Prif Weithredwr / Chief Executive

Llenyddiaeth Cymru / Literature Wales

Caerdydd / Llanystumdwy (yn cynnwys teithio) / Cardiff / Llanystumdwy (with travel)

£60,000 - £70,000 (yn ddibynnol ar brofiad) / £60,000 - £70,000 (DoE)


Executive
0355-GT-LW

Mae cyfle unigryw wedi codi i arwain Llenyddiaeth Cymru, sefydliad hollbwysig i dirwedd ddiwylliannol a llenyddol Cymru, ac i les cenedlaethau'r dyfodol.

A ydych chi'n arweinydd â gweledigaeth, sy'n gallu cymell pobl, ac sy'n teimlo'n angerddol dros bosibiliadau trawsnewidiol llenyddiaeth? A ydych chi wedi ymrwymo i werthoedd cynhwysol a thegwch, ac yn credu y gall diwylliant yn ei holl ffurfiau arwain at newid cadarnhaol i'r gymdeithas? A allwch chi arwain tîm ymroddedig o bobl a chofleidio heriau'r broses o adfer y celfyddydau ar ôl COVID-19? A oes gennych chi'r gallu i yrru newid a chwestiynu systemau sefydledig o weithio? Os felly, ystyriwch ymgeisio am y swydd gyffrous hon i arwain un o sefydliadau celfyddydol dwyieithog mwyaf blaenllaw Cymru.

Mae Llenyddiaeth Cymru yn sefydliad blaengar sy'n dathlu tirlun llenyddol cyfoethog Cymru a'i hieithoedd gyda'r byd. Fel y Cwmni Cenedlaethol ar gyfer datblygu llenyddiaeth, mae ganddynt drosolwg strategol unigryw sy'n cefnogi, yn hwyluso, ac yn pwysleisio datblygiad y sector llenyddol ehangach. Fel un o wyth Cwmni Cenedlaethol dynodedig Cyngor Celfyddydau Cymru, mae gan Llenyddiaeth Cymru gyfrifoldeb i gynnig arweinyddiaeth a chefnogaeth, ac i rannu'r wybodaeth a gesglir drwy ymgynghori ac ymchwil gydag awduron, darllenwyr, cynulleidfaoedd llenyddol a darllenwyr Cymru.

Gweledigaeth y sefydliad yw Cymru lle mae llenyddiaeth yn grymuso, yn gwella ac yn cyfoethogi bywydau. Ei ddyhead yw sicrhau Cymru lle mae ei llenyddiaeth yn adlewyrchu lleisiau amrywiol, yn cefnogi llesiant, ac yn codi ymwybyddiaeth o'r argyfwng hinsawdd drwy lenyddiaeth. Mae'r blaenoriaethau hyn yn ffocysu gweithgarwch a strategaeth Llenyddiaeth Cymru i greu newid mewn cymdeithas drwy lenyddiaeth:

 • Cynrychiolaeth a Chydraddoldeb - Siapio sector sy'n cefnogi mynediad teg i bawb drwy fynd i'r afael â'r anghydraddoldebau hanesyddol a strwythurol, ac i roi llwyfan i leisiau amrywiol.
 • Iechyd a Llesiant - Cefnogi llesiant unigolion a chymunedau, gan ddefnyddio potensial iachusol llenyddiaeth er mwyn gwella gwasanaethau.
 • Argyfwng Hinsawdd - Defnyddio creadigrwydd i addysgu, archwilio a herio, gan gynyddu dealltwriaeth o'r argyfwng hinsawdd ac ysbrydoli newid sy'n parhau.

Bydd Prif Weithredwr Llenyddiaeth Cymru yn arweinydd amlwg, hyderus ac ysbrydoledig wrth iddynt gynrychioli talent llenyddol Cymru yn Gymraeg ac yn Saesneg. Byddant yn darparu eiriolaeth strategol ac artistig ar gyfer y sector llenyddol, yn sicrhau sefydlogrwydd ariannol ac atebolrwydd cyhoeddus y sefydliad, yn gweithredu prosiectau arloesol, ac yn sicrhau cynnydd sylweddol ym maes cydraddoldeb ac amrywiaeth. Byddant yn ymgorffori gweledigaeth y sefydliad ac yn sicrhau bod cynllun strategol y sefydliad yn cael ei gyflawni'n effeithiol.

Y Prif Weithredwr sy'n gyfrifol am redeg y sefydliad yn gyffredinol, a bydd ganddynt wybodaeth dda am y strwythurau cyllido, gwleidyddol a llywodraethu sy'n effeithio ar y celfyddydau. Bydd ganddynt ymwybyddiaeth o rwydweithiau a grwpiau o fewn y sector llenyddol a bydd ganddynt y gallu i feithrin partneriaid newydd ac arloesol i sicrhau'r ardrawiad mwyaf posibl a chyflawni nodau a thargedau sefydliadol. Byddant yn arwain cyflwyniad y sefydliadau i broses Adolygiad Buddsoddi Cyngor Celfyddydau Cymru o ddechrau 2023.

