Head of Governance

WJEC CBAC

Cardiff / Caerdydd

£53,010 - £56,151


Executive
0336-GT-WJEC

WJEC is a leading, high performing and hugely respected awarding organisation that provides internationally recognised GCSEs, AS, A level and vocational qualifications to schools and colleges in the UK. It employs c.400 employees with a turnover of c.£48m. Mae CBAC yn un o'r prif gyrff dyfarnu, sy'n hynod uchel ei gyflawniad a'i barch. Cynigir cymwysterau TGAU, UG, Safon Uwch a galwedigaethol a gydnabyddir yn rhyngwladol ganddo i ysgolion a cholegau yn y DU. Cyflogir tua 400 o bobl ganddo ac mae ei drosiant tua £48m.

The organisation is seeking to appoint a Head of Governance to lead and provide strategic advice, guidance and legislation awareness, and perform Company Secretary duties, ensuring that WJEC remains compliant in a range of areas, including, but not limited to corporate governance, regulation and compliance, procurement, contracting and the management of corporate policies and procedures.

Reporting to the CEO and supporting individuals across the organisation, the appointee will provide leadership, expert counsel and be accountable for the development of effective governance informed by best practice and enabling the organisation to conduct its work effectively.

The Role

 • Corporate Governance and Company Secretary Duties: Leading on re-design or changes to the governance framework by reviewing the effectiveness of Board and Board processes and by introducing improvements based on evidence and feedback, you will contribute to a more effective governance environment. You will be accountable for the provision of Company Secretary duties, ensuring a diverse, engaged and well-supported Board membership. Support the appointment process of new Board members and ensuring Board decisions are made and implemented in accordance with Charter, Statutes and Ordinance and committee terms of reference.
 • Legal Advice and Guidance: You will obtain legal advice and provide guidance across a broad range of corporate services, and where required, you will appoint and liaise with external suppliers to fulfil the organisation's requirements to secure specific legal guidance and support.
 • Information Governance: Supporting the Chief Digital Officer, you will manage all operational aspects of Information Governance and Information Governance; providing specific advice, guidance, policies and procedures in line with current GDPR legislation, fulfilling the role of Data Protection Manager. You will also manage and co-ordinate any SAR requests, coordinate the training requirements of the organisation and the roll out and completion of such training, and lead on all aspects of Freedom of Information Act.
 • Policies and Procedures: You will lead on developing and co-ordinating corporate policies; managing the configuration and implementation of a policies database, and the maintenance of the database, including ensuring that policies are reviewed in accordance with the set deadlines.
 • Contract Management: As the first point of contact and technical expert for all contractual activity at WJEC, you will ensure that WJEC maintains compliance with all applicable laws in relation to contractual activities, and where required, draft contract documentation for use by the organisation. You will lead on all contractual matters during contract negotiations, including supporting the ELT in negotiating terms. You will identify and resolve potential commercial risks relating to contracts, agreements and business relationships, and provide advice and guidance on commercial and contractual issues, liaising with the business, the Finance Team and solicitors as appropriate.

The Individual

 • Experience & Knowledge: Information Governance and Data Protection; Contract management; Policy and procedure management; Experience of working in a diverse organisation; Experience of organising workload; Experience of working with people of all levels; Experience of project management.
 • Abilities & Personal Qualities: Able to work in partnership and with people at all levels, demonstrating strong skills in networking, influencing and co-ordinating; Able to communicate effectively and authoritatively to a diverse audience, and to explain complex regulatory legislation and principles; High level administrative and organisational skills; Well-developed oral and written communication skills; Interpersonal skills; Statistical & Numeracy skills; Presentational & Organisational skills; IT literacy; Ability to work independently as well as part of a team; Ability to work under pressure and to deadlines; Tact and diplomacy; Analytical and problem-solving skills.
 • Qualifications: Legal qualification or equivalent experience; Educated to degree standard or equivalent.

For an informal discussion and a copy of the Candidate Pack, please contact the Goodson Thomas team on 029 2167 4422 or info@goodsonthomas.com
To apply please submit your CV and Covering letter via the 'Apply now' button below

All applications will be acknowledged.

12 noon Friday 17th December 2021: Deadline for applications
w/c 24th January 2022: Final panel interviews


Mae CBAC yn un o'r prif gyrff dyfarnu, sy'n hynod uchel ei gyflawniad a'i barch. Cynigir cymwysterau TGAU, UG, Safon Uwch a galwedigaethol a gydnabyddir yn rhyngwladol ganddo i ysgolion a cholegau yn y DU. Cyflogir tua 400 o bobl ganddo ac mae ei drosiant tua £48m.

Hoffai'r corff benodi Pennaeth Llywodraethu i arwain ac i ddarparu cyngor ac arweiniad strategol ac ymwybyddiaeth ddeddfwriaethol. Bydd yr unigolyn hefyd yn cyflawni dyletswyddau Ysgrifennydd y Cwmni, gan sicrhau bod CBAC yn parhau i gydymffurfio mewn amrywiol feysydd, yn eu plith, ond heb eu cyfyngu i lywodraethu, rheoleiddio a chydymffurfio corfforaethol, caffael, contractio a rheoli polisïau a gweithdrefnau corfforaethol.

Gan adrodd yn ôl i'r Prif Swyddog Gweithredol a chefnogi unigolion ar draws y corff, bydd y sawl a benodir yn arwain, yn cynnig cyngor arbenigol ac yn atebol am ddatblygu trefniant llywodraethu effeithiol a fydd wedi'i lywio gan ymarfer gorau ac yn galluogi'r corff i fod yn effeithiol wrth gynnal ei waith.

