Uwch Bennaeth Cynhyrchu Cynnwys / Senior Head of Content Production

BBC Cymru

Cardiff

/


Permanent
0309-GT-BBC

Uwch Bennaeth Cynhyrchu Cynnwys, BBC Radio Cymru a Cymru Fyw
Cyflog - Cystadleuol


Cyflwyniad i'r swyddOes ganddoch chi'r gallu i danio dychymyg cenedl? Mae hon yn rôl arweinyddiaeth greadigol uwch ar draws llwyfannau sain, fideo ac ar-lein, ac yn cynnwys y gwaith o arwain BBC Radio Cymru a Cymru Fyw, gan gomisiynu amrywiaeth o raglenni a chynnwys difyr fel rhan o'r ddarpariaeth gwasanaethau unigryw a phoblogaidd i gynulleidfaoedd ledled Cymru.Byddwch yn angerddol am syniadau mawr a straeon gwych a fydd yn creu testun siarad ar draws Cymru, a byddwch yn sicrhau bod ein gwasanaethau Cymraeg yn creu argraff ddofn ac yn mynd o dan groen cymunedau ledled y wlad. Byddwch wrth eich bodd yn arwain ac yn ysbrydoli timau rhaglennu - o fewn y BBC a'r tu allan - a bydd gennych brofiad a hanes o ddatblygu rhaglenni cofiadwy. Fel aelod allweddol o Dîm Gweithredol BBC Cymru, bydd cyfleoedd hefyd i arwain cyfeiriad strategol y busnes.Mae hwn yn gyfle gwych i weithio i sefydliad sy'n heriol ac yn rhoi boddhad, yn ogystal â chyfrannu at waith ehangach BBC Cymru.Prif gyfrifoldebau


Fel Arweinydd a Golygydd ein gwasanaethau sain ac ar-lein Cymraeg, yn ogystal â'n cynyrchiadau teledu o'r Eisteddfod Genedlaethol, byddwch yn gweithio gyda chynhyrchwyr mewnol ac annibynnol, i adeiladu ar enw da'r gwasanaeth am greadigrwydd ac uchelgais ar draws amrywiaeth eang o raglenni, gan gynnwys newyddion, chwaraeon, adloniant, cerddoriaeth, y celfyddydau a drama.

Mae'r rôl hon yn gyfrifol am ddatblygu ystod eithriadol o gynnwys yn seiliedig ar ddealltwriaeth ddofn o gynulleidfaoedd Cymru.

Byddwch yn arwain y gwaith comisiynu ar draws yr adran, gan gefnogi diwylliant creadigol o arloesi a chymryd risgiau. Byddwch yn angerddol dros ddatblygu ystod eang o syniadau a thalentau a fydd yn archwilio amrywiaeth anhygoel Cymru, a byddwch yn gweithio'n agos gyda chomisiynwyr a phartneriaid eraill i ganfod cyfleoedd i gydweithio. Byddwch hefyd yn gyfrifol am gyflawni ein blaenoriaethau mewn perthynas â chreu gweithlu amrywiol a chynhwysol yn yr adran ac mewn perthynas ag amrywiaeth greadigol.

Bydd penderfyniadau comisiynu wastad yn seiliedig ar ddealltwriaeth gadarn o gynulleidfaoedd, ansawdd, cost a hawliau, a byddwch yn atebol am reoli cyllid comisiynu'n effeithiol.

Bydd deiliad y swydd yn aelod o Dîm Gweithredol BBC Cymru a bydd yn cyfrannu at ddatblygiad ac arweinyddiaeth ehangach y sefydliad.Yr ymgeisydd delfrydol


Mae BBC Cymru yn chwilio am ffigwr creadigol blaenllaw sy'n gallu gweithredu'n olygyddol a datblygu enw da'r adran am ddarparu cynnwys a rhaglenni rhagorol. Bydd yn dangos ymrwymiad i greadigrwydd, i gydweithredu, i fod yn agored ac yn dangos arweinyddiaeth effeithiol ym mhopeth y mae'n ei wneud. Bydd ganddynt hefyd y craffter strategol i weithredu fel rhan o Uwch dîm arweiniol BBC Cymru Wales fel rhan ffurfiol o'r tîm arweinyddiaeth gweithredol.

