Assistant Director of Qualifications Development

WJEC CBAC

Hybrid (Cardiff / Remote)

£71,676-£75,383


Executive
0389-GT-WJEC

Assistant Director of Qualifications Development

WJEC CBAC


Salary: £71,676-£75,383

Location: Hybrid working at Cardiff WJEC CBAC offices and home

As one of the leading awarding organisations in the UK, WJEC CBAC delivers high quality, innovative qualifications to their customers and learners. They support education communities by providing trusted qualifications to customers and learners, and through specialist support, allow learners the opportunity to reach their full potential.

WJEC CBAC is looking for a new Assistant Director of Qualifications Development to strategically lead the Qualifications Support and Development team, and to take the strategic lead in the entire end-to-end process in the development of WJEC's qualifications in England, Wales and Northern Ireland.

As Assistant Director of Qualifications Development, you will:

  • Take the strategic lead in the entire end-to-end process in the development of WJEC's qualifications in England, Wales and Northern Ireland, with a specific focus on general qualifications
  • Provide strategic advice to the Director of Qualifications and Assessment and to the wider organisation on all matters relating to qualifications, with a specific focus on general qualifications, in the context of evolving government policies in Wales, England and Northern Ireland.
  • Provide thought leadership and direction on the future landscape of education and qualifications, in order to innovate, transform and develop the organisation to meet future customer needs and Further and Higher Education expectations.

For an informal discussion and a copy of the Candidate Pack, please contact the Goodson Thomas team on 029 2167 4422 or info@goodsonthomas.com

To apply please submit your CV and Covering letter via the 'Apply now' button below

Closing date: 12 noon, Monday 15th August 2022
Goodson Thomas Interview: W/C 22nd August 2022
Interview date: W/C 19th September 2022

All applications will be acknowledged.

Cyfarwyddwr Cynorthwyol Datblygu Cymwysterau

WJEC CBAC


Cyflog: £71,676-£75,383

Lleoliad: Gweithio hybrid yn swyddfeydd WJEC CBAC yng Nghaerdydd a gartref

Fel un o brif gyrff dyfarnu'r DU, mae CBAC yn datblygu ac yn darparu cymwysterau arloesol, o safon, i ysgolion a cholegau ledled y DU. Byddwn ni hefyd yn cefnogi ein cymunedau addysg drwy gynnig amrywiaeth eang o gefnogaeth arbenigol, fel y gall ein dysgwyr gael y cyfle i gyrraedd eu potensial yn llawn.

Mae WJEC CBAC yn chwilio am Gyfarwyddwr Cynorthwyol Datblygu Cymwysterau newydd i arwain y tîm Cefnogi a Datblygu Cymwysterau yn strategol, a hefyd i fod yn arweinydd strategol ar y broses o ddatblygu cymwysterau CBAC yng Nghymru, Lloegr a Gogledd Iwerddon o'r dechrau i'r diwedd.

Fel Cyfarwyddwr Cynorthwyol Datblygu Cymwysterau, eich rôl chi fyddai:

  • Bod yn arweinydd strategol ar gyfer y broses o ddatblygu cymwysterau yng Nghymru, Lloegr a Gogledd Iwerddon o'r dechrau i'r diwedd. Canolbwyntio'n benodol ar gymwysterau cyffredinol
  • Cynnig cyngor strategol i'r Cyfarwyddwr Cymwysterau ac Asesu a'r corff yn ehangach ynghylch yr holl faterion yn ymwneud â chymwysterau, gan ganolbwyntio'n benodol ar gymwysterau cyffredinol, yng nghyd-destun y datblygiad ym mholisïau llywodraeth yng Nghymru, Lloegr a Gogledd Iwerddon.
  • Arwain agweddau a rhoi cyfeiriad i'r ffordd y bydd addysg a chymwysterau'n edrych yn y dyfodol. Defnyddio hynny i arloesi, trawsnewid a datblygu'r corff i fodloni anghenion cwsmeriaid y dyfodol a disgwyliadau Addysg Bellach ac Addysg Uwch.

I drafod yn anffurfiol ac i gael copi o Becyn yr Ymgeisydd, cysylltwch â thîm Goodson Thomas ar 029 2167 4422 neu info@goodsonthomas.com

I wneud cais, cyflwynwch eich CV a'ch llythyr eglurhaol trwy'r botwm 'Gwneud Cais nawr' isod

* Dyddiad cau: Canol dydd, dydd Llyn, 15fed Awst 2022
* Dyddiad cyfweliad Goodson Thomas: w/d 22ain Awst 2022
* Dyddiad y cyfweliad: w/d 19fed Medi 2022

Cydnabyddir pob cais.


Back to List Apply now