Director of Qualifications & Assessment

WJEC CBAC

Hybrid (Cardiff / Remote)

c. £100,000


Executive
0370-GT-WJEC

Director of Qualifications & Assessment

WJEC CBAC

Salary: c. £100,000 per annum
Location: Hybrid working at Cardiff WJEC CBAC offices and home


As one of the leading awarding organisations in the UK, WJEC CBAC delivers high quality, innovative qualifications to our customers and learners. We support our education communities by providing trusted qualifications to our customers and learners, and through specialist support, we allow our learners the opportunity to reach their full potential.

As Director of Qualifications and Assessment, you will be:

  • Leading a Directorate of 240 staff, overseeing qualification design, assessment development and the delivery of each examination series for both general and vocational qualifications across Wales, England and Northern Ireland.
  • As Responsible Officer to our Qualifications Regulators, you will lead on policy development and compliance.
  • A member of our Executive Leadership Team, working collaboratively across our digital, finance, people and commercial agendas, and bringing thought leadership in education, qualifications and assessment to innovate, transform and develop our offering.

For an informal discussion and a copy of the Candidate Pack, please contact the Goodson Thomas team on 029 2167 4422 or info@goodsonthomas.com

To apply please submit your CV and Covering letter via the 'Apply now' button below

Closing date: 12 noon, Friday 24 June 2022
Goodson Thomas Interview: W/C 4 July 2022
Interview date: 11th / 12th August 2022

All applications will be acknowledged.

Cyfarwyddwr Cymwysterau ac Asesu

WJEC CBAC

Cyflog: tua £100,000 y flwyddyn
Lleoliad: Gweithio hybrid yn swyddfeydd WJEC CBAC yng Nghaerdydd a gartref


Fel un o brif gyrff dyfarnu'r DU, mae'r cymwysterau sydd ar gael gan WJEC CBAC i'n cwsmeriaid a'n dysgwyr yn rhai arloesol, o safon. Cefnogwn ein cymunedau addysg drwy gynnig cymwysterau dibynadwy i'n cwsmeriaid a'n dysgwyr. Mae'r gefnogaeth arbenigol sydd ar gael gennym hefyd yn rhoi'r cyfle i'n dysgwyr i gyrraedd eu potensial yn llawn.

Fel Cyfarwyddwr Cymwysterau ac Asesu, eich rôl chi fyddai:

  • Arwain Cyfarwyddiaeth o 240 o staff, goruchwylio'r gwaith o ddylunio cymwysterau, datblygu asesiadau a darparu pob cyfres arholiadau mewn perthynas â chymwysterau cyffredinol a galwedigaethol ar draws Cymru, Lloegr a Gogledd Iwerddon.
  • Fel Swyddog Cyfrifol i'n Rheoleiddwyr Cymwysterau, arwain ar ddatblygiad polisi a chydymffurfiaeth.
  • Bod yn aelod o'n Tîm Arwain Gweithredol, a chydweithio ar draws yr agendâu digidol, cyllid, pobl a masnachol sydd gennym fel corff. Byddwch chi'n arwain agweddau ar y maes addysg, cymwysterau ac asesu er mwyn arloesi, trawsffurfio a datblygu'r hyn sydd gennym i'w gynnig.


I drafod yn anffurfiol ac i gael copi o Becyn yr Ymgeisydd, cysylltwch â thîm Goodson Thomas ar 029 2167 4422 neu info@goodsonthomas.com

I wneud cais, cyflwynwch eich CV a'ch llythyr eglurhaol trwy'r botwm 'Gwneud Cais nawr' isod

Dyddiad cau: Hanner dydd, dydd Gwener 24 Mehefin 2022
Dyddiad cyfweliad Goodson Thomas: Wythnos yn cychwyn 4 Gorffennaf 2022
Dyddiad y cyfweliad: 11 / 12 Awst 2022

Cydnabyddir pob cais.


Back to List Apply now