Prif Swyddog Cynnwys / Chief Content Officer

S4C

Carmarthen

In line with experience


Executive
0321-GT-S4C

Dyma gyfle gwych i unigolyn rhagorol i ymuno â S4C ar adeg hynod gyffrous yn ei hanes. Mae rôl y Prif Swyddog Cynnwys yn allweddol ac yn atebol i'r Prif Weithredwr ac yn Aelod o Dîm Rheoli S4C a Bwrdd Unedol S4C. Y brif ddyletswydd bydd cyfrifoldeb dros ddatblygu strategaeth cynnwys feiddgar ac arloesol yn yr iaith Gymraeg. Elfen hanfodol o'r gwaith bydd sicrhau bod y strategaeth cynnwys yn cael ei gymeradwyo a'i weithredu'n effeithlon, yn esblygu dros amser, ac yn datblygu talent newydd a chyffrous yn barod i'r dyfodol. Bydd rhaid i ddeiliad y swydd ddangos sut y gallant ddangos trwy fesuriadau y gallu i dyfu rhifau cynulleidfa, creu gwerth masnachol, a chael effaith positif ar gynulleidfa Cymru.

Rydym yn chwilio am arweinydd sydd yn greadigol, uchelgeisiol a sydd yn gallu gweithio yn gydweithredol ar y lefel uchaf. Bydd gan ddeiliad y swydd weledigaeth glir a dealltwriaeth eang o anghenion newidiol cynulleidfa yn yr ecosystem digidol sydd yn bodoli heddiw. Yr uchelgais bydd i osod cyfeiriad strategol clir tymor byr a hir sydd yn hyblyg yn nghyswllt y byd heddiw - digidol a llinol. Bydd hyn yn cyfoethogi'r arlwy yng Nghymru a thu hwnt. Bydd yr ymgeisydd hefyd yn creu yr amgylchedd i feithrin a datblygu talent newydd Cymru.

Bydd gan yr unigolyn llwyddiannus brofiad sylweddol o greu a chomisiynu cynnwys ac wedi ennyn credadwyedd o fewn y sector gynhyrchu, y diwydiant darlledu neu'r diwydiannau creadigol. Bydd deiliad y swydd yn gyfathrebwr heb ei ail a bydd yn siarad ar ran S4C i feithrin perthnasau cryf a buddiol gyda phartneriaid y gwasanaeth. Bydd creu a datblygu syniadau ac ysbrydoli tîm yn dod yn naturiol iddynt a chyfrannu fel rhan o'r Bwrdd i strategaeth y gwasanaeth.

Manylion Eraill

Lleoliad: Lleoliad arferol eich gwaith fydd Canolfan S4C yr Egin, Heol y Coleg, Caerfyrddin SA31 3EQ ond disgwylir i chi deithio i le bynnag y bydd S4C yn rhesymol yn ei orchymyn.

Rydym yn annog pob cyflogai i gael cydbwysedd iach rhwng bywyd a gwaith ac yn cynnig trefniadau gweithio hyblyg, megis gweithio ystwyth, ynghyd ag ystod eang o batrymau gwaith gwahanol. Mae pob un ohonynt yn amodol ar anghenion busnes.

Oherwydd y sefyllfa Coronafeirws, mae S4C wedi lleihau mynediad i'w swyddfeydd ar gyfer staff nad ydynt yn ymwneud â darlledu er mwyn sicrhau diogelwch a lles unigolion ac i ddiogelu darlledu. Felly, efallai y bydd gofyn i chi weithio o bell wrth ymuno â'r sefydliad os yw'r cyfyngiadau hyn yn dal i fod ar waith.

Cyflog: Yn unol â phrofiad

Cytundeb: 5 mlynedd

Oriau Gwaith: 35¾ yr wythnos. Oherwydd natur y swydd, disgwylir hyblygrwydd, gan gynnwys gweithio tu allan i oriau swyddfa, ar rai penwythnosau a gwyliau banc

Cyfnod Prawf: 6 mis

Gwyliau: Yn ychwanegol i'r gwyliau banc statudol, bydd gennych hawl i 26 diwrnod o wyliau gyda thâl y flwyddyn.

