Delivering a high quality service for 7 years

Delivering a high quality service for 7 years

Tuesday 26th July 2022

It's a huge month for Goodson Thomas as we commemorate seven years of developing strong client partnerships and delivering a high-quality service for candidates and partners alike and embark upon our biggest year in business.

Today we're celebrating our overall success rate. Since 2015 we have supported the placement of 175 senior candidates in pivotal roles for clients, with a placement success rate of 99.4%.

Approximately 50% of our assignments, comes from repeat business, which is testament to the quality of the service we deliver and we are proud to have been a partner in the placement of:

· 25 Chief Executives
· 40 Board-level Directors
· 13 Chairs
· 50 Non-Executives
...and many more (and more to come)

Over the last 7 years Goodson Thomas has gone from strength to strength by making quality and service our top priorities and we're excited to see where the next 12 months and beyond takes us.

#sevenyears #qualityservice #bestyearyet #trustedpartner #executivesearch

Mae'n fis pwysig iawn i Goodson Thomas wrth i ni ddathlu saith mlynedd o ddatblygu partneriaethau cryf gyda chleientiaid, cyflwyno gwasanaeth o'r ansawdd gorau i ymgeiswyr a phartneriaid a dechrau ein blwyddyn fwyaf mewn busnes.

Heddiw, rydym yn dathlu ein cyfradd lwyddo gyffredinol. Ers 2015, rydym wedi cefnogi'r gwaith o benodi 175 o uwch ymgeiswyr i swyddi sy'n holl bwysig i gleientiaid, gyda chyfradd benodi lwyddiannus 99.4%.

Mae oddeutu 50% o'n penodiadau'n deillio o fusnes cyson, sy'n brawf o ansawdd y gwasanaeth rydyn ni'n ei ddarparu, ac rydym yn falch o fod wedi bod yn bartner wrth benodi:

· 25 Prif Weithredwr
· 40 Cyfarwyddwr ar lefel bwrdd
· 13 Cadeirydd
· 50 Prif Swyddog Anweithredol
...a llawer mwy (a mwy ar y gweill)

Dros y 7 mlynedd diwethaf, mae Goodson Thomas wedi mynd o nerth i nerth drwy flaenoriaethu ansawdd a gwasanaeth, ac rydym yn edrych ymlaen at weld yr hyn sydd i ddod yn y 12 mis nesaf, a thu hwnt.

#saithmlynedd #gwasanaethgwych #yflwyddynoraueto #partnerdibynadwy #chwilioambrifweithredwyr