Non-Executive Director

Cardiff International Airport Ltd

Cardiff

Remunerated


Non Executive
0318-GT-CIAL-01

A National strategic asset for Wales, Cardiff International Airport Ltd is seeking to appoint a Non-Executive Director with a particular skillset in human resource management issues and employment law.

Currently, the organisation is looking to build on the strength of leadership to manage a fine balance of complex priorities, including oversight of a c.£42.6m rescue and recovery agreement, navigating the environmental interests of Welsh Government with the realities of running a key piece of transport infrastructure and supporting the diversification strategy to enable commercial growth, job creation and improved service provision to the growing communities near the Airport's 300-acre site. The Board will have a significant focus on dealing with the challenges of the recovery through the agreed business plans.

The Airport is seeking candidates who are apolitical in their approach. Candidates with diverse stakeholder management experience will be key: those who are comfortable developing relationships with contacts in both the private and public sectors, who have experience in liaising and/or working with government ministers and those who have regulatory experience.

This appointment will also carry the responsibility of Chairing the Nominations and Remuneration committee, and so past Non-Executive experience, and a familiarity with board level governance is desirable.


Strategic Direction
Provide a creative and informed contribution to strategy formation, giving a wider view of external factors affecting the Airport and its business environment, and act as a constructive critic in looking at objectives and plans devised by the Executive team.

Monitoring Performance
Monitor the performance of the Executive Team in terms of the progress made towards achieving the approved company strategy, objectives, business plan and budget, including determining the appointment or removal of Executive Directors and their appropriate levels of remuneration.

Communication
Maintain good communications with the Shareholder, through Welsh Government HoldCo and to help connect the business and the Board with the broader stakeholder community, including people and organisations, which can assist the Airport in achieving its objectives.

Risk
Ensure that financial controls and systems of risk management are robust and defensible.

Audit
Ensure that the Airport accounts properly to its Shareholder by presenting a true and fair reflection of its actions and financial performance and that the necessary internal control systems are put into place and monitored regularly and rigorously.


Time Commitment
The Non-Executive Director will be appointed for a 3-year term subject to re-election and statutory provisions relating to the removal of a director. Any term beyond 6 years will be subject to more rigorous review and will consider the need for progressive refreshing of the Board.

Expected time commitment will be agreed on an individual basis with each Non-Executive Director, with the average time commitment being in the range of approximately 25 days per year. All Non-Executive Directors are expected to make sufficient time available to discharge their responsibilities and maintain regular contact with the board.

Meetings
The Board meets on a monthly basis and conducts a c.2-hour Board call between each Board meeting. It holds a strategy day in September. In addition to Board meetings, the appointee will Chair the Nominations and Remuneration Committee. These are currently being held on a bi-monthly basis. The appointee will also be expected to spend additional time on site visits as part of his or her induction programme and on an on-going basis.

For an informal discussion and a copy of the Candidate Pack, please contact the Goodson Thomas team on 029 2167 4422 or info@goodsonthomas.com

To apply please submit your CV and Covering letter via the 'Apply now' button below

Closing date: 9th May 2022
Interview date: 14th - 15th June 2022

All applications will be acknowledged.


Mae Maes Awyr Rhyngwladol Caerdydd Cyf yn ased strategol cenedlaethol i Gymru, ac mae'n awyddus i benodi Cyfarwyddwr Anweithredol gyda set sgiliau penodol ym maes materion rheoli adnoddau dynol a chyfraith cyflogaeth.

Ar hyn o bryd, mae'r sefydliad eisiau cyfoethogi'r arweinyddiaeth er mwyn rheoli cydbwysedd da o flaenoriaethau cymhleth, yn cynnwys goruchwylio cytundeb achub ac adfer sydd werth oddeutu £42.6m, llywio diddordebau amgylcheddol Llywodraeth Cymru gyfochr â'r gwirioneddau o redeg safle allweddol sy'n gartref i seilwaith trafnidiaeth a chefnogi'r strategaeth amrywio er mwyn galluogi twf masnachol, creu swyddi a gwella darpariaeth gwasanaethau ar gyfer y cymunedau sy'n datblygu ger safle'r Maes Awyr, sy'n 300 acer. Bydd gofyn i'r Bwrdd ganolbwyntio'n ddwys ar ymdrin â heriau'r adferiad drwy'r cynlluniau busnes cytunedig.

