Chief Executive / Prif Weithredwr

Colegau Cymru / Colleges Wales

Cardiff / Caerdydd

Competitive salary / Cyflog Cystadleuol


Executive
0377-GT-CC

ColegauCymru is the voice of Further Education (FE) in Wales. We are an education charity that promotes the public benefit of FE in Wales. We undertake research and policy development and provide practical support to the FE community.

As the voice of further education in Wales, we: 

 • enhance both the national and international reputation of further education;
 • represent the interests of and advocate for our member colleges; support our member colleges to optimise their contribution to Wales' economic and social development;
 • provide expert advice on communications and political affairs, and trade union and employment matters; and deliver policy solutions that satisfy both the ambitions of learners and the needs of employers

The postholder will be responsible for leading ColegauCymru to ensure the further education sector's views are heard, the benefits of further education and skills are promoted and its interests effectively represented. The postholder will achieve this by working with sector leaders and key stakeholders, especially the Welsh Government, to influence the strategic direction and shape of policy, while leading effective lobbying campaigns and consultations.

The position requires excellent people and communication skills along with business acumen. It is essential that the post holder is fully aligned with and enthusiastic about the values and objectives of the charity and its Board.

Skills

 • Have strategic vision and the ability to lead debate on the future direction of skills policy in Wales in the Post Compulsory sector.
 • Demonstrate that you are a highly articulate communicator both in speaking and written form.
 • Have strong commercial skills and show evidence of using this to deliver change.
 • Have excellent influencing and negotiating skills and the ability to communicate with partners involved in formal negotiation settings.
 • Have strong leadership skills with the ability to inspire and enthuse others to ensure the delivery of effective partnership working.
 • Have the ability to work effectively with others, to focus on the delivery of specific outcomes.
 • Have the ability to establish good working relationships with the full range of partners and stakeholders involved in the PCET sector.
 • Have the ability to manage effective communications in a political environment with numerous stakeholders.
 • The ability to communicate in Welsh is desirable.

Experience & Knowledge

 • Show evidence of significant leadership experience at a senior level in an organisation.
 • Show experience of the management of an organisation to deliver service excellence.
 • Have experience of establishing effective working partnerships across organisations, ideally within Wales.
 • Display a broad understanding of the current PCET policy position in Wales and likely future developments.
 • Show evidence of a strong understanding and interest in the Welsh public service sector, policy development and skills & education.
 • Demonstrate a track record of building strong working relationships with external stakeholders, including in a political context.
 • Demonstrate an active involvement in and commitment to promoting change in the area of diversity, equality and inclusion.

Qualifications

 • Qualified to degree level with evidence of appropriate CPD relevant to a senior leader.
 • Ideally hold a management/professional qualification relevant to working at a senior level within the PCET sector.


To support in the search and appointment of this role, we have exclusively retained Goodson Thomas, an Executive Search consultancy.

For an informal discussion, please contact the Goodson Thomas team on 029 2167 4422 or info@goodsonthomas.com

To apply please submit your CV and Covering letter via the 'Apply now' button.

Closing date: 12pm, 4th July 2022
Interview date: Week Commencing 18th July 2022

All applications will be acknowledged.


Prif Weithredwr

ColegauCymru

Cyflog Cystadleuol
Caerdydd


ColegauCymru yw llais Addysg Bellach (AB) yng Nghymru. Rydym yn elusen addysg sy'n hyrwyddo budd cyhoeddus AB yng Nghymru. Rydym yn ymgymryd ag ymchwil a datblygu polisi ac yn darparu cymorth ymarferol i'r gymuned AB.

Fel llais addysg bellach yng Nghymru, rydym ni'n:

 • gwella enw da addysg bellach ar lwyfan cenedlaethol a rhyngwladol;
 • cynrychioli buddiannau ein haelodau ac eirioli drostynt;
 • cefnogi ein haelodau i wneud y gorau o'u cyfraniad at ddatblygiad economaidd a chymdeithasol Cymru;
 • darparu cyngor arbenigol ar faterion gwleidyddol a chyfathrebu, a materion undebau llafur a chyflogaeth; a
 • cyflwyno atebion polisi sy'n diwallu uchelgeisiau dysgwyr ac anghenion cyflogwyr

Bydd deiliad y swydd yn gyfrifol am arwain ColegauCymru i sicrhau bod safbwyntiau'r sector addysg bellach yn cael eu clywed, bod manteision addysg bellach a sgiliau'n cael eu hyrwyddo a'i amcanion cael eu cynrychioli'n effeithiol. Bydd deiliad y swydd yn cyflawni hyn drwy weithio gydag arweinwyr sector a rhanddeiliaid allweddol, yn enwedig Llywodraeth Cymru, i ddylanwadu ar gyfeiriad strategol a llywio polisi, gan arwain ymgyrchoedd lobïo ac ymgynghoriadau effeithiol ar yr un pryd.

