Director

National Botanic Garden of Wales

Carmarthenshire

£75,000 - £80,000


Executive
0358-GT-NBGW

Dedicated to science, education and sustainable development, the National Botanic Garden of Wales is a National Treasure - loved and cherished by those who visit, respected around the world for the role it plays conserving and protecting some of the most threatened plants on the planet and valued for the role it plays in improving the health and wellbeing of the people and communities of Wales. The Garden emerges from the pandemic with increased visitor numbers, a multi award winning site including a restored historic landscape and importantly an enhanced reputation as an international centre for horticulture, science, conservation and sustainability.

Now in its third decade, the Garden is seeking a new Director to lead its potentially pivotal contribution to delivering Welsh Government's ambitious aspirations for climate change. Specifically the Director will lead on the implementation of the Garden's ten year strategic plan which provides focussed objectives within a dynamic, forward looking and inspirational organisation. As the youngest botanic garden in Britain, we are looking for someone to develop and mature our structure.

The Director reports to the Chair of the Trustees and is expected to be the leading spokesperson and advocate for the Garden; responsible for strategic vision & development, short & long term planning, fiscal & commercial business matters, operational management & oversight, stakeholder & funder relations, organisational policies, personnel functions, facilities, and health & safety.


Key Responsibilities

 • Developing and articulating the vision of the Garden as a national asset for Wales, providing strong management, administrative arrangements, internal and external communication, leadership and interpersonal skills to implement that vision
 • Cultivating and engaging with key external stakeholders, organisations and individuals across the public, charity and private sectors so as to foster effective and sustainable collaborative and mutually productive professional relationships that support the Garden's objectives and ambitions
 • Leading and managing the Executive Team to deliver the Garden's strategic long-term goals and annual plans, financial and business targets, performance indicators, and operational standards and needs to meet both its explicit charitable mission and its companies act purposes
 • Innovating, promoting, and enabling high achievements and standards of bilingual service and excellence which reflect well on the status and operation of the Garden as an exemplary and successful national organisation, and one that is amongst the most important paid-entry visitor attractions in Wales
 • Providing high standards of analysis, interpretation, and reporting on organisational matters and performance to the trustee board, stakeholders, funders and others in line with best practice, good governance, compliance requirements
 • Engaging actively with the wider tourist and visitor attraction sector to benchmark and review the Garden's standards, activities, and opportunities in a suitable context, and to provide calibration from which to drive up commercial success, achievements, and standards
 • Identifying opportunities to generate organisational growth, commercial opportunities / developments, efficiencies, and continuous improvement whilst maintaining a culture in accordance with core values and ethos, as well as awareness of potential risks and organisational liabilities. This includes keeping organisational policies and arrangements under review
 • Playing a major role in fund raising and development initiatives and achievements, contributing creativity as well as bringing experience and initiative to ways of generating income for the Garden and securing its future sustainability and well-being
 • Ensuring compliance with legal, regulatory, ethical and social requirements, engendering an effective organisational approach to health and safety, effectively mitigating risks, and that the promotion of equality of opportunity, diversity and inclusion is in accordance with good practice and policy
 • Actively seeking your own professional development and provide learning opportunities for direct reports and staff across the Garden within the resources available and in line with the Garden's training needs analysis and learning development plan
 • Acting as advocate and ambassador for the organisation at a national and wider level
 • Working flexibly, smartly, diligently and creatively always applying your talents to the best interests of the Garden.

For an informal discussion and a copy of the Candidate Pack, please contact the Goodson Thomas team on 029 2167 4422 or info@goodsonthomas.com

To apply please submit your CV and Covering letter via the 'Apply now' button below

Closing date: 12pm 28/04/2022
Interview date: 6 - 7/06/2022

All applications will be acknowledged.


Mae Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru, sydd wedi ymrwymo i wyddoniaeth, addysg a datblygu cynaliadwy, yn drysor cenedlaethol - yn hoff ac annwyl gan y rhai sy'n ymweld, yn cael ei pharchu ledled y byd am ei rôl wrth warchod ac amddiffyn rhai o'r planhigion sy'n wynebu'r bygythiad mwyaf ar y blaned, ac yn cael ei gwerthfawrogi am ei rôl wrth wella iechyd a lles pobl a chymunedau Cymru. Mae'r Ardd yn dod trwy'r pandemig gyda mwy o ymwelwyr, safle sydd wedi ennill llawer o wobrau, gan gynnwys tirwedd hanesyddol wedi'i hadfer, ac, yn bwysig, mwy o fri fel canolfan ryngwladol ar gyfer garddwriaeth, gwyddoniaeth, cadwraeth a chynaliadwyedd.

Mae'r Ardd, sydd bellach yn ei thrydydd degawd, yn chwilio am Gyfarwyddwr newydd i arwain ei chyfraniad allweddol o bosibl at gyflawni dyheadau uchelgeisiol Llywodraeth Cymru ar gyfer y newid yn yr hinsawdd. Yn benodol, bydd y Cyfarwyddwr yn arwain wrth weithredu cynllun strategol deng mlynedd yr Ardd, sy'n darparu amcanion penodol o fewn sefydliad dynamig ac ysbrydoledig sy'n edrych tua'r dyfodol. Ni yw'r ardd fotaneg ieuengaf ym Mhrydain, ac rydym yn chwilio am rywun i ddatblygu ac aeddfedu ein strwythur.