Mae prif gyfrifoldebau'r rôl yn cynnwys:

 • Darparu arweinyddiaeth strategol ac artistig, a gweledigaeth ar gyfer y sefydliad
 • Sicrhau cynnydd sylweddol mewn cydraddoldeb ac amrywiaeth
 • Darparu eiriolaeth i'r sector llenyddol ac ymdrin â llenyddiaeth ac awduron yn y Gymraeg a'r Saesneg
 • Sicrhau sefydlogrwydd ariannol ac atebolrwydd cyhoeddus
 • Rheoli pobl ac adnoddau dynol
 • Creu a meithrin partneriaid strategol newydd a chyfleoedd ariannu
 • Gweithredu nodau ac amcanion y cynllun strategol ar gyfer 2022-25, ac arwain ar y broses o ddatblygu cynllun strategol newydd bob tair blynedd


Sut i Wneud Cais

Dyddiad cau: 12pm 10 Mehefin 2022
Cyfweliadau: 12/13 Gorffennaf 2022

Er mwyn cael trafodaeth anffurfiol a chopi o'r Pecyn Ymgeiswyr, neu os oes angen yr wybodaeth hon arnoch mewn fformat gwahanol, cysylltwch â thîm Goodson Thomas drwy 029 2167 4422 neu info@goodsonthomas.com

I wneud cais, cyflwynwch eich CV a'ch llythyr eglurhaol trwy'r botwm 'Gwneud Cais nawr' isod

Bydd pob cais yn cael ei gydnabod ac fe fydd pob cyfweliad yn cael ei gynnal drwy Zoom yn ddwyieithog (Cymraeg/Saesneg).

Mae Llenyddiaeth Cymru yn elusen gofrestredig sy'n gweithio gyda chefnogaeth Cyngor Celfyddydau Cymru a Llywodraeth Cymru.A unique opportunity has arisen to lead Literature Wales, a crucial organisation for the cultural and literary landscape of Wales, and to the well-being of its future generations.

Are you a visionary and motivating leader with a passion for the transformative possibilities of literature? Are you committed to values of inclusion and fairness, and do you believe that culture in all its forms can bring about positive change to society? Can you lead a dedicated team of people and embrace the challenges of a post-covid recovery process for the arts? Do you have the capability to drive change and question established systems of working? If so, then you might want to consider applying for this exciting role, which is a key leadership position in one of Wales' foremost bilingual arts organisations. 

Literature Wales is a progressive organisation that celebrates the rich literary landscape of Wales and its languages with the world. As the National Company for the development of literature they have a uniquely strategic overview which supports, facilitates, and emphasises the development of the wider literary sector. As one of the Arts Council of Wales' eight designated National Companies, they have a responsibility to offer leadership and support, and share the knowledge gathered through consultation and research with Wales' writers, readers, literary audiences, and readers.

The organisation's vision is a Wales where literature empowers, improves, and enriches lives. Its ambition is for a Wales in which its literature represents diverse voices, supports well-being, and raises awareness of the climate emergency through literature. These priorities focus Literature Wales' activity and strategy to create change in society through literature:

 • Representation and Equality - Shape a sector that supports equal access for all by addressing historical and structural inequalities and platforming diverse voices
 • Health and Well-being - Support the well-being of individuals and communities, using the healing potential of literature to enhance services
 • Climate Emergency - Use creativity to educate, explore and challenge, increasing knowledge of the climate emergency and inspiring lasting change


Literature Wales' CEO will inspire and be a visible, vibrant leader. They will actively and confidently represent Wales' diverse literary talent and literature in English and Welsh. They will provide strategic and artistic advocacy for the literary sector, ensure the organisation's financial stability and public accountability, implement innovative projects, and deliver significant progress in equalities and diversity. They will incorporate the organisation's vision and ensure the effective delivery of the organisation's strategic plan.

The CEO is responsible for the overall running of the organisation, and will have good knowledge of the funding, political and governance structures and that impact the arts and charities. They will have awareness of Welsh and English networks and groups within the literary sector and have the ability to nurture new strategic partners to maximise impact and to deliver on organisational aims and targets. They will lead the organisations' submission to the Arts Council of Wales' Investment Review process in early 2023.


Key aspects of the role include:

 • Providing strategic and artistic leadership and vision for the organisation
 • Delivering significant progress in equalities and diversity
 • Providing advocacy for the literary sector and dealing with literature and writers in English and Welsh
 • Ensuring financial stability and public accountability
 • People and human resource management
 • Generating and nurturing new strategic partners and funding opportunities
 • Implementing the aims and objectives of the strategic plan for 2022-25, and lead the process of developing a new strategic plan every three yearsHow to Apply

Closing date: 12pm 10 June 2022
Interview date: 12/13 July 2022

For an informal discussion and a copy of the Candidate Pack, please contact the Goodson Thomas team on 029 2167 4422 or info@goodsonthomas.com

To apply please submit your CV and Covering letter via the 'Apply now' button below

All applications will be acknowledged, and all interviews will be held via Zoom and conducted bilingually (Welsh/English).

Literature Wales is a registered charity that works with the support of the Arts Council of Wales and the Welsh Government.


Back to List Apply now