Goodson Thomas wins place on Crown Commercial Services Framework

Goodson Thomas wins place on Crown Commercial Services Framework

Thursday 13th October 2022
Catrin Taylor

Following a competitive process, we have been selected as a supplier on the Crown Commercial Services (CCS) Executive Recruitment Framework (RM6290).

The Crown Commercial Service (CCS) is an Executive Agency of the Cabinet Office, supporting the public sector to achieve maximum commercial value when procuring common goods and services. In 2020/21, CCS helped the public sector to achieve commercial benefits equal to £2.04bn - supporting world-class public services that offer best value for taxpayers.

Successfully securing a place on Lot 1, 2 and 3 of the Framework evidences our strength and ability to deliver executive and non-executive recruitment services to public sector organisations across the UK.

Headquartered in Cardiff, we are a generalist search company delivering across multiple sectors and functional areas in the public, private and not-for-profit arenas. The business operates across the UK and engages with an international market.

Siân Goodson, Founder and Managing Director said:
"We are thrilled and immensely proud of this milestone achievement. As a micro enterprise whose ethos is to deliver as trusted partners, with an unwavering commitment to delivering high quality, robust searches, we take great pride in the knowledge we are among only a small number of businesses across the UK selected for this Framework. This success is an endorsement of our extensive, high-profile track record and the credentials of the team."

To find out more about CCS, visit: CCS, follow on Twitter: @gov_procurement or LinkedIn


Goodson Thomas yn ennill lle ar Fframwaith Gwasanaethau Masnachol y Goron


Yn dilyn proses gystadleuol, rydyn ni wedi cael ein dewis fel cyflenwr ar Fframwaith Recriwtio Gweithredol Gwasanaethau Masnachol y Goron (CCS) (RM6290).

Mae Gwasanaeth Masnachol y Goron (CCS) yn Asiantaeth Weithredol o Swyddfa'r Cabinet, sy'n cefnogi'r sector cyhoeddus i gael y gwerth masnachol gorau posibl wrth gaffael nwyddau a gwasanaethau cyffredin. Yn 2020/21, helpodd y CCS y sector cyhoeddus i gyflawni buddion masnachol cyfwerth â £2.04bn - gan gefnogi gwasanaethau cyhoeddus o'r radd flaenaf sy'n cynnig gwerth gorau i drethdalwyr.

Mae sicrhau lle yn llwyddiannus ar Lot 1, 2 a 3 o'r Fframwaith yn dystiolaeth o'n cryfder a'n gallu i ddarparu gwasanaethau recriwtio gweithredol ac anweithredol i sefydliadau sector cyhoeddus ledled y DU.

Gyda'n pencadlys yng Nghaerdydd, rydyn ni'n gwmni canfod cyffredinol sy'n darparu ar draws sawl sector a maes yn y sector cyhoeddus, preifat a di-elw. Mae'r busnes yn gweithredu ledled y DU ac yn ymgysylltu â marchnad ryngwladol.

Dywedodd Siân Goodson, Sylfaenydd a Rheolwr Gyfarwyddwr:
"Rydym wrth ein bodd ac yn hynod falch o'r garreg filltir hon. Fel menter ficro sy'n trin ein cleientiaid fel partneriaid, gydag ymrwymiad diwyro i ddarparu gwasanaeth cadarn o ansawdd uchel, rydym yn ymfalchïo'n fawr yn y ffaith ein bod ymhlith nifer fach yn unig o fusnesau ledled y DU a ddewiswyd ar gyfer y Fframwaith hwn. Mae'r llwyddiant hwn yn gadarnhad o'n hanes helaeth, proffil uchel a rhinweddau'r tîm."

I gael gwybod mwy am CCS, ewch i: CCS, dilynwch ar Twitter: @gov_procurement neu LinkedIn