Cyfarwyddwr Creadigol

S4C

Caerfyrddin

Cystadleuol


Executive
0321-GT-S4C

Mae'r ffordd mae defnyddwyr yn ymwneud â chynnwys wedi newid yn sylweddol a mae'n rhaid i S4C ymateb i'r her. Nawr, yn fwy nag erioed, mae angen i ni adnabod ein cynulleidfa'n well gan ymateb i'w anghenion a chomisiynu cynnwys yn yr iaith Gymraeg sy'n feiddgar, clyfar, yn cynyddu gwerth ac yn creu argraff.

Dyma gyfle gwych i unigolyn brwdfrydig i ymuno â S4C ar adeg hynod gyffrous yn ei hanes. Mae rôl y Cyfarwyddwr Creadigol yn un hynod bwysig - canolbwynt creadigol y cwmni sy'n greiddiol i lwyddiant S4C. Mi fydd y rôl yma yn aelod o Dîm Rheoli a Bwrdd Unedol S4C. Y prif ddyletswydd bydd cyfrifoldeb dros ddatblygu strategaeth cynnwys beiddgar ac arloesol yn yr iaith Gymraeg bydd yn cyfoethogi'r arlwy ar draws pob genre a llwyfan ac yn sicrhau mwy o werthfawrogiad ac effaith ar y gynulleidfa. Elfen hanfodol o'r gwaith bydd sicrhau bod y strategaeth cynnwys yn cael ei gymeradwyo a'i weithredu'n effeithlon ac yn esblygu dros amser.

Rydym yn chwilio am arweinydd creadigol craff sydd ag awydd i lwyddo. Bydd gan ddeiliad y swydd weledigaeth glir a dealltwriaeth eang o anghenion newidiol cynulleidfa pan yn ymddiddori a mwynhau cynnwys ar draws amrywiol lwyfannau. Yr uchelgais bydd i osod cyfeiriad strategol clir i gynnwys S4C gyda'r ffocws ar ymateb i'r shifft mewn arferion o'r llinol traddodiadol i'r digidol. Bydd hyn yn cyfoethogi'r arlwy gan sbarduno diddordeb tra'n meithrin a chynnal teyrngarwch ymysg y gynulleidfa. Bydd gan y person drac record da a synnwyr golygyddol eglur.

Bydd gan yr unigolyn llwyddiannus brofiad sylweddol o greu a chomisiynu cynnwys a wedi ennyn credadwyedd o fewn y sector gynhyrchu, y diwydiant darlledu neu'r diwydiannau creadigol yng Nghymru a/neu tu hwnt. Bydd deiliad y swydd yn gyfathrebwr heb ei ail - yn ysgrifenedig ac ar lafar. Bydd yn siarad ar ran S4C gan feithrin perthnasau cryf a buddiol gyda'r sector gynhyrchu annibynnol yng Nghymru a thu hwnt, y BBC a phartneriaid eraill. Bydd creu a datblygu syniadau ac ysbrydoli tîm yn dod yn naturiol iddynt. Bydd disgwyl iddynt gyfrannu'n helaeth at drafodaethau polisi a chyfeiriad strategol cyffredinol y gwasanaeth.

Manylion Eraill

Lleoliad: Lleoliad arferol eich gwaith fydd Canolfan S4C yr Egin, Heol y Coleg, Caerfyrddin SA31 3EQ ond disgwylir i chi deithio i le bynnag y bydd S4C yn rhesymol yn ei orchymyn.

Rydym yn annog pob cyflogai i gael cydbwysedd iach rhwng bywyd a gwaith ac yn cynnig trefniadau gweithio hyblyg, megis gweithio ystwyth, ynghyd ag ystod eang o batrymau gwaith gwahanol. Mae pob un ohonynt yn amodol ar anghenion busnes.

Oherwydd y sefyllfa Coronafeirws, mae S4C wedi lleihau mynediad i'w swyddfeydd ar gyfer staff nad ydynt yn ymwneud â darlledu er mwyn sicrhau diogelwch a lles unigolion ac i ddiogelu darlledu. Felly, efallai y bydd gofyn i chi weithio o bell wrth ymuno â'r sefydliad os yw'r cyfyngiadau hyn yn dal i fod ar waith.

Cyflog: Yn unol â phrofiad

Cytundeb: 5 mlynedd

Oriau Gwaith: 35 ¾ yr wythnos. Oherwydd natur y swydd, disgwylir hyblygrwydd, gan gynnwys gweithio tu allan i oriau swyddfa, ar rai penwythnosau a gwyliau banc.

Cyfnod Prawf: 6 mis

Gwyliau: Yn ychwanegol i'r gwyliau banc statudol, bydd gennych hawl i 26 diwrnod o wyliau gyda thâl y flwyddyn.

Pensiwn: Mae hawl gan staff cyflogedig ymuno â Chynllun Pensiwn Personol Grŵp yn ddarostyngedig i delerau unrhyw gynllun sydd mewn bodolaeth ac a ddiwygiwyd o dro i dro. Os byddwch yn aelod o'r Cynllun Pensiwn Personol Grŵp, bydd S4C yn cyfrannu 10% o'ch cyflog sylfaenol i'r Cynllun. Disgwylir i chi gyfrannu 5%.

Ceisiadau


Am drafodaeth anffurfiol a chopi o'r pecyn ymgeiswyr a'r ffurflen gais, cysylltwch â thîm Goodson Thomas ar 029 2167 4422.

I wneud cais, cyflwynwch eich ffurflen gais (trwy'r adran CV) trwy'r botwm 'Gwneud Cais nawr' isod.

Dyddiad cau: 5.00pm, dydd Llun 6 Medi 2021

Cydnabyddir pob cais.


Back to List Apply now