Y Rôl

 • Dyletswyddau Llywodraethu Corfforaethol ac Ysgrifennydd y Cwmni: Adolygu effeithiolrwydd y Bwrdd a phrosesau'r Bwrdd ac arwain ar ail-ddylunio neu wneud newidiadau i'r fframwaith llywodraethu ar sail hyn. Cyflwyno gwelliannau ar sail tystiolaeth ac adborth, a chyfrannu felly at amgylchedd llywodraethu sy'n fwy effeithiol. Byddwch chi'n atebol am gyflawni dyletswyddau Ysgrifennydd y Cwmni, gan sicrhau bod aelodaeth y Bwrdd yn un sy'n amrywiol, yn ymgysylltiol ac yn cael ei gefnogi'n dda. Cefnogi'r broses o benodi aelodau newydd i'r Bwrdd a sicrhau y gwneir ac y gweithredir penderfyniadau'r Bwrdd yn unol â Siarter, Statudau ac Ordinhad a chylch gorchwyl pwyllgorau.
 • Cyngor ac Arweiniad Cyfreithiol: Byddwch chi'n cael cyngor cyfreithiol ac yn cynnig arweiniad ynghylch amrediad eang o wasanaethau corfforaethol. Lle bo gofyn, byddwch chi'n penodi ac yn cysylltu â chyflenwyr allanol i fodloni gofynion y corff i sicrhau cyngor a chefnogaeth gyfreithiol sy'n benodol.
 • Llywodraethu Gwybodaeth: Gan gefnogi'r Prif Swyddog Digidol, chi fydd yn rheoli holl agweddau gweithredol y drefn o Lywodraethu Gwybodaeth; gan ddarparu cyngor, arweiniad, polisïau a gweithdrefnau penodol yn unol â deddfwriaeth GDPR gyfredol, gan weithredu fel Rheolwr Diogelu Data. Byddwch chi hefyd yn rheoli ac yn cydlynu unrhyw geisiadau gwrthrych am ddata (SAR), yn cydlynu gofynion hyfforddi'r corff a chyflwyniad a chwblhad hyfforddiant o'r fath, ac yn arwain hefyd ar bob agwedd ar y Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth.
 • Polisïau a gweithdrefnau: Byddwch chi'n arwain ar y gwaith o ddatblygu a chydlynu polisïau corfforaethol; yn rheoli ffurfweddu a gweithredu cronfa ddata polisïau, a chynnal a chadw'r gronfa ddata honno, gan gynnwys sicrhau yr adolygir polisïau yn unol â'r terfynau amser a bennir.
 • Rheoli Contractau: Fel man cyswllt cyntaf ac arbenigwr technegol holl weithgarwch contractio CBAC, byddwch chi'n sicrhau bod CBAC yn parhau i gydymffurfio â phob deddf berthnasol mewn perthynas â gweithgareddau contractio, ac yn drafftio dogfennaeth gontractiol lle y bo gofyn gwneud hynny i'w defnyddio gan y corff. Byddwch chi'n arwain ar yr holl faterion contractio wrth drafod contractau, gan gynnwys cefnogi'r TAG o ran trafod telerau. Byddwch chi'n adnabod ac yn datrys unrhyw risgiau masnachol posibl yn ymwneud â chontractau, cytundebau a pherthnasoedd busnes, gan gynnig cyngor ac arweiniad ynghylch materion masnachol a chontractiol, a chysylltu â'r busnes, y Tîm Cyllid a chyfreithwyr fel y bo'n briodol.

Yr Unigolyn

 • Profiad a Gwybodaeth: Rheoli Gwybodaeth a Diogelu Data; Rheoli contractau; Rheoli polisi a gweithdrefnau; Profiad o weithio mewn corff amrywiol; Profiad o drefnu llwyth gwaith; Profiad o weithio gyda phobl ar bob lefel; Profiad o reoli projectau.
 • Galluoedd a Rhinweddau Personol: Â'r gallu i weithio mewn partneriaeth a gyda phobl ar bob lefel, gan ddangos sgiliau cryf o ran rhwydweithio, dylanwadu a chydlynu; Â'r gallu i gyfathrebu'n effeithiol ac yn awdurdodol â chynulleidfa amrywiol, ac i esbonio deddfwriaeth ac egwyddorion rheoleiddiol cymhleth; Sgiliau gweinyddu a threfnu ar lefel uchel; Sgiliau cyfathrebu ysgrifenedig a llafar sydd wedi'u datblygu'n dda; Sgiliau rhyngbersonol; Sgiliau Rhifedd ac Ystadegol; Sgiliau Trefnu a Chyflwyno; Llythrennedd TG; Y gallu i weithio'n annibynnol yn ogystal â bod yn aelod o dîm; Y gallu i weithio dan bwysau ac i fodloni terfynau amser; Tact a diplomyddiaeth; Sgiliau dadansoddi a datrys problemau.
 • Cymwysterau: Cymhwyster cyfreithiol neu brofiad cyfatebol; Wedi'i addysgu at safon gradd neu gyfwerth.

I drafod yn anffurfiol ac i gael copi o Becyn yr Ymgeisydd, cysylltwch â thîm Goodson Thomas ar 029 2167 4422 neu info@goodsonthomas.com
I ymgeisio cyflwynwch eich CV a Llythyr Eglurhaol drwy wasgu'r botwm 'Gwneud Cais Nawr' isod

Cydnabyddir pob cais.

Hanner dydd, dydd Gwener 17 Rhagfyr 2021: Terfyn amser cyflwyno ceisiadau
w/c 24 Ionawr 2022: Cyfweliadau Panel Terfynol


Back to List Apply now