President / Llywydd

The National Library of Wales / Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Flexible

Remunerated


Non Executive
0326-GT-NLW

  • Are you enthusiastic about the positive impact the National Library of Wales can have on the wellbeing and identity of a nation? Ydych chi'n frwdfrydig am yr effaith gadarnhaol y gall Llyfrgell Genedlaethol Cymru ei chael ar les a hunaniaeth cenedl?
  • Do you have the leadership qualities and commercial acumen to steer a high profile, national organisation through a period of change and challenge?
  • Could you enhance the reach, influence and impact of the Library in Wales, across the UK, and internationally?


Remuneration: £17,591 per annum based on a daily fee.

Commitment: The role requires a commitment of approximately one day a week for a term of four years, and can offer a flexible approach to duties, combining on-line and in-person attendance at meetings, events and other engagements.


The Welsh Government is seeking an exceptional individual to take on the role of President of the National Library of Wales from January 2022.

The ideal candidate will have extensive and well-proven leadership, ambassadorial and governance skills, combined with proven commercial acumen. They will act as a spokesperson and figurehead for the Library and be able to demonstrate a clear commitment to the objects of the Library and to its role in Wales and further afield.

Working with the Chief Executive and Librarian and his Executive Team, the Board of Trustees and the Welsh Government, the President will ensure an effective relationship between the Board and the executive, and between the organisation and its stakeholders. They will provide astute strategic leadership for the National Library, built on sensitive and collaborative working. The post holder will be required to lead the Board and the Library to fulfil its purpose taking account of the 2020 Tailored Review outcomes; leading as appropriate on organisational change; and working effectively within the cultural, political, social, and economic context in which the Library operates.

Candidates must also be able to provide evidence of a real interest in the Library's activities, and an appreciation of its cultural importance.

The full person specification and essential criteria are included in the applicants' information pack.

The ability to speak Welsh fluently is essential. All applicants must demonstrate a clear commitment to working in a bilingual Wales.

Further information about the National Library of Wales can be found at the Library website www.library.wales.

If you would like an informal discussion about the role of President, please contact Nicola Guy, Deputy Director, Culture and Sport Division, Welsh Government (Nicola.Guy@gov.wales).

It is the policy of the Welsh Government and The National Library of Wales to promote and integrate equality of opportunity and diversity into all aspects of their business, including appointments to public bodies. Applications are welcomed and encouraged from all groups and we ensure no eligible candidate for public office will receive less favourable treatment on the grounds of age, disability, sex, marital status, sexual orientation, gender reassignment, race, religion or belief, or pregnancy or maternity.

We guarantee to interview anyone who is disabled whose application meets the minimum criteria for the post. By 'minimum criteria' we mean that you must provide us with evidence in your application which demonstrates that you generally meet the level of competence for the role and any qualifications, skills or experience defined as essential.

We are committed to the employment and career development of disabled people. If you would like a guaranteed interview, please contact Public.appointments@gov.wales

For an informal discussion, please contact the Goodson Thomas team on 029 2167 4422 or info@goodsonthomas.com

Closing date: 13 October 2021 at 18:00. We will not consider any applications received after this date.

Applicants invited for interview will be notified at least two weeks prior to the interview date.

A large print, Braille or audio versions of this advert can be obtained by request from publicappointments@gov.wales

Llywydd


  • Ydych chi'n frwdfrydig am yr effaith gadarnhaol y gall Llyfrgell Genedlaethol Cymru ei chael ar les a hunaniaeth cenedl?
  • A oes gennych y rhinweddau arwain a'r craffter masnachol i lywio sefydliad cenedlaethol uchel ei broffil drwy gyfnod o newid a her?
  • A allech wella cyrhaeddiad, dylanwad ac effaith y Llyfrgell yng Nghymru, ledled y DU, ac yn rhyngwladol?Tâl: £17,591 y flwyddyn yn seiliedig ar ffi ddyddiol.

Ymrwymiad: Mae'r rôl yn gofyn am ymrwymiad o tua diwrnod yr wythnos am gyfnod o bedair blynedd, a gall gynnig dull hyblyg o ymdrin â dyletswyddau, gan gyfuno presenoldeb ar-lein ac wyneb yn wyneb mewn cyfarfodydd, digwyddiadau ac ymrwymiadau eraill.

Mae Llywodraeth Cymru yn chwilio am unigolyn eithriadol i ymgymryd â rôl Llywydd Llyfrgell Genedlaethol Cymru o fis Ionawr 2022.