Mae'r swydd yn gofyn am sgiliau rhyngbersonol a chyfathrebu rhagorol ynghyd â chraffter busnes. Mae'n hanfodol bod deiliad y swydd yn gwbl gyson â gwerthoedd ac amcanion yr elusen a'i Bwrdd ac yn frwdfrydig yn eu cylch.

Y sgiliau, profiad a chymwysterau disgwyliedig ar gyfer y swydd yw:

Sgiliau

 • Meddu ar weledigaeth strategol a'r gallu i arwain trafodaeth ar gyfeiriad polisi sgiliau yng Nghymru yn y dyfodol yn y sector ôl-orfodol.
 • Dangos eich bod yn gyfathrebwr hynod groyw, ar lafar ac yn ysgrifenedig.
 • Meddu ar sgiliau masnachol cryf a dangos tystiolaeth o ddefnyddio hyn i gyflawni newid.
 • Meddu ar sgiliau dylanwadu a thrafod rhagorol a'r gallu i gyfathrebu â phartneriaid sy'n ymwneud â sefyllfaoedd negodi ffurfiol.
 • Meddu ar sgiliau arwain cryf gyda'r gallu i ysbrydoli ac ysgogi eraill i sicrhau y darperir gwaith partneriaeth effeithiol.
 • Meddu ar y gallu i weithio'n effeithiol gydag eraill, i ganolbwyntio ar gyflawni canlyniadau penodol.
 • Meddu ar y gallu i sefydlu perthynas waith da gyda'r ystod lawn o bartneriaid a rhanddeiliaid sy'n ymwneud â'r sector AHO.
 • Meddu ar y gallu i reoli cyfathrebu effeithiol mewn amgylchedd gwleidyddol gyda nifer o randdeiliaid.
 • Mae'r gallu i gyfathrebu yn Gymraeg yn ddymunol


Profiad a Gwybodaeth

 • Dangos tystiolaeth o brofiad arwain sylweddol ar lefel uwch mewn sefydliad.
 • Dangos profiad o reoli sefydliad i ddarparu gwasanaeth rhagorol.
 • Profiad o sefydlu partneriaethau gwaith effeithiol ar draws sefydliadau, yn ddelfrydol yng Nghymru.
 • Arddangos dealltwriaeth eang o'r sefyllfa gyfredol o ran polisi AHO yng Nghymru a datblygiadau tebyg yn y dyfodol.
 • Dangos tystiolaeth o ddealltwriaeth a diddordeb cryf yn y sector gwasanaethau cyhoeddus yng Nghymru, datblygu polisi a sgiliau ac addysg.
 • Dangos hanes o feithrin perthnasoedd gwaith cryf gyda rhanddeiliaid allanol, gan gynnwys mewn cyd-destun gwleidyddol.
 • Dangos cyfranogiad gweithredol ac ymrwymiad i hyrwyddo newid ym maes amrywiaeth, cydraddoldeb a chynhwysiant.

Cymwysterau

 • Yn gymwys i lefel gradd gyda thystiolaeth o DPP priodol sy'n berthnasol i uwch arweinydd.
 • Yn ddelfrydol, meddu ar gymhwyster rheoli/proffesiynol sy'n berthnasol i weithio ar lefel uwch yn y sector AHO.


I drafod yn anffurfiol ac i gael copi o friff yr ymgeisydd, cysylltwch â thîm Goodson Thomas ar 029 2167 4422.

I wneud cais, cyflwynwch eich CV a'ch llythyr eglurhaol trwy'r botwm 'Gwneud Cais nawr' isod

Dyddiad cau: 12pm, 4 Gorffennaf 2022
Dyddiad y cyfweliad: Wythnos yn dechrau 18 Gorffennaf 2022

Cydnabyddir pob cais.


Back to List Apply now