Mae'r Maes Awyr yn chwilio am ymgeiswyr sydd ag agwedd anwleidyddol. Bydd ymgeiswyr gyda phrofiad amrywiol o reoli rhanddeiliaid yn allweddol: y rheiny sy'n gyfforddus i ddatblygu cysylltiadau gyda sefydliadau yn y sector cyhoeddus a phreifat, sydd â phrofiad o ymwneud â/neu weithio gyda gweinidogion y llywodraeth a'r rheiny sydd â phrofiad o reoli.

Bydd gan yr unigolyn hwn hefyd gyfrifoldeb dros Gadeirio'r pwyllgor Enwebiadau a Chydnabyddiaeth, felly mae profiad o rôl Anweithredol a chyfarwydd-deb â llywodraethiant hyd at lefel bwrdd y ddymunol.


Cyfeiriad Strategol
Gwneud cyfraniad creadigol a gwybodus i ffurf y strategaeth, gan roi safbwynt ehangach o ffactorau allanol sy'n effeithio ar y Maes Awyr a'i amgylchedd busnes, a bod yn feirniad adeiladol o ran edrych ar amcanion a chynlluniau a lunnir gan y tîm Gweithredol.

Monitro Perfformiad
Monitro perfformiad y Tîm Gweithredol o ran y cynnydd a wneir tuag at gyflawni'r strategaeth, yr amcanion, y cynllun busnes a'r gyllideb a gymeradwywyd gan y cwmni, yn cynnwys pennu penodiad neu ddiswyddo Cyfarwyddwyr Gweithredol a'u lefelau priodol o dâl.

Cyfathrebu
Cynnal cysylltiadau da gyda Rhanddeiliaid, drwy HoldCo Llywodraeth Cymru a helpu i gysylltu'r busnes a'r Bwrdd gyda'r gymuned ehangach o randdeiliaid, yn cynnwys pobl a sefydliadau a all gefnogi'r Maes Awyr i gyflawni ei amcanion.

Risg
Sicrhau bod rheolyddion a systemau ariannol rheoli risg yn llym ac yn amddiffynadwy.

Archwilio
Sicrhau bod y Maes Awyr yn llwyr atebol i'w Gyfranddaliwr, drwy gyflwyno adlewyrchiad gwir a theg o'i weithredoedd a'i berfformiad ariannol, a bod y systemau rheoli mewnol priodol ar waith ac yn cael eu monitro'n rheolaidd ac yn drylwyr.


Ymrwymiad Amser
Bydd y Cyfarwyddwr Anweithredol yn cael ei benodi am gyfnod o 3 blynedd hyd at ail-etholiad a darpariaethau statudol sy'n ymwneud â diswyddo cyfarwyddwr. Bydd unrhyw gyfnod y tu hwnt i 6 mlynedd yn dibynnu ar adolygiad mwy trylwyr, ac yn ystyried yr angen i adfywio'r Bwrdd yn barhaus.

Cytunir ar yr ymrwymiad amser a ddisgwylir ar sail unigol gyda phob Cyfarwyddwr Anweithredol, gyda'r ymrwymiad amser arferol oddeutu 25 diwrnod y flwyddyn. Disgwylir i'r holl Gyfarwyddwyr Anweithredol sicrhau bod ganddynt ddigon o amser ar gael er mwyn cyflawni dyletswyddau a chynnal cyswllt cyson gyda'r bwrdd.

Cyfarfodydd
Mae'r Bwrdd yn cwrdd bob mis ac yn cynnal galwad bwrdd am oddeutu 2 awr rhwng bob cyfarfod. Mae hefyd yn cynnal diwrnod yn seiliedig ar strategaeth ym mis Medi. Yn ogystal â chyfarfodydd Bwrdd, bydd yr unigolyn penodedig yn Cadeirio'r Pwyllgor Enwebiadau a Chydnabyddiaeth. Mae'r rhain yn cael eu cynnal bob deufis ar hyn o bryd. Disgwylir hefyd i'r unigolyn penodedig dreulio amser ychwanegol yn cynnal ymweliadau safle fel rhan o'i raglen gynefino ef, neu hi, ac ar sail barhaus.


Am drafodaeth anffurfiol a chopi o'r Pecyn Ymgeisydd, cysylltwch â thîm Goodson Thomas ar 029 2167 4422 neu info@goodsonthomas.com

I wneud cais, cyflwynwch eich CV a llythyr eglurhaol drwy'r botwm 'Gwneud Cais Nawr' isod

Dyddiad cau: 9 Mai 2022
Dyddiad cyfweld: 14 - 15 Mehefin 2022

Bydd yr holl geisiadau'n cael eu cydnabod.


Back to List Apply now