Chief Executive / Prif Weithredwr

The Learned Society of Wales

Cathays Park, Cardiff

Up to £65,000 + pension + generous holiday


Executive
0322-GT-LSW

The Learned Society of Wales is the national academy for arts and sciences. With a Fellowship of nearly 600 experts from across all academic fields and beyond, it uses this collective .....

Cymdeithas Ddysgedig Cymru yw'r academi genedlaethol ar gyfer y celfyddydau a'r gwyddorau. Gyda Chymrodoriaeth o bron i 600 o arbenigwyr o bob maes academaidd a thu hwnt, mae'n defnyddio'r wybodaeth gyfunol.....


Chief Executive

The Learned Society of Wales


Up to £65,000 + pension + generous holiday
Based in Cathays Park, Cardiff


The Learned Society of Wales is the national academy for arts and sciences. With a Fellowship of nearly 600 experts from across all academic fields and beyond, it uses this collective knowledge to promote research, inspire learning, and provide independent policy advice.

Since its establishment in 2010, the Society has worked closely with all the universities in Wales, and with fellow national academies, policymakers and others who want to use knowledge to increase Wales's shared wellbeing and prosperity. The Society celebrates excellence, promotes collaboration, and is at the centre of policy debates around higher education, research, and development.

The Society is seeking its next Chief Executive who will be joining at an exciting new phase of development, bringing its refreshed strategy to life and harnessing the Society's skills and knowledge so that it can make a truly outstanding contribution to the intellectual and social life of Wales. The Society is putting researchers at the heart of what they do: developing a national early career network, supporting research collaboration across institutions, and helping build the capacity and skills Wales needs to thrive. It has also sharpened its focus on equality, diversity and inclusion to ensure that the Society, and Wales benefits from the widest range of talents and perspectives.

The CEO role represents an excellent opportunity for a talented Executive/Senior professional from higher education, the charity sector or a membership organisation to lead a multidisciplinary team of 6, with responsibility for Strategy and Leadership; Programmes and Partnerships; and Governance and Finances.

  • You will have a strong commitment to the Society's mission, with the vision to plan for the charity's long-term goals. A strategic problem solver, you will realise the potential of our Fellowship to advance our work, while cultivating new partners, funders and ways of doing things. You will enjoy working within a growing but ambitious organisation and will motivate our staff team to respond to shared challenges.
  • As a strong ambassador for the charity, you will be comfortable dealing with stakeholders in higher education, research, government and wider public life. You will understand the importance of demonstrating the Society's impact and will be able to use monitoring and evaluation to foster an atmosphere of continuous learning.
  • The ability to speak Welsh would be highly desirable and an appreciation of Welsh society, cultures, and bilingualism is essential.

For an informal discussion and a copy of the Candidate Pack, please contact the Goodson Thomas team on 029 2167 4422 or info@goodsonthomas.com

To apply please submit your CV and Covering letter via the 'Apply now' button below

Closing date: 12:00 pm Thursday 23rd September 2021
Interview date: Thursday 7th & Friday 8th October 2021

All applications will be acknowledged.Prif Weithredwr

Cymdeithas Ddysgedig CymruTua £65,000 + pensiwn + gwyliau hael
Parc Cathays, Caerdydd


Cymdeithas Ddysgedig Cymru yw'r academi genedlaethol ar gyfer y celfyddydau a'r gwyddorau. Gyda Chymrodoriaeth o bron i 600 o arbenigwyr o bob maes academaidd a thu hwnt, mae'n defnyddio'r wybodaeth gyfunol hon i hyrwyddo ymchwil, ysbrydoli dysgu, a darparu cyngor polisi annibynnol.


Ers ei sefydlu yn 2010, mae'r Gymdeithas wedi gweithio'n agos gyda holl brifysgolion Cymru, a chyda chyd-academïau cenedlaethol, llunwyr polisi ac eraill sydd eisiau defnyddio gwybodaeth i wella lles a ffyniant pobl Cymru. Mae'r Gymdeithas yn dathlu rhagoriaeth, yn hyrwyddo cydweithio, ac mae wrth wraidd dadleuon polisi ynghylch addysg uwch, ymchwil a datblygu.


Mae'r Gymdeithas yn chwilio am ei Phrif Weithredwr nesaf, a fydd yn ymuno mewn cyfnod datblygu newydd cyffrous, ac yn dod â'i strategaeth newydd yn fyw ac yn harneisio sgiliau a gwybodaeth y Gymdeithas, fel ei bod yn gallu gwneud cyfraniad eithriadol i fywyd deallusol a chymdeithasol Cymru. Mae'r Gymdeithas yn rhoi ymchwilwyr wrth wraidd ei gwaith: yn datblygu rhwydwaith gyrfa gynnar cenedlaethol, yn cefnogi cydweithio trwy gyfrwng ymchwil ar draws sefydliadau, ac yn helpu i feithrin y gallu a'r sgiliau sydd eu hangen ar Gymru i ffynnu. Mae wedi mireinio ei ffocws ar gydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant hefyd, er mwyn sicrhau bod y Gymdeithas, a Chymru yn elwa o'r ystod ehangaf o dalentau a safbwyntiau.


Mae rôl y Prif Swyddog Gweithredol yn gyfle gwych i unigolyn proffesiynol talentog, ar lefel Gweithredol/Uwch o'r sector addysg uwch, y sector elusennol neu o sefydliad aelodaeth, i arwain tîm amlddisgyblaethol o chwech, sy'n gyfrifol am Strategaeth ac Arweinyddiaeth; Rhaglenni a Phartneriaethau; a Llywodraethu a Chyllid.

  • Bydd gennych ymrwymiad cryf i genhadaeth y Gymdeithas, a'r weledigaeth i gynllunio ar gyfer nodau hirdymor yr elusen. Byddwch yn ddatryswr problemau strategol, ac yn sylweddoli potensial ein Cymrodoriaeth i ddatblygu ein gwaith, tra'n meithrin partneriaid, cyllidwyr a ffyrdd newydd o wneud pethau. Byddwch yn mwynhau gweithio o fewn sefydliad uchelgeisiol, sy'n tyfu, a byddwch yn cymell ein tîm o staff i ymateb i heriau a rennir.
  • Fel llysgennad cryf dros yr elusen, byddwch yn gyfforddus yn delio â rhanddeiliaid ym meysydd addysg uwch, ymchwil, llywodraeth a bywyd cyhoeddus ehangach. Byddwch yn deall y pwysigrwydd o ddangos effaith y Gymdeithas, a byddwch yn gallu defnyddio monitro a gwerthuso i feithrin awyrgylch o ddysgu parhaus.
  • Byddai'r gallu i siarad Cymraeg yn ddymunol iawn, ac mae gwerthfawrogiad o gymdeithas, diwylliannau a dwyieithrwydd Cymru yn hanfodol.

I gael trafodaeth anffurfiol a chopi o'r Pecyn Ymgeiswyr, cysylltwch â thîm Goodson Thomas ar 029 2167 4422, neu e-bostiwch info@goodsonthomas.com


I wneud cais, cyflwynwch eich CV a'ch llythyr eglurhaol drwy'r botwm 'Apply now' isod


Dyddiad cau: 12:00 pm ar ddydd Iau, 23 Medi 2021
Dyddiad y cyfweliad: Dydd Iau 7 a dydd Gwener 8 Hydref 2021

Bydd yr holl geisiadau yn cael eu cydnabod.


Back to List Apply now