Head of Sustainability and Future Policy

Hybu Cig Cymru / Meat Promotion Wales

Aberystwyth

£77,500 - £88,000


Executive
0364-GT-HCC-02

Hybu Cig Cymru - Meat Promotion Wales (HCC) is the industry-led organisation responsible for the development, promotion and marketing of Welsh red meat. Its mission is to support the development of a profitable, efficient, sustainable and innovative Welsh red meat industry which responds competitively to ever changing market trends.

To ensure that the organisation delivers its remit and leads the industry more effectively in an ever-changing environment, HCC has created a new senior leadership role, with a wider breadth of remit across an integrated portfolio, to deliver greater resilience to the organisation and position it for the future:

  • Head of Sustainability and Future Policy: Define, shape and lead HCC's and the industry's sustainability strategy, engaging with stakeholders, partners, government and thought leaders to inform and shape future agricultural policy, including post Brexit and post CAP policy.


For an informal discussion and to request a Candidate Brief, please contact our retained executive search consultants Goodson Thomas: 029 2167 4422.

To apply please submit your CV and Covering letter via the 'Apply now' button below.

Closing date: 12:00pm, 18/05/2022
Interview date: Week Commencing 30/05/2022

All applications will be acknowledged.


Hybu Cig Cymru (HCC) yw'r sefydliad a arweinir gan ddiwydiant sy'n gyfrifol am ddatblygu, hyrwyddo a marchnata cig coch Cymreig. Ei nod yw cefnogi datblygiad diwydiant cig coch Cymreig arloesol, cynaliadwy ac effeithiol sy'n ymateb yn gystadleuol i dueddiadau sy'n parhau i newid yn y farchnad.

Er mwyn sicrhau bod y sefydliad yn cyflawni ei gylch gwaith ac yn arwain y diwydiant yn fwy effeithiol mewn amgylchedd sy'n newid yn barhaus, mae HCC wedi creu rôl uwch arweinydd newydd, sydd â dyletswyddau ehangach ar draws portffolio integredig, er mwyn darparu mwy o wydnwch i'r sefydliad a ei osod ar gyfer y dyfodol:

  • Pennaeth Cynaliadwyedd a Pholisi'r Dyfodol: Diffinio, siapio ac arwain strategaeth gynaliadwyedd HCC a'r diwydiant, ymgysylltu â rhanddeiliaid, partneriaid, llywodraeth ac arweinwyr blaenllaw i lywio a siapio polisi amaethyddol y dyfodol, yn cynnwys ar ôl Brexit ac ôl-bolisi amaethyddol cyffredinol.


I gael trafodaeth anffurfiol ac i wneud cais am y Crynodeb i Ymgeiswyr, cysylltwch â'n hymgynghorwyr chwilio gweithredol Goodson Thomas: 029 2167 4422.

I wneud cais, cyflwynwch eich CV a'ch llythyr eglurhaol trwy'r botwm 'Gwneud Cais nawr' isod.

Dyddiad cau: 12:00pm, 18/05/2022
Dyddiad cyfweld: Wythnos yn dechrau 30/05/2022


Bydd yr holl geisiadau'n cael eu cydnabod.


Back to List Apply now