Bydd gan yr ymgeisydd delfrydol sgiliau arwain, llysgenhadol a llywodraethu helaeth a phrofedig, ynghyd a chraffter masnachol profedig. Byddant yn gweithredu fel llefarydd ac yn arwain y Llyfrgell ac yn gallu dangos ymrwymiad clir i nodau'r Llyfrgell ac i'w rôl yng Nghymru a thu hwnt.

Gan weithio gyda'r Prif Weithredwr a'r Llyfrgellydd a'i Dîm Gweithredol, Bwrdd yr Ymddiriedolwyr a Llywodraeth Cymru, bydd y Llywydd yn sicrhau perthynas effeithiol rhwng y Bwrdd a'r weithrediaeth, a rhwng y sefydliad a'i randdeiliaid. Byddant yn darparu arweinyddiaeth strategol graff i'r Llyfrgell Genedlaethol, a fydd yn seiliedig ar weithio'n sensitif ac yn gydweithredol. Bydd yn ofynnol i ddeiliad y swydd arwain y Bwrdd a'r Llyfrgell i gyflawni ei ddiben gan ystyried canlyniadau Adolygiad wedi'i Deilwra 2020; arwain fel y bo'n briodol ar newid sefydliadol; a gweithio'n effeithiol o fewn y cyd-destun diwylliannol, gweinyddol, cymdeithasol ac economaidd y mae'r Llyfrgell yn gweithio ynddo.

Rhaid i ymgeiswyr hefyd allu darparu tystiolaeth o ddiddordeb gwirioneddol yng ngweithgareddau'r Llyfrgell, a gwerthfawrogiad o'i phwysigrwydd diwylliannol.

Mae manyleb lawn y person a'r meini prawf hanfodol wedi'u cynnwys ym mhecyn gwybodaeth yr ymgeiswyr.

Mae'r gallu i siarad Cymraeg yn rhugl yn hanfodol. Rhaid i bob ymgeisydd ddangos ymrwymiad clir i weithio mewn Cymru ddwyieithog.

Mae rhagor o wybodaeth am Lyfrgell Genedlaethol Cymru i'w gweld ar wefan y Llyfrgell Hafan | Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Os hoffech gael trafodaeth anffurfiol am rôl y Llywydd, cysylltwch â Nicola Guy, Dirprwy Gyfarwyddwr yr Is-adran Diwylliant a Chwaraeon, Llywodraeth Cymru (Nicola.Guy@llyw.cymru.

Polisi Llywodraeth Cymru a Llyfrgell Genedlaethol Cymru yw hyrwyddo ac integreiddio cyfle cyfartal ac amrywiaeth ym mhob agwedd ar eu busnes, gan gynnwys penodiadau i gyrff cyhoeddus. Croesewir ac anogir ceisiadau gan bob grŵp ac rydym yn sicrhau na fydd unrhyw ymgeisydd cymwys am swydd gyhoeddus yn cael triniaeth lai ffafriol ar sail oedran, anabledd, rhyw, statws priodasol, cyfeiriadedd rhywiol, ailbennu rhywedd, hil, crefydd neu gred, neu feichiogrwydd neu famolaeth.

Rydym yn gwarantu cyfweld ag unrhyw un sy'n anabl y mae ei gais yn bodloni'r meini prawf gofynnol ar gyfer y swydd. Yn ôl 'meini prawf gofynnol' rydym yn golygu bod yn rhaid i chi roi tystiolaeth i ni yn eich cais sy'n dangos eich bod yn gyffredinol yn bodloni lefel y cymhwysedd ar gyfer y rôl ac unrhyw gymwysterau, sgiliau neu brofiad a ddiffinnir fel rhai hanfodol.

Rydym wedi ymrwymo i gyflogaeth a datblygiad gyrfa pobl anabl. Os hoffech gyfweliad gwarantedig, cysylltwch â penodiadaucyhoeddus@llyw.cymru

I drafod yn anffurfiol, cysylltwch â thîm Goodson Thomas ar 029 2167 4422 neu info@goodsonthomas.com.

Dyddiad cau: 13 Hydref 2021 am 18:00. Ni fyddwn yn ystyried unrhyw geisiadau a ddaw i law ar ôl y dyddiad hwn.

Bydd ymgeiswyr a wahoddir i gyfweliad yn cael eu hysbysu o leiaf bythefnos cyn dyddiad y cyfweliad.

Gellir cael fersiynau print bras, Braille neu sain o'r hysbyseb hon ar gais gan penodiadaucyhoeddus@llyw.cymru


Back to List Apply now