau i'r rheoleiddwyr yn unol â'u gofynion, a materion ymchwil a deallusrwydd busnes.

  • Arwain wrth ddylunio dull CBAC o osod a chynnal safonau ar draws ein cymwysterau, gweithio gyda rheoleiddwyr, cyrff dyfarnu eraill a staff CBAC;
  • Atebolrwydd dros gynllunio rhaglen o weithgareddau ymchwil ac ystadegol sy'n cefnogi datblygiad cymwysterau, cynllunio a chyflwyno asesiadau, dyfarnu a safonau, a'i rhoi ar waith;
  • Capasiti a'r gallu strategol a fydd yn sicrhau bod gwybodaeth fusnes a rheoli yn cael ei defnyddio'n effeithiol ar draws y corff.

I drafod yn anffurfiol ac i gael copi o friff yr ymgeisydd, cysylltwch â thîm Goodson Thomas ar 029 2167 4422 neu info@goodsonthomas.com.

I wneud cais, cyflwynwch eich CV a'ch llythyr eglurhaol trwy'r botwm 'Gwneud Cais nawr' isod

Dyddiad cau: 12pm, 11 Hydref 2022
Dyddiad y cyfweliad: 7-8 Tachwedd 2022

Cydnabyddir pob cais.


Back to List Apply now