Gyda dealltwriaeth drwyadl o gomisiynu a/neu gynhyrchu (o fewn neu oddi allan i'r byd Darlledu Radio), bydd gan yr ymgeisydd delfrydol gefndir llwyddiannus ac ystod eang iawn o gysylltiadau, yn ogystal â brwdfrydedd dros arloesi. Bydd hefyd yn gyffrous ynghylch y cyfle i fanteisio ar wasanaethau digidol sy'n anelu at ymestyn allan i gynulleidfaoedd newydd.

Yn gyfathrebwr ac yn rwyd weithiwr cryf, gyda'r gallu i ymgysylltu ac ysbrydoli'n fewnol ac yn allanol, mae'r rôl yn galw am arweinydd sydd wedi llwyddo i ddatblygu partneriaethau creadigol ac sydd wedi dylanwadu ar randdeiliaid busnes allweddol.

Yn hanfodol bwysig, bydd yr ymgeisydd yn hyrwyddwr dros amrywiaeth a chynhwysiant, a bydd yn arwain y gwaith o sicrhau amrywiaeth o ran llais, talent a gweithlu yn yr orsaf ac ar draws y BBC.

I drafod yn anffurfiol ac i gael copi o friff yr ymgeisydd, cysylltwch â thîm Goodson Thomas ar 029 2167 4422. I ymgeisio, cyflwynwch eich CV a llythyr eglurhaol erbyn hanner dydd, 2 Iau 2021 drwy goodsonthomas.com/vacancies, gan ddyfynnu 0309-GT-BBC yn llinell y pwnc.

Cydnabyddir pob cais.

Senior Head of Content Production, BBC Radio Cymru and Cymru Fyw
Salary - Competitive

Overview


Can you fire the imagination of a nation? This is a senior creative leadership role across audio, video and online platforms, and will include leading BBC Radio Cymru and Cymru Fyw, commissioning a range of engaging programming and content designed to deliver much-loved and distinctive services to audiences right across Wales.You'll be passionate about big ideas and great stories that get Wales talking, and you'll ensure our Welsh language services get under the skin of communities across the country. You'll love leading and inspiring programming teams - inside and outside the BBC - and you will have a track record in developing unmissable output. As a key member of BBC Wales' Executive Team, there will also be opportunities to lead the strategic direction of the business.This is a fantastic opportunity to work for an organisation that is challenging and rewarding, as well as contributing to the wider work of BBC Wales.Main responsibilities


As the Leader and Editor for our Welsh language audio and online services, as well as our National Eisteddfod TV production for S4C, you will be working with inhouse and independent producers, to build on the services' reputation for creativity and ambition across a wide range of programming, including news, sport, entertainment, music, arts and drama.

This role is responsible for developing an outstanding range of content based on a deep understanding of Wales' audiences.

You will lead commissioning across the department, supporting a creative culture of innovation and risk-taking. You will be passionate about developing a range of ideas and talents that explores Wales' extraordinary diversity, and will work closely with other commissioners and partners to identify opportunities to collaborate. You will also be responsible for delivering our priorities in relation to creating a diverse and inclusive workforce within the department and in relation to creative diversity.

Commissioning decisions will always be based on a sound understanding of audiences, quality, cost and rights, and you will be accountable for the effective management of commissioning finances.

The post-holder will be a member of BBC Wales' Executive Team and will contribute to the wider development and leadership of the organisation.Ideal candidate


BBC Wales is seeking a leading creative figure able to operate editorially and build a reputation for delivering outstanding content and programming. They will demonstrate in everything they do a commitment to creativity, collaboration, openness and effective leadership. They will also have the strategic acumen to operate as part of BBC Cymru Wales' most senior leadership team as a formal part of the executive leadership team.

With an in-depth understanding of commissioning and/or production (inside or outside of Radio Broadcasting), the ideal candidate will bring a proven track record and an extensive range of contacts, as well as a passion for innovation. They'll also be excited by the opportunity to harness digital services and that reach out to new audiences.

A strong communicator and networker, with the ability to engage and inspire both internally and externally, the role requires a leader who has successfully developed creative partnerships and influenced key business stakeholders.

Importantly, the candidate will be a champion for diversity and inclusion, and will lead the diversification of voice, talent and workforce within the station and across the BBC

For an informal discussion and a copy of the candidate brief, please contact the Goodson Thomas team on 029 2167 4422. To apply, please submit your CV and covering letter by 12 noon, 2nd July 2021 via goodsonthomas.com/vacancies, quoting 0309-GT-BBC in the subject line.

All applications will be acknowledged.


Back to List Apply now