Director of Audiences / Cyfarwyddwr Cynulleidfaoedd

Welsh National Opera / Opera Cenedlaethol Cymru

Cardiff / Caerdydd

up to £65,000 per annum


Executive
0329-GT-WNO

Welsh National Opera (WNO) is one of the UK's leading opera companies with a growing international reputation. They are seeking a Director of Audiences to lead an inclusive audience strategy. Mae Opera Cenedlaethol Cymru (WNO) yn un o gwmnïau opera mwyaf blaenllaw y DU sydd ag enw da rhyngwladol cynyddol. Maent yn dymuno penodi Cyfarwyddwr Cynulleidfaoedd i arwain strategaeth cynulleidfa gynhwysol.


Welsh National Opera (WNO) is one of the UK's leading opera companies with a growing international reputation that marked its 75th anniversary in April 2021. WNO's output includes world class productions, award-winning community and education programmes, concerts, broadcasts and digital activities. WNO is a company for everyone and their work strives to reflect the society in which we live.

Reporting to the General Director and part of the Senior Management Team, the Director of Audiences will be responsible for providing Welsh National Opera with the right insight and information to help the Company deliver against this vision. The Director of Audiences has lead responsibility for the development and implementation of a radically inclusive audience strategy which will enable Welsh National Opera to welcome a new audience that is diverse and more representative of our communities. Working closely with other senior colleagues, you will develop new platforms to connect Welsh National Opera to an even broader community.

Role Specification

Key responsibilities:

 • To develop an overarching Audience strategy consistent with Welsh National Opera's vision to extend our reach and further develop our revenues.
 • Working in collaboration with the Director of Development, Strategy & External Relations, to develop an integrated communications plan across all audiences, and ensure the Audiences strategy is aligned with the Development and External Relations strategies to drive growth in public and private fundraising income and engagement with key stakeholders.
 • Develop, monitor and manage performance by setting clear targets, providing data to the Senior Management Team and the Board as required.

Person Specification

Skills, knowledge and experience:

 • Demonstrable experience of creating and implementing successful strategies for a World Class organization which will increase revenue and reach.
 • In depth experience at a senior level of using audience insights to influence future strategies
 • Experience in using social/digital media analytics to measure performance and develop data-informed insights for the distribution of opera.
 • Experience of balancing competing needs, ensuring priorities and strategic aims are met.
 • Excellent presentation and communication skills, with the ability to plan and manage resources effectively.
 • Strong stakeholder management skills with the ability to build and maintain positive relationships and networks.

The role is based in Cardiff and the salary is up to £65,000 per annum.

For an informal discussion and a copy of the Candidate Pack, please contact the Goodson Thomas team on 029 2167 4422 or info@goodsonthomas.com

To apply please submit your CV and Covering letter quoting 0329-GT-WNO via https://www.goodsonthomas.com/opportunities

Closing date: 12:00 pm Monday 18th October 2021
Goodson Thomas interviews: w/c 1st November 2021
Final interviews: w/c 22 November 2021

All applications will be acknowledged.

Cyfarwyddwr Cynulleidfaoedd

Mae Opera Cenedlaethol Cymru (WNO) yn un o gwmnïau opera mwyaf blaenllaw y DU sydd ag enw da rhyngwladol cynyddol a ddathlodd ei ben-blwydd yn 75 oed ym mis Ebrill 2021. Mae allbwn WNO yn cynnwys cynyrchiadau o'r radd flaenaf, rhaglenni cymunedol ac addysg hynod lwyddiannus, cyngherddau, darllediadau a gweithgareddau digidol. Mae WNO yn gwmni i bawb ac mae eu gwaith yn adlewyrchu'r gymdeithas yr ydym yn byw ynddi.

Gan adrodd i'r Cyfarwyddwr Cyffredinol ac yn rhan o'r Uwch Dîm Rheoli, bydd y Cyfarwyddwr Cynulleidfaoedd yn gyfrifol am ddarparu'r mewnwelediad a'r wybodaeth gywir i Opera Cenedlaethol Cymru i helpu'r Cwmni i gyflawni yn erbyn y weledigaeth hon. Gan y Cyfarwyddwr Cynulleidfaoedd y mae'r cyfrifoldeb arweiniol am ddatblygu a gweithredu strategaeth cynulleidfa sy'n gynhwysol dros ben a fydd yn galluogi Opera Cenedlaethol Cymru i groesawu cynulleidfa newydd sy'n amrywiol a mwy cynrychioladol o'n cymunedau. Gan weithio'n agos ag uwch gydweithwyr, byddwch yn datblygu llwyfannau newydd i gysylltu Opera Cenedlaethol Cymru â chymuned ehangach fyth.

Manyleb Swydd

Prif gyfrifoldebau:

 • Datblygu strategaeth cynulleidfa gynhwysfawr sy'n gyson â gweledigaeth Opera Cenedlaethol Cymru i ymestyn ein cyrhaeddiad a datblygu ein refeniw ymhellach.
 • Gan weithio ar y cyd â'r Cyfarwyddwr Datblygu, Strategaeth a Chysylltiadau Allanol, datblygu cynllun cyfathrebu integredig ar draws pob cynulleidfa, a sicrhau bod y strategaeth Cynulleidfa yn alinio â'r strategaethau Datblygu a Chysylltiadau Allanol i hybu twf mewn incwm codi arian preifat a chyhoeddus ac ymgysylltiad â rhanddeiliaid allweddol.
 • Datblygu, monitro a rheoli perfformiad drwy bennu targedau clir, gan ddarparu data i'r Uwch Dîm Rheoli a'r Bwrdd yn ôl yr angen.

Manyleb Person

Sgiliau, gwybodaeth, a phrofiad:

 • Profiad amlwg o greu a gweithredu strategaethau llwyddiannus ar gyfer sefydliad o'r radd flaenaf a fydd yn cynyddu refeniw a chyrhaeddiad.
 • Profiad trylwyr ar lefel uwch o ddefnyddio mewnwelediadau cynulleidfa i ddylanwadu ar strategaethau yn y dyfodol
 • Profiad o ddefnyddio dadansoddeg y cyfryngau cymdeithasol/digidol i fesur perfformiad a datblygu mewnwelediadau wedi'u llywio gan ddata ar gyfer dosbarthiad opera.
 • Profiad o gydbwyso anghenion sy'n cystadlu â'i gilydd gan sicrhau y bodlonir blaenoriaethau a nodau strategol.
 • Sgiliau cyflwyno a chyfathrebu rhagorol, gyda'r gallu i gynllunio a rheoli adnoddau'n effeithiol.
 • Sgiliau rheoli rhanddeiliaid da gyda'r gallu i adeiladu a chynnal perthnasoedd a rhwydweithiau cadarnhaol.

Mae'r rôl wedi'i lleoli yng Nghaerdydd a'r cyflog yw hyd at £65,000 y flwyddyn.

Am drafodaeth anffurfiol a chopi o'r Pecyn Ymgeisydd, cysylltwch â thîm Goodson Thomas ar 029 2167 4422 neu info@goodsonthomas.com

I wneud cais cyflwynwch eich CV a llythyr eglurhaol gan ddyfynnu 0329-GT-WNO drwy https://www.goodsonthomas.com/opportunities

Dyddiad cau: 12:00 pm dydd Llun 18 Hydref 2021
Cyfweliadau Goodson Thomas: wythnos yn dechrau 1 Tachwedd 2021
Cyfweliadau terfynol: wythnos yn dechrau 22 Tachwedd 2021

Bydd yr holl geisiadau'n cael eu cydnabod.


Back to List Apply now