Pensiwn: Mae hawl gan staff cyflogedig ymuno â Chynllun Pensiwn Personol Grŵp yn ddarostyngedig i delerau unrhyw gynllun sydd mewn bodolaeth ac a ddiwygiwyd o dro i dro. Os byddwch yn aelod o'r Cynllun Pensiwn Personol Grŵp, bydd S4C yn cyfrannu 10% o'ch cyflog sylfaenol i'r Cynllun. Disgwylir i chi gyfrannu 5%.

Ceisiadau

Am sgwrs anffurfiol a manylion pellach, cysylltwch â thîm Goodson Thomas ar info@goodsonthomas.com neu 02921 674422.

Os am wneud cais, dylid anfon CV a llythyr eglurhaol erbyn 17.00 y prynhawn ar ddydd Mercher 19 Ionawr 2022 trwy'r botwm 'Gwneud Cais nawr'.

Cydnabyddir pob caisThis is a great opportunity for an enthusiastic individual to join S4C at a very exciting time in its history. The post holder will be accountable to the Chief Executive and will be a Member of S4C's Management Team and S4C's Unitary Board. The main duty will be responsibility for developing a bold and innovative content strategy in the Welsh language. An essential element of the work will be to ensure that the content strategy is approved and implemented efficiently, evolves over time, and develops new and exciting talent for the future. The post holder will need to demonstrate how they can show by measurements, the ability to grow audience numbers, create commercial value, and have a positive impact on the Welsh audience.

We are looking for a leader who is creative, ambitious and able to work collaboratively at the highest level. The post holder will have a clear vision and a broad understanding of the changing needs of an audience in the digital ecosystem that exists today. The ambition will be to set a clear short and long-term strategic direction that is flexible in relation to the world today - both digital and linear. This will enrich the provision in Wales and beyond. The candidate will also create the environment to nurture and develop Wales' new talent.

The successful individual will have considerable experience of creating and commissioning content and have gained credibility within the production sector, the broadcasting industry or the creative industries in Wales. The post holder will be an excellent communicator and will speak on behalf of S4C to build strong and beneficial relationships with the service partners. Creating and developing ideas and inspiring a team will come naturally to them as well as contributing as part of the Board to the service's strategy.

Other Details

Location: The usual location of your work will be Canolfan S4C Yr Egin, College Road, Carmarthen SA31 3EQ but you will be expected to travel to wherever S4C reasonably requires.

We encourage all employees to have a healthy work-life balance and offer flexible working arrangements, such as agile working, along with a wide range of different working patterns. All are subject to business needs.

Due to the Coronavirus situation, S4C has reduced access to its offices for non-broadcasting staff to ensure the safety and welfare of individuals and to protect broadcasting. Therefore, you may be required to work remotely when joining the organisation if these restrictions are still in place.

Pay: In line with experience

Contract: 5 Years

Working Hours: 35¾ per week. Due to the nature of the job, flexibility, including working outside office hours, is expected on some weekends and bank holidays.

Probation Period: 6 months

Holidays: In addition to the statutory bank holidays, you will be entitled to 26 days paid holiday per year.

Pension: Paid staff are entitled to join a Group Personal Pension Scheme subject to the terms of any existing scheme which is amended from time to time. If you are a member of the Group Personal Pension Scheme, S4C will contribute 10% of your basic salary to the Scheme. You will be expected to contribute 5%.

Applications

For an informal chat and further details, contact the Goodson Thomas team at info@goodsonthomas.com or 02921 674422.

To apply, a CV and covering letter should be sent by 17.00 pm on Wednesday 19 January 2022 via the 'Apply now' button.

All applications will be acknowledged


Back to List Apply now