Chair of Trustees / Cadeirydd yr Ymddiriedolwyr

National Dance Company Wales / Cwmni Dawns Cenedlaethol Cymru

Cardiff / Caerdydd

Unremunerated


Non Executive
0360-GT-NDCW

National Dance Company Wales (NDCWales) is seeking a new Chair of Trustees.

Core to our work is the desire to facilitate innovation and enquiry on and off stages, and support that in the wider dance sector.

Our vision is a Wales where dance is part of everyone's life, where we are celebrated as a nation passionate about dance and dancing.

The time commitment of for our successful Chair will be an average of two days per month and our ideal candidate will be comfortable working in a political arena and confident in their stakeholder management approach; they will have a commitment to equality, diversity and inclusion and understand the role of Welsh culture, politics, and funding structures.

For an informal discussion and a copy of the Candidate Pack, please contact the Goodson Thomas team on 029 2167 4422 or info@goodsonthomas.com

To apply please submit your CV and Covering letter via the 'Apply now' button below

Closing date: 10am 1 June 2022

NDCWales recognises the positive values of diversity, aim to promote equality and challenge discrimination. We welcome and encourage applications from people of all backgrounds. We particularly welcome applications from Deaf and disabled people, people of African or Caribbean heritage and South, East, and South East Asian heritage and people who are ethnically diverse, as these groups are currently under-represented in our organisation.


All applications will be acknowledged.

Mae Cwmni Dawns Cenedlaethol Cymru (CDCCymru) yn awyddus i benodi Cadeirydd yr Ymddiriedolwyr.

Yn rhan ganolog o'n gwaith mae'r awydd i hwyluso arloesedd a chwilfrydedd ar y llwyfan, ac oddi arno, a chefnogi hynny yn y sector dawns ehangach.

Ein gweledigaeth yw Cymru lle mae dawns yn rhan o fywyd pawb, ac rydym yn cael ein dathlu fel cenedl sy'n frwd dros ddawns a dawnsio.

Yr ymrwymiad amser ar gyfer ein Cadeirydd llwyddiannus fydd dau ddiwrnod y mis ar gyfartaledd a bydd ein hymgeisydd delfrydol yn gyfforddus yn gweithio mewn maes gwleidyddol ac yn hyderus yn ein dull o reoli rhanddeiliaid; bydd ganddynt ymrwymiad i gydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant a dealltwriaeth am rôl diwylliant Cymru, gwleidyddiaeth, a strwythurau cyllid.

Am drafodaeth anffurfiol a chopi o'r Pecyn Ymgeisydd, cysylltwch â thîm Goodson Thomas ar 029 2167 4422 neu info@goodsonthomas.com

I wneud cais, cyflwynwch eich CV a'ch llythyr eglurhaol trwy'r botwm 'Gwneud Cais nawr' isod

Dyddiad cau: 10am 1 Mehefin 2022

Mae CDCCymru yn cydnabod gwerthoedd cadarnhaol amrywiaeth, yn hyrwyddo cydraddoldeb ac yn herio gwahaniaethu. Rydym yn croesawu ac yn annog ceisiadau gan bobl o bob cefndir. Rydym yn croesawu'n arbennig ceisiadau gan bobl fyddar ac anabl, pobl o gefndir Affricanaidd neu Garibïaidd a phobl o gefndir de, dwyrain neu dde-ddwyrain Asia a phobl sydd â chefndir ethnig amrywiol, gan fod y grwpiau hyn heb gynrychiolaeth ddigonol yn ein sefydliad ar hyn o bryd.


Bydd yr holl geisiadau yn cael eu cydnabod.


Back to List Apply now