Head of Fundraising

Welsh National Opera / Opera Cenedlaethol Cymru

Cardiff / Caerdydd

Commensurate with experience


Executive
0342-GT-WNO

This is a new role at Welsh National Opera, taking the lead on generating income from individual giving building on existing foundations to establish a structure and culture that inspires, supports and connects with major donors across the Company. Mae hon yn rôl newydd gydag Opera Cenedlaethol Cymru, yn arwain y gwaith o gynhyrchu incwm o roddion unigol gan adeiladu ar sylfeini presennol i sefydlu strwythur a diwylliant sy'n ysbrydoli, cefnogi ac yn cysylltu â rhoddwyr mawr ar draws y Cwmni.

Welsh National Opera exists to bring the power, drama and raw emotion of opera to as wide an audience as possible. As a national company with an international status, WNO's fundamental aim is to entertain and engage audiences at our operas, concerts and events. Building on our 75 years, with strong roots in our communities, we provide transformative experiences through our world-class performances, education, talent development and engagement work; to broaden and develop new and diverse audiences; to demonstrate that opera is a rewarding, relevant and universal art form.

This is a new role at Welsh National Opera, taking the lead on generating income from individual giving, with a specific focus on major gifts, building on existing foundations to establish a structure and culture that inspires, supports and connects with major donors across the Company. The role is responsible for developing and executing the individual giving strategy from first-time gifts to memberships and major gifts and will manage three colleagues to achieve this in collaboration with the Director of Development, Strategy and External relations.

The key responsibilities are:

Philanthropy - Prospecting, Cultivation and Fundraising

 • To work in collaboration with the Director of Development, Strategy & External Relations to set a 3-5 year income target and develop the giving strategy
 • To develop and manage cultivation, stewardship and solicitation strategies for prospects across the individual giving strategy
 • To develop he involvement of colleagues in the cultivation, solicitation and stewardship of major donors
 • To monitor, evaluate and report on individual giving KPIs and provide reports for the team, SMT and Board.

Administration

 • Work the team and WNO department colleagues to create fundraising assets and materials that communicate the case for support
 • Monitor progress against plans, including financial reconciliation and projections, and regular forecast meetings with the Director of Development, Strategy and External Relations
 • Build effective relationships across all WNO departments

People Management

 • Manage, motivate and develop three team members in a way that creates and efficient, inventive, productive and collaborative team
 • Provide line management support including regular 1:1 meetings, appraisals, objective setting and person development support
 • Understand and contribute to wider departmental and organisational strategy

General Duties

 • To cooperate with WNO in complying with relevant health and safety legislation, polices and procedures in the performance of the post.
 • To ensure with WNO policies and procedures at all times
 • Undertake any other duties and responsibilities that may be reasonably expected and required.

For an informal discussion and a copy of the Candidate Pack, please contact the Goodson Thomas team on 029 2167 4422 or info@goodsonthomas.com

To apply please submit your CV and Covering letter via the 'Apply now' button below

Closing date: 12pm, 20th December 2021
Interview date: Early January

All applications will be acknowledged.


Bwriad Opera Cenedlaethol Cymru yw cyflwyno pŵer, drama ac emosiwn amrwd opera i gynulleidfa mor eang â phosibl. Fel cwmni cenedlaethol sydd â statws rhyngwladol, nod sylfaenol WNO yw ceisio diddanu ac ennyn diddordeb cynulleidfaoedd yn ein hoperâu, cyngherddau a digwyddiadau. Gan adeiladu ein 75 mlynedd o hanes, gyda gwreiddiau cadarn yn ein cymunedau, rydym yn cyflwyno profiadau trawsnewidiol drwy ein haddysg, gwaith datblygu dawn, gwaith ymgysylltu a pherfformiadau o'r radd flaenaf; er mwyn ehangu a datblygu cynulleidfaoedd amrywiol newydd; i ddangos bod opera yn ffurf werthfawr, berthnasol a chyffredinol o gelfyddyd.

Mae hon yn rôl newydd gydag Opera Cenedlaethol Cymru, yn arwain y gwaith o gynhyrchu incwm o roddion unigol gyda ffocws penodol ar roddion mawr, gan adeiladu ar sylfeini presennol i sefydlu strwythur a diwylliant sy'n ysbrydoli, cefnogi ac yn cysylltu â rhoddwyr mawr ar draws y Cwmni. Bydd y rôl yn gyfrifol am ddatblygu a chyflawni'r strategaeth rhoddion unigol, o roddion cyntaf i aelodaeth a rhoddion mawr, ac yn rheoli tri chydweithiwr i gyflawni hyn ar y cyd â'r Cyfarwyddwr Datblygu, Strategaeth a Chysylltiadau Allanol.

Y prif gyfrifoldebau yw:

Dyngarwch - Ffynnu, Tyfu a Chodi Arian

 • Gweithio ar y cyd â'r Cyfarwyddwr Datblygu, Strategaeth a Chysylltiadau Allanol i osod targed incwm 3 i 5 blwyddyn a datblygu'r strategaeth rhoddion
 • Datblygu a rheoli strategaethau twf, stiwardiaeth a deisyfu ar gyfer rhagolygon ar draws y strategaeth rhoddion unigol
 • Datblygu cyfranogiad cydweithwyr wrth dyfu, deisyfu a stiwardio rhoddwyr mawr
 • Monitro, gwerthuso ac adrodd ar ddangosyddion perfformiad allweddol rhoddion unigol a chyflwyno adroddiadau i'r tîm, yr Uwch Dîm Rheoli a'r Bwrdd.

Gweinyddiaeth

 • Gweithio gyda chydweithwyr tîm ac adran WNO i greu asedau a deunyddiau codi arian sy'n cyfathrebu'r achos dros gymorth
 • Monitro cynnydd yn erbyn cynlluniau, gan gynnwys cysyniadau a rhagamcanion ariannol, a chyfarfodydd rhagweld rheolaidd gyda'r Cyfarwyddwr Datblygu, Strategaeth a Chysylltiadau Allanol
 • Meithrin cysylltiadau effeithiol ar draws holl adrannau WNO

Rheoli Pobl

 • Rheoli, ysgogi a datblygu tri aelod o'r tîm mewn ffordd sy'n creu tîm cydweithredol cynhyrchiol, arloesol ac effeithlon
 • Cynnig cymorth rheolaeth llinell gan gynnwys cyfarfodydd un-i-un rheolaidd, arfarniadau, gosod amcanion a chymorth datblygiad personol
 • Deall a chyfrannu at strategaeth sefydliadol ac adrannol ehangach

Dyletswyddau Cyffredinol

 • Cydweithredu ag WNO i gydymffurfio â deddfwriaeth, polisïau a gweithdrefnau iechyd a diogelwch perthnasol wrth gyflawni'r swydd.
 • Sicrhau cydymffurfiaeth â pholisïau a gweithdrefnau WNO drwy'r amser
 • Ymgymryd ag unrhyw ddyletswyddau a chyfrifoldebau eraill a all fod yn rhesymol ddisgwyliedig neu ofynnol.

Am drafodaeth anffurfiol a chopi o'r Pecyn Ymgeisydd, cysylltwch â thîm Goodson Thomas ar 029 2167 4422 neu info@goodsonthomas.com

I wneud cais, cyflwynwch eich CV a llythyr eglurhaol drwy'r botwm 'Gwneud Cais Nawr' isod

Dyddiad cau: 12pm, Rhagfyr 20, 2021
Dyddiad y cyfweliad: Dechrau Ionawr

Bydd yr holl geisiadau'n cael eu cydnabod.


Back to List Apply now