Mae'r Cyfarwyddwr yn atebol i Gadeirydd yr Ymddiriedolwyr a disgwylir iddo fod yn brif lefarydd ac eiriolwr dros yr Ardd; yn gyfrifol am weledigaeth a datblygiad strategol, cynllunio tymor byr a thymor hir, materion busnes cyllidol a masnachol, rheolaeth a goruchwyliaeth weithredol, cysylltiadau â rhanddeiliaid a chyllidwyr, polisïau sefydliadol, swyddogaethau personél, cyfleusterau, ac iechyd a diogelwch.


Cyfrifoldebau Allweddol

 • Datblygu a chyfleu'r weledigaeth o'r Ardd fel ased cenedlaethol ar gyfer Cymru, gan ddarparu rheolaeth gref, trefniadau gweinyddol, cyfathrebu mewnol ac allanol, arweinyddiaeth a sgiliau rhyngbersonol i weithredu'r weledigaeth honno
 • Meithrin ac ymgysylltu â rhanddeiliaid, sefydliadau, ac unigolion allanol allweddol ar draws y sectorau cyhoeddus, elusennol a phreifat er mwyn datblygu perthnasoedd proffesiynol cydweithredol a chydgynhyrchiol effeithiol a chynaliadwy sy'n cefnogi amcanion ac uchelgeisiau'r Ardd
 • Arwain a rheoli'r Tîm Gweithredol i gyflawni nodau tymor hir strategol a chynlluniau blynyddol, targedau ariannol a busnes, dangosyddion perfformiad, a safonau ac anghenion gweithredol yr Ardd er mwyn cyflawni ei chenhadaeth elusennol benodol a'i dibenion o dan y ddeddf cwmnïau
 • Arloesi, hyrwyddo, a galluogi safonau a chyflawniadau uchel o ran gwasanaeth dwyieithog a rhagoriaeth sy'n adlewyrchu'n dda ar statws a gweithrediad yr Ardd fel sefydliad cenedlaethol enghreifftiol a llwyddiannus, ac un o'r atyniadau pwysicaf i ymwelwyr yng Nghymru y telir ffi i gael mynediad iddo
 • Darparu safonau uchel o ddadansoddi, dehongli, ac adrodd ar berfformiad a materion sefydliadol i fwrdd yr ymddiriedolwyr, rhanddeiliaid, cyllidwyr ac eraill yn unol ag arfer gorau, llywodraethu da, a gofynion cydymffurfio
 • Ymgysylltu'n weithredol â'r sector atyniadau twristiaid ac ymwelwyr ehangach i feincnodi ac adolygu safonau, gweithgareddau, a chyfleoedd yr Ardd mewn cyd-destun addas, ac i raddnodi er mwyn cynyddu llwyddiant masnachol, cyflawniadau, a safonau
 • Amlygu cyfleoedd i gynhyrchu twf sefydliadol, cyfleoedd / datblygiadau masnachol, effeithlonrwydd, a gwelliant parhaus ar yr un pryd â chynnal diwylliant sy'n cyd-fynd â gwerthoedd ac ethos craidd, yn ogystal ag ymwybyddiaeth o risgiau posibl a rhwymedigaethau sefydliadol. Mae hyn yn cynnwys adolygu polisïau a threfniadau sefydliadol yn barhaus
 • Cyflawni swyddogaeth arwyddocaol mewn mentrau a chyflawniadau codi arian a datblygu, gan gyfrannu'n greadigol yn ogystal â dod â phrofiad a menter i ffyrdd o gynhyrchu incwm i'r Ardd a sicrhau ei chynaliadwyedd a'i lles yn y dyfodol
 • Sicrhau cydymffurfiaeth â gofynion cyfreithiol, rheoleiddiol, moesegol a chymdeithasol, gan ennyn ymagwedd sefydliadol effeithiol at iechyd a diogelwch sy'n lleihau risgiau i'r eithaf yn effeithiol, a sicrhau bod cyfle cyfartal, amrywiaeth a chynhwysiant yn cael eu hyrwyddo yn unol ag arfer da a pholisïau
 • Cymryd camau pendant i geisio datblygiad proffesiynol i chi'ch hun a darparu cyfleoedd dysgu ar gyfer adroddiadau uniongyrchol a staff ar draws yr Ardd o fewn yr adnoddau sydd ar gael ac yn unol â dadansoddiad o anghenion hyfforddiant a chynllun dysgu a datblygu'r Ardd
 • Gweithio fel eiriolwr a llysgennad ar gyfer y sefydliad ar lefel genedlaethol ac ehangach
 • Gweithio'n hyblyg, yn ddeallus, yn ddiwyd ac yn greadigol gan gymhwyso'ch doniau bob amser er pennaf les yr Ardd.

I gael trafodaeth anffurfiol ac i gael copi o friff yr ymgeisydd, cysylltwch â thîm Goodson Thomas ar 029 2167 4422.

I wneud cais, cyflwynwch eich CV a'ch llythyr eglurhaol trwy'r botwm 'Gwneud Cais nawr' isod

Dyddiad cau: 12pm 28/04/2022
Dyddiad y cyfweliad: 6 - 7/06/2022


Cydnabyddir pob cais.


Back to List Apply now