Director (Arts Development) / Cyfarwyddwr (Datblygu'r Celfyddydau)

Arts Council of Wales / Cyngor Celfyddydau Cymru

Based at any Arts Council of Wales Office

£59,269 - £75,477 doe + excellent pension + flexible working


Full-time
0314-GT-ACW

Passionate about the Arts in Wales? Then help us fulfil our Vision - "A creative Wales where Arts is central to the life and well-being of the nation"!

The Arts Council of Wales exists to support and develop the Arts in Wales. It does so for the benefit of people throughout Wales and to promote Welsh art internationally. Established by Royal Charter, it is also a Welsh Government Sponsored Body, a National Lottery distributor and a registered Charity.

The Director (Arts Development) role represents an excellent opportunity for a talented Executive/Senior professional to assume a key leadership, working at the highest levels with one of Wales' largest charitable organisations.

As a member of the Arts Council of Wales' Senior Leadership Team, Council's principal executive decision-making body, the Director (Arts Development) is expected to lead the delivery of a high quality internal and external business intelligence service, as well as ensuring that business transactions with the organisations and individuals that we fund are well managed. The Director (Arts Development) is the Arts Council's corporate champion for the Welsh Government's Wellbeing of Future Generations Act. As well as ensuring that the Act influences the Arts Council's own strategy and delivery, the Director will also develop innovative approaches for embedding the wellbeing goals across the wider public sector in Wales.

Specific corporate level responsibilities will vary and change according to the projects that Council wishes to advance. At present, the Director has overall responsibility for Council's Communications, Collectorplan and our Arts and Health strategy.

The successful candidate will have substantial professional experience of operating at a senior management level in a similar role within a complex financial or grant giving environment. Experience of working in the public sector or in the arts would be an advantage but is not essential.

This post is responsible for the promotion of the Welsh language in the arts sector and as such the successful candidate will have good practical knowledge of the Welsh language and a commitment to becoming fluent within a reasonable timescale if they are not already.

We offer a wide range of benefits including flexible working hours/pattern, generous holidays and a final salary pension.

For an informal discussion and a copy of the applicant pack, please contact the Goodson Thomas team on 029 2167 4422.

To apply please submit your CV and Covering letter via the 'Apply now' button below

Closing date: 9:00 a.m. 1st September 2021
Interview date: 13th or 14th October 2021

We operate an Equal Opportunities Recruitment Policy and welcome applications from all sections of the community in Welsh or English.

All applications will be acknowledged.
Cyfarwyddwr (Datblygu'r Celfyddydau)
£59,269 - £75,477 yn dibynnu ar brofiad + pensiwn rhagorol + oriau gweithio hyblyg
Lleolir y swydd hon yn unrhyw un o swyddfeydd Cyngor Celfyddydau Cymru

Ydych chi'n angerddol ynghylch y Celfyddydau yng Nghymru? Yna helpwch ni i gyflawni ein Gweledigaeth i "Greu Cymru greadigol lle mae'r celfyddydau wrth galon bywyd a llesiant y genedl"!

Mae Cyngor Celfyddydau Cymru'n bodoli i gynorthwyo a datblygu'r Celfyddydau yng Nghymru. Mae'n gwneud hynny er budd pobl ar draws Cymru ac i hyrwyddo celfyddydau Cymreig ar lwyfan ryngwladol. Sefydlwyd y Cyngor dan Siarter Frenhinol, mae'n Gorff a Noddir gan Lywodraeth Cymru, yn ddosbarthwr arian y Loteri Genedlaethol ac yn Elusen gofrestredig.

Mae rôl y Cyfarwyddwr (Datblygu'r Celfyddydau) yn gyfle gwych i Weithredwr/Uwch Weithiwr dawnus gymryd rôl arwain, gan weithio ar y lefelau uchaf gydag un o sefydliadau elusennol mwyaf Cymru.

Fel aelod o Uwch Dîm Arwain Cyngor Celfyddydau Cymru, sef y prif gorff sy'n gwneud penderfyniadau ar ran y Cyngor, bydd disgwyl i'r Cyfarwyddwr (Datblygu'r Celfyddydau) arwain y gwaith o gyflawni gwasanaeth gwybodaeth fusnes mewnol ac allanol o safon uchel, a sicrhau bod trafodion busnes gyda'r sefydliadau a'r unigolion a ariannwn yn cael eu rheoli'n dda. Y Cyfarwyddwr yw hyrwyddwr corfforaethol y Cyngor Celfyddydau ar gyfer Deddf Lles Cenedlaethau'r Dyfodol Llywodraeth Cymru. Yn ogystal â sicrhau bod y Ddeddf yn dylanwadu ar strategaeth a chyflwyniad y Cyngor Celfyddydau ei hun, bydd y Cyfarwyddwr hefyd yn datblygu dulliau arloesol ar gyfer ymgorffori'r nodau llesiant ar draws y sector cyhoeddus ehangach yng Nghymru.

Bydd cyfrifoldebau lefel gorfforaethol penodol yn amrywio ac yn newid yn ôl y prosiectau y mae'r Cyngor yn dymuno eu datblygu. Ar hyn o bryd, y Cyfarwyddwr sydd â chyfrifoldeb cyffredinol am Gyfathrebu'r Cyngor, Collectorplan a'n strategaeth Celfyddydau ac Iechyd.

Bydd gan yr ymgeisydd llwyddiannus brofiad proffesiynol sylweddol o weithredu ar lefel rheolwr uwch mewn rôl debyg mewn amgylchedd ariannol neu ddyfarnu grantiau cymhleth. Byddai profiad o weithio yn y sector cyhoeddus, neu ym maes y celfyddydau'n fanteisiol, er nad yn hanfodol.

Mae'r swydd hon yn gyfrifol am hybu'r Gymraeg yn y sector celfyddydau, felly bydd gan yr ymgeisydd llwyddiannus ymwybyddiaeth ymarferol da o'r iaith Gymraeg ac ymrwymiad i ddysgu'r iaith yn rhugl o fewn llinell amser penodol.

Ymhlith y buddion a gynigir mae oriau/patrwm gweithio hyblyg, gwyliau hael a phensiwn cyflog terfynol.


I drafod yn anffurfiol ac i gael copi o friff yr ymgeisydd, cysylltwch â thîm Goodson Thomas ar 029 2167 4422.

I wneud cais, cyflwynwch eich CV a'ch llythyr eglurhaol trwy'r botwm 'Gwneud Cais nawr' isod

Dyddiad cau: 9:00 y bore ar 1 Medi 2021
Dyddiad y cyfweliad: 13 neu 14 Hydref 2021

Rydyn ni'n gweithredu Polisi Recriwtio Cyfle Cyfartal ac yn croesawu ceisiadau o bob rhan o'r gymuned, a hynny yn Gymraeg neu Saesneg.

Cydnabyddir pob cais.


Back to List Apply now